Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 47 kayıt bulundu.

Mutasyon

Mutasyon, canlının genetik yapılarında meydana gelen değişmelerdir. Bireyin kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasının sağlayan genetik şifre herhangi bir nedenden dolayı (X ışını, radyasyon, ultraviyole, bazı ilaç ve kimyasal maddeler, ani sıcaklık değişimleri ) bozulabilir. Bu durumda DNA’nın sentezlediği protein veya enzim bozulur. Böylece canlının, proteinden dolayı yapısı, enzimlerinden dolayı metabolizması değişebilir. Mutasyonlar spontan ya da...

http://www.biyologlar.com/mutasyon

Mutasyonun Sonuçları

Mutasyonların mikroorganizmalar üzerinde ne denli etkilediği başlıca iki faktör tarafından belirlenir. Bunlardan biri, gen ürünlerinin ne kadar değiştiği ve diğeri de gen ürünlerinin hücre içi ne derece de önemli olduğudur. Gen ürünlerindeki değişiklikler: Bütün mutasyonlar, genetik kodları ve bunlara bağlı olarak da genetik bilgileri (informasyonları) değiştirir. Ancak, bunların gen ürünleri üzerindeki etkileri farklıdır. Bazıları hücre fenotipinde çok...

http://www.biyologlar.com/mutasyonun-sonuclari

Virusların Morfolojik ve Kimyasal Özellikleri

İnsan ve hayvanlarda infeksiyon ve/veya hastalık oluşturan viruslar (genel bir terim olarak, hayvan virusları) morfolojik özellikleri yönünden fazla çeşitlilik göstermemekle beraber, elektron mikroskopik muayenelerde olgun viruslarda bazı farklı formlar gözlemlenmiştir. Normal ışık mikroskopları ile görülebilen (1000 x veya 1500 x büyütmeli) Poxviridae familyası virusları hariç tutulursa, diğer virusların morfolojik karakterleri (olgun virus partiküllerinin genel...

http://www.biyologlar.com/viruslarin-morfolojik-ve-kimyasal-ozellikleri

Genler ve Gen Transferi

Çok hücreli bir organizmanın herbir hücresi genellikle aynı genetik maddeyi içerir.DNA molekülleri,hücredeki en büyük moleküllerdir ve çoğunlukla kromozom olarak adlandırılan yapılarda paketlenir.Ökaryotik hücreler genellikle birden fazla,çoğu bakteri ve viruslar ise bir tek kromozoma sahiptir.Bir tek kromozom binlerce gen taşıyabilir.Bir hücrenin tüm genleri ve genler arasındaki DNA'ları,birlikte,hücresel genomu oluşturur. Bir tek kromozomda kaç tane gen vardır ?...

http://www.biyologlar.com/genler-ve-gen-transferi

Histon ve İnterferon Genleri

Bütün genler; adenin, guanin, sitozin ve timin isimleri verilen dört farklı maddenin, değişik şekillerde dizilmesi ile meydana gelirler. Adenin, guanin, sitozin ve timin maddecikleri A, G, C ve T harfleri ile gösterilirler. Bu harflerden belirli sayıda bulunan bir bölge, bir gen bölgesidir. Art arda dizilmiş yüzlerce harften oluşabilen genlerin her bir üç harfi, bir amino asit kodlar. Genlerin kodladığı arka arkaya dizili amino asitler, organizmaya gerekli olan proteinlere...

http://www.biyologlar.com/histon-ve-interferon-genleri

Başlıca Plasmidler ve Özellikleri

Bakterilerde, karakterleri çok değişik olan doğal plasmidler bulunmaktadır. Taşıdıkları özel genlere dayalı olarak bunları 6 grup altında incelemek mümkündür. 1) F plasmidi (fertilite faktörü, F faktörü, seks faktörü) 2) Rezistenslik plasmidleri (R plasmidleri, R faktörleri) 3) Virulens plasmidleri 4) Bakteriyosin plasmidleri 5) Metabolik plasmidler 6) Büyük plasmidler F plasmid (F Faktörü, Seks Faktörü) F faktörü (fertilite faktörü) en iyi E. coli K 12...

