Biyologlar - Biyolojiye Gerçekçi Yaklaşım

 • [protected email address]

Toplam 281 içerik listeleniyor

 • Kromofil Hücreler

  A- Asidofiller (Alfa hücreleri): Toplam hücrelerin %40’ını oluşturur. İyi şekilde boyanabilen asidofiller normal preparatlarda kolaylıkla tanınırlar. Kromofoblardan daha büyük olup (14-20 mikron) hücre sınırları belirgindir. Sitoplazmalarında oldukça fazla bulunan küçük özel granülleri pek çok asidik boyalarla (eozin, asit fuksin, orange G ve azokarmin gibi) ile boyanabilirler. Seçici boyama metodları ve immunositokimya ile iki tip asidofil ayırt edilir. 1-...

  https://www.biyologlar.com/kromofil-hucreler
 • Bakteri nedir?

  Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur. Tipik olarak birkaç mikrometre uzunluğunda olan bakterilerin çeşitli şekilleri vardır, kimi küresel, kimi spiral şekilli, kimi çubuksu olabilir. Yeryüzündeki her ortamda bakteriler mevcuttur. Toprakta, deniz suyunda, okyanusun derinliklerinde, yer kabuğunda, deride, hayvanların bağırsaklarında, asitli sıcak su kaynaklarında, radyoaktif atıklarda büyüyebilen tipleri vardırbakteri Tipik olarak bir gram toprakta bulunan...

  https://www.biyologlar.com/bakteri-nedir
 • BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER, SUPRARENAL BEZLER)

  Her bir böbreğin üst kutbuna birer adet olarak yerleşen, yağ doku içine gömülmüş suprarenal ya da adrenal bezler kabaca piramit şekilli yassılaşmış organlardır. Her biri 5 cm. uzunluğunda, 3 cm. genişliğinde ve 1 cm’den daha az kalınlıkta ve 7-10 gr. ağırlıktadır. Adrenal bezler steroid hormonları ve kateşolaminleri salgılarlar. Organın arterior yüzeyinde içeri doğru çöküntü şeklinde hilum görülür. Taze bir organın enine kesitinde iki bölge ayırt...

  https://www.biyologlar.com/bobrek-ustu-bezleri-adrenal-bezler-suprarenal-bezler
 • Böbrek Üstü Bezlerinin Fonksiyonları

  Korteks ve medulla fonksiyonel yönden belirgin bir şekilde birbirlerinden farklıdır. Korteks hayatın devamı için esasidir. Tüberkülosise bağlı olarak kortikal dejenerasyon (Addison hastalığı) veya korteksin çıkarılması halinde kortikal öz verilemez ise ölümle sonuçlanır. İnsanda korteks çeşitli esasi fonksiyonların devamı için şarttır. Korteks vücutta su ve elekrolit dengesini sağlar. Korteks yıkımını takiben vücutta plazma konsantrasyonu, aşırı sodyum...

  https://www.biyologlar.com/bobrek-ustu-bezlerinin-fonksiyonlari
 • Likenler

  Toprak oluşumunda önemli işleve sahip olan likenler mantar ve alglerin oluşturdukları ileri düzeyde bir simbiyoz şeklidir. Likeni oluşturan mantar üyeleri genellikle Ascomycetes veya Basidiomycetes, algler ise Chlorophyta veya Cyanophyta’lardır. Likenler algler ve yosunlarla birlikte çıplak arazi ya da kaya yüzeyinin kolonizasyonunda primer rolü oynarlar. Morfolojik olarak kabuksu (Crustose), yapraksı (Foliose) ve çalımsı (Fruticose) şekillerde olabilirler. Likenler ya kaya...

  https://www.biyologlar.com/likenler-2
 • Simptomatoloji

  Cansız ve canlı hastalık etmenlerinin zararlı faaliyetleri sonucu bitki fizyolojisinde ortaya çıkan anormallikler, bitkilerde yapısal bazı değişikliklere neden olmaktadır. Bir bitkide, herhangi bir hastalık etmeninin etkisi sonucu, hastalığın belirli bir döneminde ortaya çıkan ve o hastalık için karakteristik olan belirtilerin tümüne birden "sendrom", sendromu oluşturan belirtilerin her birine ise "semptom" denir. Hastalık etmenleri bitkilerin kök,gövde,yaprak, meyve...

