Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 19 içerik listeleniyor

 • Bitki histolojisi soruları (nurhan hoca)

  histoloji nedir hücreler arası boşluklar nelerdir?açıkla bulunukları yerlere göre meristem çeşitleri nelerdir ve nerelerde olduğunu açıkla orjinine göre meristemler nelerdir promeristem nedir ve bundan farklılaşan yapılar neler vaskular kambiyum ve fellogen nerede bulunur hipodermis nedir antosiyan nedir stoma nedir?kseromorf ve hidromorf stomaları açıkla.kurakçıl bitkilerin stomalarının özellikleri nelerdir stomaları komşu ve bekçi hücrelerine göre gruplandırın...

  https://www.biyologlar.com/bitki-histolojisi-sorulari-nurhan-hoca
 • BİTKİ ANATOMİSİ ÇALIŞMA NOTLARI

  1-Çimlenmekte olan bitkinin besin gereksinimi kotiledonlarda yada özel dokularda depolanan besinlerden sağlanır. 2-Kök ve gövdenin büyümesi büyüme noktalarındaki meristamatik dokuların yeni hücrelerin oluşması ve büyüme ve farklılaşması ile olur. 3-Yapraksız ve köksüz yapraksı yapıya tallus denir.Bu tür bitkilere detallafita gurubu denir. 4-Tohumlu bir bitki dallanmış eksen içeren bir yapı gösterirse yaprak kök ve gövdeden oluşan yapıya kormus denir.Bu tür...

  https://www.biyologlar.com/bitki-anatomisi-calisma-notlari
 • Meristemler ve Bitki Büyümesi

  Vaskular bir bitki döllenmiş yumurta hücresinin bölünmesi ile başlayarak bütün yaşam süresince yeni hücreler oluşturur, yeni organlar meydana getirir ve bu olaylar bitki ölünceye kadar tekrarlanır. Gelişmenin erken embriyonik evrelerinde bütün genç organizmada hücre bölünmesi görülür, fakat embriyo büyüyüp bağımsız bir bitki halini alınca yeni hücrelerin oluşumu bitkinin belirli kısımlarına bırakılır, diğer bölgeler başka etkinliklerle ilgilenirler....

  https://www.biyologlar.com/meristemler-ve-bitki-buyumesi
 • Meristemlerin Sınıflanması

  I. Bitki yapısındaki yerlerine göre meristemler üçe ayrılır: a) Apikal (uç) meristemler. Apikal meristemler vaskular bitkilerin ana ve yan gövdelerinin, köklerinin ve genellikle yapraklarının uçlarında bulunur. Bu bölgeler genel olarak “büyüme noktaları” olarak isimlendirilir. Bu meristemlerin etkinlikleri ile organların uzunlukları artar. b) Lateral (enine, yanal) meristemler. Bu meristemler yalnız bir yönde yüzeye paralel olarak bölünen inisyallerden (taslak...

  https://www.biyologlar.com/meristemlerin-siniflanmasi
 • Meristemlerin Sitolojik özyapıları ve Farklılaşma

  Meristematik hücreler ince çeperli, daha çok isodiametrik şekilli ve protoplasmaca zengindir. Genellikle meristematik hücrelerin protoplastları depo gereçlerden ve kristallerden yoksundur, ayrıca plastidleri de proplastid dönemdedir. Bununla birlikte, bir sekonder meristem olan fellogen protoplastları bu yapıları içerebilir. Meristematik hücrelerde vakuoller çok küçüktür, fakat pteridofitier ve birçok spermatofitlerde apikal meristemlerin bazıları belirgin vakuoller...

  https://www.biyologlar.com/meristemlerin-sitolojik-ozyapilari-ve-farklilasma
 • PARENKİMA (ÖZEKDOKU )

  Parenkima bitkilerde çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal etkinlikle ilgili, canlı hücrelerden oluşmuş bir dokudur. Para=etrafı ve enchyma=dökülmüş sözcüklerinden türevlenmiş, yarı sıvı bir madde katı bir ortamda bulunan diğer dokuların etrafına dökülmüş anlamım içermektedir. Daha çok bitkilerde bir “dolgu doku” olarak rol oynar. Filogenetik olarak, çok hücreli ilkel bitki yapısı yalnız parenkimadan oluştuğundan bu doku ilkel olarak göz önüne alınır....