http://www.biyologlar.com/baslica-plasmidler-ve-ozellikleri

Hareketli Genler

Insan genomunun yaklasik yüzde 5’inden daha az bir kisminin protein kodlayan genlerden meydana geldigi tahmin ediliyor. Yaklasik yüzde 45’i ise ‘transposon’ veya ‘siçrayan gen’ adi verilen hareketli DNA parçalarindan olusuyor. Geri kalan yüzde 50 ise ‘non-coding’ denilen, protein kodlamayan ve vazifesi de su an için bilinemeyen DNA dizileridir. Bir zamanlar apandisitin vazifesiz ve evrim artigi bir organ oldugunun iddia edilmesi misâli, genomdaki görevi ve ne is yaptigi...

http://www.biyologlar.com/hareketli-genler

RNA'dan DNA oluşumu

Nukleotid sentezinde önce ribonukleotidler (nukleotid difosfatlar yani ADP, GDP, CDP, UDP) sentezlenir ve bunlardan ribonukleotid redüktaz enzimi vasıtasıyla deoksiribonukleotidler (dADP, dGDP, dCDP, dUDP) yapılır. Timidin DNA'da vardır ama RNA'da bulunmaz. Timidin monofosfat (TMP) dUMP'dan sentezlenir. Urasilden farklı olarak timidinde metil grubu bulunur. Zaten dUMP'da tetrahidrofolat'tan bir metil grubu alarak TMP'ı yapar. RNA (RiboNukleik Asit) sentez ve fonksiyonları Bir...

http://www.biyologlar.com/rnadan-dna-olusumu

Histon ve İnterferon Genleri

Bütün genler; adenin, guanin, sitozin ve timin isimleri verilen dört farklı maddenin, değişik şekillerde dizilmesi ile meydana gelirler. Adenin, guanin, sitozin ve timin maddecikleri A, G, C ve T harfleri ile gösterilirler. Bu harflerden belirli sayıda bulunan bir bölge, bir gen bölgesidir. Art arda dizilmiş yüzlerce harften oluşabilen genlerin her bir üç harfi, bir amino asit kodlar. Genlerin kodladığı arka arkaya dizili amino asitler, organizmayagerekli olan proteinlere...

http://www.biyologlar.com/histon-ve-interferon-genleri-1

Tek gen bozukluklarının tespiti

Mutasyonlar iki tip olabilir: nükleotid substitüsyonları ve nükleotidlerin daha geniş parçalarını içeren mutasyonlar, yani insersiyonlar ve delesyonların sebep olduğu nokta mutasyonları. Bunların örnekleri tablo 4.1’de gösterilmiştir. Delesyonların bazılarının bitişik genlere uzandığı ve kesinlikle bunların sebep olduğu hastalıkların tek gen bozukluğu olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bir gendeki tek nükleotid değişikliklerinin tümü fenotipik...

http://www.biyologlar.com/tek-gen-bozukluklarinin-tespiti

Pozisyonel Klonlama Nedir

Bir gen, bir kromozomun bir bölgesine haritalanırsa, bunun tam lokasyonu ve fonksiyonu iki yaklaşımdan biri ile belirlenir: pozisyonel klonlama ve aday gen metodu. Pozisyonel klonlamanın iyi bir örneği müsküler distrofi (DMD) geninin izolasyonu ve karakterizasyonudur. Bu örnekte, genin izolasyonu hastalığın genin kısmi delesyonuna veya translokasyonuna bağlı olmasından dolayı etkilenmiş bireylerin mevcudiyeti ile kolaylaşmıştır. Delesyonlara sahip hastaların mevcut...

http://www.biyologlar.com/pozisyonel-klonlama-nedir

DNA ve Özellikleri Hakkında Kapsamlı Bilgi

Deoksiribonükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. Protein ve RNA gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı DNA; bir kalıp, şablon veya reçeteye benzetilir. Bu genetik bilgileri içeren DNA parçaları gen olarak...

http://www.biyologlar.com/dna-ve-ozellikleri-hakkinda-kapsamli-bilgi

Genetik kod nedir ?