  https://www.biyologlar.com/simptomatoloji
 • HORMON ÜRETEN BEZLER

  a) Hipofiz Bezi: Beynin tabanında hipotalamusun altında yer alır. İki kısma ayrılır. Hipofiz bezinde üretilen hormonlar ve görevleri 1. Büyüme hormonu, büyüme ve gelişmeyi sağlar. Kemik ve kas dokusunun gelişmesinde etkilidir. Bü­yüme döneminde fazla salgılanması devliğe az algı­lanması cüceliğe sebep olur. 2. Deriye renk verici maddeleri uyaran hormon hipo-fizden salınır. 3. Tiroid bezini uyararak çalışmasını sağlayan hor­monu üretir. 4. Dişilerde...

  https://www.biyologlar.com/hormon-ureten-bezler
 • HORMON ÜRETEN BEZLER

  a) Hipofiz Bezi: Beynin tabanında hipotalamusun altında yer alır. İki kısma ayrılır. Hipofiz bezinde üretilen hormonlar ve görevleri 1. Büyüme hormonu, büyüme ve gelişmeyi sağlar. Kemik ve kas dokusunun gelişmesinde etkilidir. Bü­yüme döneminde fazla salgılanması devliğe az algı­lanması cüceliğe sebep olur. 2. Deriye renk verici maddeleri uyaran hormon hipo-fizden salınır. 3. Tiroid bezini uyararak çalışmasını sağlayan hor­monu üretir. 4. Dişilerde...

  https://www.biyologlar.com/hormon-ureten-bezler-1
 • Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji

  Bitki Koruma içinde yer alan anabilim dallarından biri olan fitopatoloji, kelime anlamı olarak bitki hastalıkları bilimi olarak ifade edilir. Bitki Koruma; Bitkilerde hastalığa neden olan canlı ve cansız faktörleri, hastalıkların oluşumunu, hastalık etmenleriyle hasta bitkiler arasındaki ilişkileri, bitkileri hastalık etmenlerinden koruma yolları ile bitki hastalıklarının tedavi yöntemlerini araştıran bilim dalıdır. Fitopatoloji, bitki hastalıklarını 5 ana...

  https://www.biyologlar.com/bitki-hastaliklari-fitopatoloji-1
 • Meristemlerin Sınıflanması

  I. Bitki yapısındaki yerlerine göre meristemler üçe ayrılır: a) Apikal (uç) meristemler. Apikal meristemler vaskular bitkilerin ana ve yan gövdelerinin, köklerinin ve genellikle yapraklarının uçlarında bulunur. Bu bölgeler genel olarak “büyüme noktaları” olarak isimlendirilir. Bu meristemlerin etkinlikleri ile organların uzunlukları artar. b) Lateral (enine, yanal) meristemler. Bu meristemler yalnız bir yönde yüzeye paralel olarak bölünen inisyallerden (taslak...

  https://www.biyologlar.com/meristemlerin-siniflanmasi
 • Meristemlerin Sitolojik özyapıları ve Farklılaşma

  Meristematik hücreler ince çeperli, daha çok isodiametrik şekilli ve protoplasmaca zengindir. Genellikle meristematik hücrelerin protoplastları depo gereçlerden ve kristallerden yoksundur, ayrıca plastidleri de proplastid dönemdedir. Bununla birlikte, bir sekonder meristem olan fellogen protoplastları bu yapıları içerebilir. Meristematik hücrelerde vakuoller çok küçüktür, fakat pteridofitier ve birçok spermatofitlerde apikal meristemlerin bazıları belirgin vakuoller...

  https://www.biyologlar.com/meristemlerin-sitolojik-ozyapilari-ve-farklilasma
 • PARENKİMA (ÖZEKDOKU )

  Parenkima bitkilerde çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal etkinlikle ilgili, canlı hücrelerden oluşmuş bir dokudur. Para=etrafı ve enchyma=dökülmüş sözcüklerinden türevlenmiş, yarı sıvı bir madde katı bir ortamda bulunan diğer dokuların etrafına dökülmüş anlamım içermektedir. Daha çok bitkilerde bir “dolgu doku” olarak rol oynar. Filogenetik olarak, çok hücreli ilkel bitki yapısı yalnız parenkimadan oluştuğundan bu doku ilkel olarak göz önüne alınır....

  https://www.biyologlar.com/parenkima-ozekdoku-
 • Kollenkimaların Kökeni ve Yaşam Süresi

  Kollenkima, vaskular dokularla beraber prokambiyumdan kökenlenir ya da ayrıca temel meristemden gelişir. Genellikle korteks kollenkiması ve prokambiyum aynı meristemden kökenlenir. umbelli ferae ‘ den Apium graveolens’ de (Ke­reviz) kollenkima gelişmesi şekil de aşamalı olarak gösteri İmiştir. Gelişmenin erken evresinde petiyolün dış bölgelerinde salgı kanalı ve epidermis arasında boyuna bölünmeler başlar, bunların bazıları prokambiyumu, diğerleri korteksi...