  https://www.biyologlar.com/parenkima-ozekdoku-
 • KOLLENKİMA (PEK DOKU)

  KOLLENKİMA (PEK DOKU)

  Bitki ve bitki organlarına desteklik edip direnç kazandıran dokular “mekaniksel sis­temi” oluşturur. Böyle bir sistemde “kollenkima” ve “sklerenkima” denilen iki tip doku ayırt edilir ve her iki doku birden “sterom” olarak isimlendirilir. Kollenkima, colla=zamk ve enchyma=dökülmüş kelimelerinden türevlenmistir, dokuları sanki birbirine yapıştırır. Kollenkima çeperin kalın ve parlak oluşunu belirtir. Genel­likle büyümekte olan organlarda ve ancak otsu...

  https://www.biyologlar.com/kollenkima-pek-doku-1
 • Kollenkimaların Kökeni ve Yaşam Süresi

  Kollenkima, vaskular dokularla beraber prokambiyumdan kökenlenir ya da ayrıca temel meristemden gelişir. Genellikle korteks kollenkiması ve prokambiyum aynı meristemden kökenlenir. umbelli ferae ‘ den Apium graveolens’ de (Ke­reviz) kollenkima gelişmesi şekil de aşamalı olarak gösteri İmiştir. Gelişmenin erken evresinde petiyolün dış bölgelerinde salgı kanalı ve epidermis arasında boyuna bölünmeler başlar, bunların bazıları prokambiyumu, diğerleri korteksi...

  https://www.biyologlar.com/kollenkimalarin-kokeni-ve-yasam-suresi
 • BİTKİ LİFLERİ

  Lifler uzun, sivri uçlu, bazan ligninleşmiş sekonder çeperlidir. Kalınlaşmış çeper­ler arasındaki geçitler küçük ve azdır, hücreler ölü olduğundan etkin değildir. Lumenler küçük ve lifin merkezinde uzanan kanallar halindedir. Bitkideki Yeri Lifler bitki yapısının çeşitli organlarında yaygın olarak bulunur, genellikle gövde ve yapraklarda çevresel, kökte ise merkezde yer alırlar, idyoblastlar halinde tek olarak Cycas yapraklarında bulunur, daha çok şerit,...

  https://www.biyologlar.com/bitki-lifleri
 • Bitki Liflerinin Sınıflandırılması

  Bitki yapısındaki durumlarına göre lifler iki büyük gruba ayrılır: “Ksilem ya da odun lifleri” ve ksilem dışındaki çeşitli doku sistemlerinin lifleri olan “ekstraksilar lifler”. 1.Ksilem Lifleri. Ksilem lifleri indirgenmiş trakeidler olarak kabul olunurlar diğer ksilem elementleri gibi aynı meristematik dokulardan gelişir. Bu lifler ortak bir kökene sahip olmalarına karşın morfolojik olarak ayrımlı şekiller gösterirler. Çeper ka­lınlaşması, geçit tipi ve...

  https://www.biyologlar.com/bitki-liflerinin-siniflandirilmasi
 • Bitki Liflerinin Görevi

  Lifler çok eski yıllardan beri dokumacılıkta (tekstil sanayi), iplik ve halat yapı­mında kullanılır, böyle lif içeren bitkilere “lif bitkileri” adı verilir: Keten (Linum usitatis simum), Kenevir, Kendir (Cannabis sativa), Rami (Boehmeria nivea) ve Jüt’ün (Corchorus capsularis) lifleri bu bitkilerin kabuklarından elde edilir. Yaprakları ekonomik lif içeren bitkiler ise Sisal keneviri (Agave sisalina), Manila kene­viri (Musa textilis), Yeni Zelanda keneviridir (Phormium...

  https://www.biyologlar.com/bitki-liflerinin-gorevi
 • SKLEREİDLER

  SKLEREİDLER

  Genellikle kısa olan sklerenkima hücreleridir, bazan uzamış olanlar da vardır. Hüc­reler ligninleşmiş, kalın sekonder çeperlidir ve çok sayıda basit geçit içerir. Bitkideki Yeri Sklereidler bitki yapısında çok fazla yayılmışlardır. Epidermiste, temel dokuda ve vaskular sistemlerde yer alırlar. Gövdelerde sklereidler sürekli bir silindir şeklinde vaskular bölge etrafında ya da grup halinde özde Hoya camosa (Mum çiçeği)} bulunur. Bazı gövdelerde dallanmış...