Genler, fonsiyonel etkilerini, genellikle, hücredeki fonksiyonların çoğundan sorumlu, proteinlerin üretimiyle ifade ederler. Proteinler amino asit zincirleridir ve bir genin DNA dizisi (bir RNA aracılığıyla) bir proteinin kendine has dizisini üretmede kullanılır. Yazılım (transkripsiyon) denilen bu süreç, genin DNA dizisine kaşılık gelen bir diziye sahip bir RNA molekülü üretimiyle başlar. Ardından, bu mesajcı RNA molekülü translasyon denilen bir süreçle, RNA...

http://www.biyologlar.com/genetik-kod-nedir-

DNA dizisi nedir

DNA dizisi veya genetik dizi, gerçek veya hayalî bir DNA] molekülü veya ipliğinin birincil yapısına karşılık gelen harfler dizisidir. Bu dizide bulunan harfler A, C, G, ve T 'dir, bunlar DNA ipliğinde bulunan adenin, sitozin, guanin, ve timin adlı dört bazı temsil eder. Tipik olarak bu diziyi oluşturan harfler birbirine bitişik olarak, aralarda boşluk olmaksızın yazılır, örneğin AAAGTCTGAC gibi; bu dizinin soldan sağa okunuşu 5'-3' doğrultusuna karşılık gelir. ...

http://www.biyologlar.com/dna-dizisi-nedir

Transkripsiyon Nedir

Ana madde: Transkripsiyon Transkripsiyon için DNA çift sarmalının sadece bir iplikçiği gereklidir. Bu ipliğe "kalıp iplikçik" denir. Transkripsiyonun başlangıç noktasını tayin eden RNA polimeraz enzimi DNA üzerinde belirli bir bölgeye bağlanır. Bu bağlanma bölgesine promotor denir. RNA polimeraz promotora bağlandığında, DNA iplikçikleri açılmaya başlar. İkinci aşama uzamadır (elongation). RNA polimeraz, kodlamayan kalıp iplikçik üzerinde dolaşırken bir...

http://www.biyologlar.com/transkripsiyon-nedir

Ökaryotlarda transkripsiyon ve translasyon

Ökaryotlarda transkripsiyon ve translasyon

Bir polipeptidin sentezinden sorumlu olan nükleotidlerden oluşmuş DNA parçası (veya parçaları) o polipeptidin genini oluşturur. Ökaryotlardaki genler, içlerinde kodlamayan intron bölgeleri bulundurabilir. Ayrıca bir gene bitişik olarak, polipeptid sentezini idare ve kontrol eden promotor ve düzenleyici bölgeleri vardır. Bu bölgeler okunmaz, sadece gen sentezini denetler. Başka genler, rRNA ve diğer RNA çeşitlerinin de sentezinden sorumludur. Yani gen, bir polipeptid ya da...

http://www.biyologlar.com/okaryotlarda-transkripsiyon-ve-translasyon

Genetik Kod Nedir ?

Hemoglobinin dinamik yapısı, memelinin kanındaki oksijen aktarımından sorumludur. Tek bir aminoasit değişikliği hemoglobinin lifler oluşturmasına yol açabilir. Genler, fonsiyonel etkilerini, genellikle, hücredeki fonksiyonların çoğundan sorumlu, proteinlerin üretimiyle ifade ederler. Proteinler amino asit zincirleridir ve bir genin DNA dizisi (bir RNA aracılığıyla) bir proteinin kendine has dizisini üretmede kullanılır. Yazılım (transkripsiyon) denilen bu süreç,...

http://www.biyologlar.com/genetik-kod-nedir--1

RNA polimeraz nedir

RNA polimerazlar (kısaca RNAP veya RNApol), bir DNA veya RNA molekülündeki bilgiyi RNA molekülü olarak kopyalayan bir enzimler ailesidir. Bir gende yer alan bilginin RNA molekülü olarak kopyalanma işlemi transkripsiyon olarak adlandırılır. Hücrelerde RNAP genlerin RNA zincirleri halinde okunmasını sağlar. RNA polimeraz enzimleri, tüm canlılarda ve çoğu virüste bulunur. Kimyasal bir deyişle, RNAP, bir nükleotidil transferaz enzimidir, bir RNA molekülünün 3' ucunda...

http://www.biyologlar.com/rna-polimeraz-nedir

Nokta mutasyon nedir ? Nokta mutasyon çeşitleri nelerdir ?