  https://www.biyologlar.com/kollenkimalarin-kokeni-ve-yasam-suresi
 • Kollenkima Tipleri

  Kollenkima Tipleri

  Hücre çeperi yapısı kollenkima hücrelerinin en önemli özelliklerindendir. Çeper ka­lınlaşması şekline göre üç tip kollenkima ayırt edilmektedir. 1-Plak Kollenkiması (Lamellar Kollenkima). Bu tipte kalınlaşmalar hücre­lerin teğetsel çeperlerinde meydana gelir. sambucus nigra’ mn (Mürver) gövde korteksinde ve Cochleria armoracia’mn petiyolünde bulunur. 2-Köşe Kollenkiması (Angular Kollenkima) . Bu tipte çeper maddesinin esas depo olunduğu kısım hücre...

  https://www.biyologlar.com/kollenkima-tipleri
 • Biyolojik Bağımlılık

  Dr. Selim AYDIN Beynimiz ve ruhumuz ile davranışlarımız arasındaki münasebet bugün için henüz tam olarak çözülemeyen ancak bazı ip uçlarını ele geçirdiğimiz, spekülasyonlara açık bir araştırma sahasıdır. Buradaki anahtar soru çok önemlidir. Acaba beynimizdeki organik ve bunun sonucu olarak biyokimyevî bir bozukluk mu davranışlarımızı yönlendirip, ruhî hayatımıza tesir ediyor? Yoksa ruhî hayatımızın bozuklukları mı, bir müddet sonra beynimizin...

  https://www.biyologlar.com/biyolojik-bagimlilik
 • Hormonlar Hakkında Ayrıntılı Bilgi

  Alm. Hormone (n.pl.), Fr. Hormones (m.pl.), İng. Hormones. Vücuttaki iç salgı bezlerinden ve bâzı hücrelerden salgılanarak, kan yoluyla hedef hücrelere varan, hücrelerdeki çeşitli metabolik olayları düzenleyerek vücutta çok önemli işler başaran kimyâsal maddeler. Vücutta hücrelerarası yönetimi sağlayan iki haberleşme sistemi vardır. Birisi sinir sistemidir, diğeri ise hormonal haberleşme sistemidir. Hormonal sistem sinir sistemine göre oldukça yavaştır. Her ne...

  https://www.biyologlar.com/hormonlar-hakkinda-ayrintili-bilgi
 • BİTKİ LİFLERİ

  Lifler uzun, sivri uçlu, bazan ligninleşmiş sekonder çeperlidir. Kalınlaşmış çeper­ler arasındaki geçitler küçük ve azdır, hücreler ölü olduğundan etkin değildir. Lumenler küçük ve lifin merkezinde uzanan kanallar halindedir. Bitkideki Yeri Lifler bitki yapısının çeşitli organlarında yaygın olarak bulunur, genellikle gövde ve yapraklarda çevresel, kökte ise merkezde yer alırlar, idyoblastlar halinde tek olarak Cycas yapraklarında bulunur, daha çok şerit,...

  https://www.biyologlar.com/bitki-lifleri
 • Bitki Liflerinin Sınıflandırılması

  Bitki yapısındaki durumlarına göre lifler iki büyük gruba ayrılır: “Ksilem ya da odun lifleri” ve ksilem dışındaki çeşitli doku sistemlerinin lifleri olan “ekstraksilar lifler”.1.Ksilem Lifleri. Ksilem lifleri indirgenmiş trakeidler olarak kabul olunurlar diğer ksilem elementleri gibi aynı meristematik dokulardan gelişir. Bu lifler ortak bir kökene sahip olmalarına karşın morfolojik olarak ayrımlı şekiller gösterirler. Çeper ka­lınlaşması, geçit tipi ve...

  https://www.biyologlar.com/bitki-liflerinin-siniflandirilmasi
 • Sklereidlerin Sınıflandırılması

  Sklereidlerin Sınıflandırılması

  Sklereidler şekil, büyüklük ve çeper özelliği bakımından dört gruba ayrılır: 1.Brakisklereidler. Bu grubu taş hücreleri denilen kısa, isodiametrik hücreler oluşturur. Gövdelerde, korteks ve kabukta, floemde ve meyvaların etli kısmında (armut, ayva) bulunur. Hücre sekli ve boyutu parenkimaya benzer, bu yönden parenkima hücrelerinden türevlendikleri söylenebilir. Sklereid tipleri. Armutun etli meyvasında taş hücreleri (1,2), Mum çiçeği gövde korteksinde taş...