  https://www.biyologlar.com/sklereidler
 • Epidermisin Yapısı

  Epidermis gördüğü ayrımlı işlevlerden dolayı oldukça değişik hücre tipleri içerir. Genellikle epidermis hücreleri tek sıralı tabakalar oluşturur ve az derinliğe sahiptir. Epidermis yapısı. Enine (1,2) ve yüzeysel (3,4) kesitlerde capsella (Çoban çantası) perikarpının dış (1,3) ve iç. (2,4) epidermisleri. Sambucus (Mürver) gövdesin­de (5) ve Helleborus (Çöpleme) yaprağında (6) kutikulalı epidermis. Hücre şekli. Daha çok dikdörtgen seklinde olan epidermal...

  https://www.biyologlar.com/epidermisin-yapisi
 • BİTKİ HÜCRE ÇEPERİ

  BİTKİ HÜCRE ÇEPERİ

  Bütün organizmalar belirli şekillerini korumak için mekaniksel bir dayanağa gereksin­me duyarlar. Hayvanlarda bu destek iskelettir; bitkilerde ise bütün hücreler “hücre çe­peri” denilen sert bir yapı ile çevrilmiştir. Böylece protoplasmik olmayan çeper varlığı bitki hücrelerini hayvanlardan ayıran önemli bir özelliktir. Çok az bitki hücrelerinde çeper yoktur, az sayıda aşağı organizasyonlu hayvan hücreleri bitki hücrelerinin çeperi ile...

  https://www.biyologlar.com/bitki-hucre-ceperi
 • BİTKİLERDE SARILICI MAGNOLIOPSIDA GÖVDELERİ

  Duvar sarmaşığı (Hedera) lohusaotu (Aristolochia) kabak (Cucurbita) gibi bitkilerin gövde enine kesitlerinde sarılıcı olmayanlara göre bazı farklılıklar görülebilir. Örneğin, Aristolochia‘nın bir yıllık ve yaşlı gövde enine kesiti incelendiğinde; dıştan içe doğru kutikulayı, tek sıralı epidermis, klororplastlı korteks kollenkiması ve kloroplastlı korteks parankimasından oluşan korteks, tek sıra hücreden oluşan nişasta kını, çok tabakalı perivaskular...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-sarilici-magnoliopsida-govdeleri
 • Bitki Anatomisi Sınavında Çıkabilecek Muhtemel Sorular

  1-Çimlenmekte olan bitkinin besin gereksinimi kotiledonlarda ya da özel dokularda depolanan besinlerden sağlanır. 2-Kök ve gövdenin büyümesi büyüme noktalarındaki meristamatik dokuların yeni hücrelerin oluşması ve büyüme ve farklılaşması ile olur. 3-Yapraksız ve köksüz yapraksı yapıya tallus denir.Bu tür bitkilere detallafita grubu denir. 4-Tohumlu bir bitki dallanmış eksen içeren bir yapı gösterirse yaprak kök ve gövdeden oluşan yapıya kormus denir.Bu tür...

  https://www.biyologlar.com/bitki-anatomisi-sinavinda-cikabilecek-muhtemel-sorular
 • Kök ve gövdeyi mikroskopta nasıl ayırırız

  1.Gövdede epidermis altında köke oranla çok daha ince bir korteks bölgesi yer alır. 2.Gövdede Korteks genelde parenkimatiktir ayrıca sklerankima ve kollenkima gibi destek doku da içerir. 3.Kökte destek doku merkezi bölgelerde, ya da öze yakın kısımlarda bulunurken, gövdede çevreye yakın ve devamlı bir tabaka halindedir. 4.Gövdenin anatomik yapısında kökten farklı bir diğer özellik de endodermis içermemesidir. 5.Gövdede korteksin altındaki vaskular silindir köke...

  https://www.biyologlar.com/kok-ve-govdeyi-mikroskopta-nasil-ayiririz
 • Sneddon sendromu hakkında bilgi
 • vaskular sistem

  Ksilem ve floemden oluşan bitki dokularında, ksilem tarafından su ve suda erimiş maddelerin, floem tarafından fotosentez ürünlerinin taşınmasını sağlayan iletim sistemi.

  https://www.biyologlar.com/vaskular-sistem
3WTURK CMS v8.1