  https://www.biyologlar.com/sklereidlerin-siniflandirilmasi
 • İDRAR VE ÜREME SİSTEMİ

  Embriyolojik ve fonksiyonel ortaklık (özellikle erkek idrar ve üreme organlarında) nedeniyle iki grup sistemi bu konu (İdrar ve üreme sistemi-Systema ürogenitale) içinde inceleyeceğiz. Systema ürogenitale’deki fonksiyonlardan biri idrarın yapılması ile iletilip dışarı atılmasıdır ki bu işi yapan organlara organa urinaria (İdrar organları-üriner organlar) denir. Üriner organlar birçok anatomist tarafından idrar sistemi (Systema renale) başlığı altında ele...

  https://www.biyologlar.com/idrar-ve-ureme-sistemi
 • BÖBREKLER HAKKINDA BİLGİ

  Böbrekler (Tekil L.ren . Gr.nephros), filtrasyon, resorpsiyon ve eksekresyon fonksiyonları ile günde kendilerine gelen 1700 L kandan 2 – 2.5 L idrar oluş­turduklarından “idrar üreten organ anlamında organa üropoetica olarak adlandırılır. Sağlı-sollu bir çift organ olan böbrekler.peritonun arkasında (Retroperitoneal konumda) olarak.omurganın iki yanında karın arka duvarına yaslanmış şekilde bulunurlar.Skeletotopik olarak.sağ böbrek T 12 – L 3. sol böbrek T 11 L2...

  https://www.biyologlar.com/bobrekler-hakkinda-bilgi
 • Bitkilerde Su Dengesi

  DÜNYA ATMOSFERİNDE YAŞAM, karasal bitkiler için çetin bir mücadele gerektirir. Bir yandan, atmosfer fotosentezde gerekli karbondioksitin kaynağı olduğundan bitkilerin atmosferle kolayca temas sağlamaları gerekir. Diğer yandan, atmosfer nispeten kuru olup, bitkilerde su kaybına neden olabilir. Bitkiler su kaybını en aza indirip, karbondioksit alınımını maksimuma çıkarma gereksi­niminin yarattığı çelişkiyi ortadan kaldırmak için, yapraklardan at­mosfere kaybedilen...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-su-dengesi
 • BİTKİ KÖKLERİ TARAFINDAN SUYUN ABSORBSİYONU

  Köklerden suyun etkili bir şekilde emilimi için kök yüzeyi ve toprak arasında yakın temas gereklidir. Su alınımı için gerekli yüzey alanını sağlayan bu temas, toprak içinde kök ve kök tüylerinin büyümesi sonucu en üst düzeye çıkar. Kök epidermis hücrelerinin uzan­tısı olan kök tüyleri, kökün yüzey alanını büyük öl­çüde arttırarak topraktan su ve iyonların absorbsiyon kapasitesini arttırır. 4 aylık çavdar (Secale) bitkilerinin kök tüylerinin,...

  https://www.biyologlar.com/bitki-kokleri-tarafindan-suyun-absorbsiyonu
 • DUYU ORGANLARI

  İnsanlar daima değişen bir çevre içinde yaşarlar.çevredeki değişen her durum ,içinvücudun bütün sistemleri kendini ayarlamak zorunda kalır.yani vücut dışardan gelen bilgilerizamanında değerlendirerek bunlara anlamlı ve uyumlu cevaplar çıkarır .Bu açıdan baktığımızda insanı çevresiyle devamlı bilgi aliş verişi içinde görürüz.Dış ortamdan gelen bilgiler duyu organları yoluyla sinir sistemine taşınır.Duyu organları içide özelleşmiş hücre grupları...

  https://www.biyologlar.com/duyu-organlari-1
 • KÜTİN, MUMLAR VE SÜBERİN

  Bitkilerin atmosferle temas halindeki tüm kısımları, su kaybmı azaltan ve patojenik bakteri ve fungusların girişinin engellenme­sine yardımcı olan lipit tabakaları ile kaplıdır. Kütin, süberin ve mumlar bu tabakaların ana maddeleridir. Kütin sıklıkla bitkinin toprak üstü kısımlarında bulunurken, süberin toprak altı kısımları, odunsu gövdeler ve iyileşmiş yaralarda görülür. Mumlar ise hem kütin hem de süberinle işbirliği halindedir. Kütin, Mumlar ve...

  https://www.biyologlar.com/kutin-mumlar-ve-suberin
 • BİTKİ HÜCRE ÇEPERİ

  BİTKİ HÜCRE ÇEPERİ

  Bütün organizmalar belirli şekillerini korumak için mekaniksel bir dayanağa gereksin­me duyarlar. Hayvanlarda bu destek iskelettir; bitkilerde ise bütün hücreler “hücre çe­peri” denilen sert bir yapı ile çevrilmiştir. Böylece protoplasmik olmayan çeper varlığı bitki hücrelerini hayvanlardan ayıran önemli bir özelliktir. Çok az bitki hücrelerinde çeper yoktur, az sayıda aşağı organizasyonlu hayvan hücreleri bitki hücrelerinin çeperi ile...

  https://www.biyologlar.com/bitki-hucre-ceperi
 • Sinir Hücresi ve Çeşitleri

  Sinir dokuyu oluşturan en küçük yapıya sinir hücresi nöron denir. Sinir hücreleri görevlerine göre üç bölümde incelenir. 1.Duyu Sinirleri (Getirici sinirler): Duyu reseptörlerinden aldığı uyartıları beyin, omurilik gibi merkezi sinir sistemi organlarına ileten sinirlerdir. 2.Motor Sinirler (Götürücü sinirler):Merkezi sinir sisteminden aldığı emirleri kaslara veya bezlere ileten sinirlerdir. 3.Ara sinirler (Bağlayıcı sinirler):Merkezi sinir sisteminde bulunur.Motor...

  https://www.biyologlar.com/sinir-hucresi-ve-cesitleri
 • HORMONLAR

  Endokrin sistemi, endokrin bezlerden oluşmuştur.Bu bezler hormon adı verilen maddeler salgılayarak doğrudan kana verir. Belirli bir hormona tepki gösteren organa o hormonun hedef organı denir. Bazı hormonlar için bütün organlar hedef organdır. Ör:büyüme ve tiroksin hormonlarının hedef organları bütün vücut hücreleridir. Bir hormonun hedef organının yüzeyinde veya içinde, bu hormonu tanıyan özel reseptör proteinler bulunur. Kimyasal yapılarına göre hormonlar üç...

  https://www.biyologlar.com/hormonlar
 • KONİFER GÖVDESİ

  Açıktohumlu (Gymnospermae) bitkilerin bir sınıfını oluşturan konifer gövdelerine örnek olarak Pinus (çam) incelenecektir. Genç Pinus gövdesinin enine kesitinde en dışta kutikula ve onun altında bir veya birkaç tabakalı ve oldukça kalın çeperli epidermis yer alır. Epidermis altında, daha alt tabakalarda oluşan mantar kambiyumu epidermise doğru oldukça zarar görerek bozulmuş mantar dokusunu verir. Korteks parankimatik bir dokudur ve taninli pek çok hücre taşır....

  https://www.biyologlar.com/konifer-govdesi
 • BİTKİLERDE ODUNLU MAGINOLIOPSIDA GÖVDESİ (ODUNLU DİKOTİL GÖVDESİ)

  Enine kesitte odunlu Magnoliopsida gövdeleri çok farklılık gösterir. Bunlara ömek olarak Tilia (ıhlamur) gövdesi incelenecektir. Enine kesitte Tilia gövdesinin en dışında bazen tek sıra halinde zarar görmüş epiderma bulunabilir. Bunun altında düzenli sıralar halinde fellem (mantar) ve fellojen (mantar kambiyumu) hücrelerinin oluşturduğu periderm (sekonder koruyucu doku) yer alır. Epidermis ve mantardan oluşan yapıya kabuk adı verilir. Peridermin altında çok sıralı,...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-odunlu-maginoliopsida-govdesi-odunlu-dikotil-govdesi
 • BİTKİLERDE SARILICI MAGNOLIOPSIDA GÖVDELERİ

  Duvar sarmaşığı (Hedera) lohusaotu (Aristolochia) kabak (Cucurbita) gibi bitkilerin gövde enine kesitlerinde sarılıcı olmayanlara göre bazı farklılıklar görülebilir. Örneğin, Aristolochia‘nın bir yıllık ve yaşlı gövde enine kesiti incelendiğinde; dıştan içe doğru kutikulayı, tek sıralı epidermis, klororplastlı korteks kollenkiması ve kloroplastlı korteks parankimasından oluşan korteks, tek sıra hücreden oluşan nişasta kını, çok tabakalı perivaskular...

  https://www.biyologlar.com/bitkilerde-sarilici-magnoliopsida-govdeleri
 • Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlar

  Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlar

  Omurgalılar yerleştikleri bütün yaşama ortamlarında egemenlik kurmuştur. Ana özellikleri sırtları boyunca uzanan omurgadır. Bunu dışındaki birçok özellikleriyle de diğer hayvanlardan ayrılırlar.

  https://www.biyologlar.com/omurgali-ve-omurgasiz-hayvanlar
 • STOMALAR ve GÖREVLERİ

  Bitkilerin epidermis dokusunda bulunan, gaz alış verişinde rol oynayan, yaprak ayasından su buharının geçişini hızlandıran, klorofil içeren, genellikle böbrek şeklinde iki hücrenin karşılıklı gelen yüzleri arasında açıklık bırakarak oluşturdukları yapıya stoma denir. Stomalar yeşil bitkilerin toprak üstü organlarında; özellikle yaprak epidermasında, çiçek kısımlarında ve otsu gövdelerde bulunurlar. Genellikle kökte stoma bulunmaz. Bitkilere göre...

  https://www.biyologlar.com/stomalar-ve-gorevleri
 • TEMEL (PARANKİMA, DOLGU DOKU, ÖZEK DOKU) DOKU

  Bitkinin bütün organlarında bulunan, çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal etkinliklere katılan canlı ve ince çeperli hücrelerden oluşmuş dokudur. Bitkilerin kök ve gövdelerindeki korteks, öz bölgesi, öz ışınları ve öz kolları, yaprakların fotosentetik dokusu olan mezofıl, çiçek kısımları, meyvelerin etli kısımları ile tohumların besin dokusu (endosperm) temel dokuca zengin bitki kısımlarıdır. Bu doku bitkilerde değişik görevler yaptığından, hücreleri...

  https://www.biyologlar.com/temel-parankima-dolgu-doku-ozek-doku-doku
 • BİTKİ ORGANLARI

  Kök: Kök genellikle bitkinin toprak altında gelişen, topraktan hanı besi suyunu absorbe ederek, sentez ve fotosentez bölgelerine iletilmesine yardımcı olan organdır. Bitkiyi toprağa bağlamak, hormon üretmek, fazla besinleri depo etmek, vejetatif üreme gibi görevleri de vardır. Bitkiler aleminde ilk kök, gövde ve yaprak şeklinde farklılaşma sporlu bitkilerden Bryophyta’da (karayosunları) başlar. Köklerin ilk örneği olan rizoidler, Marchantiales takımından olan...

  https://www.biyologlar.com/bitki-organlari
 • Endospor

  Bazı bakteri hücreleri (Clostridium, Bacillus, Desulfotomaculum, Sporosarcina cinsleri) içinde "endospor" meydana gelir. Bunlar bakterilerin canlı fakat uyuşuk (dormant) formlarıdır. Endosporlar bakterilerin vejetatif şekillerine (bakterilerin beslenen ve çoğalan şekli) göre fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı daha dayamklıdırlar. Konserve gıdalarda problem teşkil ederler. Endosporları öldürmek için otoklavda 120 °C 'de 10-15 dakika bekletmek gerekir. Endosporların çok...

  https://www.biyologlar.com/endospor
 • Belleğin Temel Taşı RNA

  1960'lı yıllarının ortalarında Houston (Texas), Baylor Üniversitesinde farmakolog olan Prof. Georges Ungar ilginç bir seri deneme yapmıştır. Fanus içerisine kapatılan beyaz bir fare, belirli aralıklarla fanusun üzerindeki bir gonkla rahatsız edilmekteydi. Fakat fare alışmaya yatkın bir hayvandır. Günler ve haftalarca devam eden bu gonk sesine belirli bir süre sonra alışmaya başlamıştır. Bu şekilde alıştırılmış yüzlerce farenin beyni dondurularak saklanmış ve...

  https://www.biyologlar.com/bellegin-temel-tasi-rna
 • MERKEZ SİNİR SİSTEMİ

  Sinir sistemi. fonksiyonel ve morfolojik yönden bir bütün olmasına karşın. öğretim kolaylığı açısından topografik yerleşim ilkeleri çerçevesinde. merkez ve periferik sinir sistemi olarak iki büyük altsisteme ayrılarak incelenir. Sinir sisteminin kafatası içinde kalan beyin (Encephalon) bölümü ile omurga kanalı içinde kalan omurilik (Medulla spinalis) bölümü beraberce MERKEZ SİNİR SİSTEMİ (Systema nervosum centrale-MSS.CNS) olarak adlandırılır. Beyin ve...

  https://www.biyologlar.com/merkez-sinir-sistemi
 • HEMİSFERLERİN BEYAZ DOKUSU ve BURADA BULUNAN ÇEKİRDEKLER

  Serebral korteksin derininde-iç yanında kalan beyin dokusu. substantia alba olarak adlandırılan beyaz beyin dokusu ile bu doku içinde gömülü substantia grisea yapısındaki bazal çekirdeklerden (Nuclei basales) yapılıdır. Hemisferlerin beyaz dokusu (Sub.alba). çeşitli miyelinli sinir lifleri ile nöroglia’lardan oluşur. Buradaki sinir lifleri kommissural, assosiasyon ve projeksiyonlu lifler olmak üzere üç gruba ayrılarak incelenir. Kommissural lifler (Fibrae...

  https://www.biyologlar.com/hemisferlerin-beyaz-dokusu-ve-burada-bulunan-cekirdekler
 • Otopside dikkat edilmesi gereken noktalar

  1. Otopsi öncesi ayrıntılı bilgi edinilmelidir. Adli tahkikat öğrenilmeli, tıbbi müdahale söz konusu ise tüm evrak ve grafiler incelenmeli, yakınlarından genel tıbbi öykü alınmalıdır. Otopsi öncesi bilgilenmenin çok değerli bilgiler sağlayarak yaklaşımda ve oluşacak kanaatte çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Ancak, tanı ile girilen otopsilerde; peşin hükmün getirebileceği dar bakış ve yüzeyel yaklaşımın hatalara yol açacağı unutulmayarak standart...

  https://www.biyologlar.com/otopside-dikkat-edilmesi-gereken-noktalar
 • DİENCEPHALON (ARABEYİN)

  Diencephalon (Arabeyin),beyin sapı ile serebral hemisferler arasında yer alan beyin bölümü olup, sağ-sol yarımı üçüncü ventrikül (Ventriculus tertiusfu sarar. Diencephalon un, talamus, hipotalamus. subtalamus ve epitalamus ol­mak üzere 4 altbölümü vardır. Talamus (Thalamus) : Talamus. diencephaloriun büyük bir bölümünü oluşturan gri madde kitlesıdir. Herbir talamus. üçüncü ventrikülün dışyan duvarının üst bölümünü oluşturur. Talamus. duysal sistemler,...

  https://www.biyologlar.com/diencephalon-arabeyin
 • BEYİN SAPI (TRUNCUS CEREBRİ)

  Temel beyinin. ortabeyin (Mesencephalon),köprü (Pons) ve omurilik soğanı (Medulla oblongata, Bulbus) bölümleri beyin sapı (Truncus cerebri) olarak adlandınlır. Gelişim esnasında, hemisferlerin aşırı büyümeleri nedeniyle. beyin sapı gizlenmiş şekilde yer almıştır bu nedenle beyinin alt yüzünden veya sagittal kesitlerde görülebilir. Kranial kavitenin tabanına oturan beyin sapı, rostral olarak diencephalon, kaudal olarak ta medulla spinalis’le uzanır. Birinci ve...

  https://www.biyologlar.com/beyin-sapi-truncus-cerebri
 • BEYİN SAPININ TRANSVERSAL ALTBÖLÜMLERİ

  a.Medulla oblongata (Omurilik soğanı) : Medulla oblongata (Medulla, Bulbus). beyin sapının omurilikle birleşen en alt bölümüdür. Omurilikle olan kesintisiz devamlılığı nedeniyle, bazı anatomistler tarafından omuriliğin. for.magnum’un üstünde kalan genişlemiş bir bölümü olarak kabul edilir. Medulla,taşıdığı çıkan-inen yollar yanında, VII, IX, X, XI ve XII. kranial sinir ve retiküler formasyon çekirdekleri nedeniyle yaşamsal öneme sahiptir, özellikle...

  https://www.biyologlar.com/beyin-sapinin-transversal-altbolumleri
 • KRANİAL SİNİRLER (Nervi craniales)

  Beyinin değişik bölümlerine bağlanan 12 çift sinir, nervi craniales (Kranial sinirler CN) olarak adlandırılır. Bu sinirler.kafatası tabanındaki deliklerden geçerek kafatasının içine girerler veya kafatasından dışarı çıkarlar (Kafatasını terketmeyen CN VIII bir istisnadır.) Adlandırılmaları.fonksiyonel ve morfolojik özellikleri dikkate alınarak, numaralanmaları’ ise beyine bağlanış sırasına göre (önden arkaya doğru) yapılmıştır. Oniki çift kranial...

  https://www.biyologlar.com/kranial-sinirler-nervi-craniales
 • DUYU ORGANLARIMIZ

  Duyu organları (Organa sensoria), canlının kendi iç dünyasında ortaya çıkan değişiklikler ile yaşadığı ortamdaki çeşitli uyarılan (Fiziksel, kimyasal. me­kanik) alarak MSS’ne iletilmesini sağlayan organlardır. Bundan 2000 yıl önce Aristo’nun, dokunma, koku, tad, işitme ve görme olmak üzere 5 duyu tanım­lamasına karşın, bugün bunlara ilaveten basınç, ağrı. sıcak, soğuk, hareket, denge. açlık. tokluk vb. duyuların da varlığını biliyoruz. Bu...

  https://www.biyologlar.com/duyu-organlarimiz
 • Adli Açıdan Kontüzyon nedir?

  Beyinin en sık rastlanılan yaralanma tipidir. Genellikle kortekste meydana gelen küçük intraserebral kanamalardır. Kontüzyonlar bir travma sonucu meydana gelir ve genellikle travma bölgesinin hemen altında yer alır. Fakat darbenin aksi tarafında da yerleşmiş olabilirler (contre-coup lezyon). Travma noktası tespit edilmeye çalışılırken coup ve contre-coup yaralar birlikte değerlendirilmelidir. Kontüzyonların; fokal subaraknoidal kanamalar, kortikal enfarktlar ve...

  https://www.biyologlar.com/adli-acidan-kontuzyon-nedir
 • PİNEAL BEZ (Epifiz. Gl.pinealis)

  Pineal bez, beyin yarımkürelerinin arasında, diencephalonun tavanında yerleşmiş, konik-çam kozalağı şeklinde küçük bir organdır. 7x5x4 mm boyutla­rında.100-180 mg ağırlığındadır. Pineal bez, karmaşık bir polinöronal yol izleyerek-retina üzerine düşen çevresel ışığa ait bilgileri alıp buna cevap vermektedir .Tartışmalı olmakla beraber, ışıkla ilgili sinyalleri endokrin sinyallere dönüştüren nöroendokrin transduser olarak kabul edilir. Epifiz...

  https://www.biyologlar.com/pineal-bez-epifiz-gl-pinealis
 • BÖBREKÜSTÜ BEZLERİ (Gll.suprarenales)

  Glandulae suprarenales’ler, herbir böbreğin üst ucuna oturmuş, fascia renalis’le sarılı iki bezdir. Her bir böbreküstü bezi yaklaşık 4 cm uzunluğunda ve 3 cm kalınlığındadır. Böbreküstü bezleri, anatomik ve fizyolojik yönden dışta korteks (Cortex), içte medulla olmak üzere iki kısımdan yapılıdır. Korteks, glukokortikoidler (Kortizol ve kortikosteron), minerelokortikoidler (Aldosteron) ile seks hormonları (özellikle androjenler) salgılar. Medulla ise...

  https://www.biyologlar.com/bobrekustu-bezleri-gll-suprarenales
 • BÖBREKLER

  Böbrekler, vücudumuzun temel atılım organları olma yanında, ürettikleri eritropoietin.1 ,25 dihidroksi vit.D 3, prekallikrein, prostoglandin ve renin gibi hormonlar nedeniyle endokrin sistem içinde de ele alınır. Eritropoietin, hemoglobin sentezini ve kemik iliğinden eritrositlerin salınımını uyararak eritrosit üretimini artırır. Renin, kanda normal olarak bulunan angiotensinojen’i angiotensin I’e çevirir. Angiotensin I.akciğerlerde konverting enzim yolu ile angiotensin...

  https://www.biyologlar.com/bobrekler
 • BÖBREKLER HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİ

  Böbrekler (Tekil L.ren . Gr.nephros), filtrasyon, resorpsiyon ve eksekresyon fonksiyonları ile günde kendilerine gelen 1700 L kandan 2 – 2.5 L idrar oluş­turduklarından “idrar üreten organ anlamında organa üropoetica olarak adlandırılır. Sağlı-sollu bir çift organ olan böbrekler.peritonun arkasında (Retroperitoneal konumda) olarak.omurganın iki yanında karın arka duvarına yaslanmış şekilde bulunurlar.Skeletotopik olarak.sağ böbrek T 12 – L 3. sol böbrek T 11 L2...

  https://www.biyologlar.com/bobrekler-hakkinda-kapsamli-bilgi
3WTURK CMS v8.1