Nokta ya da gen mutasyonları, DNA nükleotit dizisinde oluşan ve gelecek nesile aktarılabilen değişiklikler olarak adlandırılırlar.Nokta mutasyonlar, genellikle bir veya birkaç nükleottitte meydana gelen mutasyonlardır. DNA'da baz çifti yer değiştirmeleri sonucunda ya da bir baz çiftinin girmesi ve çıkması (mikroinsersiyon-mikrodelesyon) sonucunda oluşurlar. Tüm mutasyon durumlarında olduğu gibi nokta mutasyonlar sonucu meydana gelen fenotipik değişimler de, nokta...

http://www.biyologlar.com/nokta-mutasyon-nedir-nokta-mutasyon-cesitleri-nelerdir-

Enzimlerin aktif bölge mutaasyonları

Mutasyon, canlının genetik yapılarında meydana gelen değişmelerdir. Bireyin kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasının sağlayan genetik şifre herhangi bir nedenden dolayı (X ışını, radyasyon, ultraviyole, bazı ilaç ve kimyasal maddeler, ani sıcaklık değişimleri ) bozulabilir. Bu durumda DNA’nın sentezlediği protein veya enzim bozulur. Böylece canlının, proteinden dolayı yapısı, enzimlerinden dolayı metabolizması değişebilir. Mutasyonlar spontan ya da...

http://www.biyologlar.com/enzimlerin-aktif-bolge-mutaasyonlari

Telomer

- Ökaryotik kromozomların sonunda ardarda tekrarlanan dizilerden oluşur. Kromozomlar, hücrenin her bölünmesinde yaklaşık 100bp kaybeder. Telomeraz enzimi kayıp bazları ekleyebilir. Telomer, doğrusal kromozomların uçlarında bulunan, herhangi bir gen kodlamayan, özelleşmiş heterokromatin yapılarıdır. - Herbir çekirdek bölünmesinden sonra kısalan kromozom ucundaki tekrar eden DNA bölgesi.

http://www.biyologlar.com/telomer

Protein biyosentezi nedir ?

Protein biyosentezi nedir ?

Protein biyosentezi, hücrenin protein sentezlenmesi için gereken bir biyokimyasal süreçtir. Bu terim bazen sadece protein translasyonu anlamında kullanılsa da transkripsiyon ile başlayıp translasyonla biten çok aşamalı bir süreçtir. Prokaryotlarda ve ökaryotlarda ribozom yapısı ve yardımcı proteinler bakımından farklılık göstermesine karşın, temel mekanizma korunmuştur.Protein biyosentezi için aminoasil-tRNA'ların hazırlanmasında ya da sentez süresince ATP ve GTP...

http://www.biyologlar.com/protein-biyosentezi-nedir-

İntron

Translasyondan önce primer (öncü) mRNA’dan uzaklaştırılan ve protein kodlamayan gen dizisi

http://www.biyologlar.com/intron

Ekolojik Araştırmalar İçin Moleküler Tekniklerin ve Belirteçlerin Kullanılması

Ekolojik Araştırmalar İçin Moleküler Tekniklerin ve Belirteçlerin Kullanılması

Ekoloji ve moleküler genetik metotlarının birleşimi evrimsel biyoloji için önemli bir gelişmedir. Moleküler ekolojistler Dünya’nın genetik çeşitliliğini araştırmak için moleküler araçları kullanırlar.

http://www.biyologlar.com/ekolojik-arastirmalar-icin-molekuler-tekniklerin-ve-belirteclerin-kullanilmasi

Genom Nedir?

Genom Nedir?

Genom, bir organizmanın genetik yönergelerinin bütünüdür. Her genom, ait olduğu organizmayı yapılandırmak ve gelişmesini sağlamak için gereken bilginin tamamına sahiptir.

http://www.biyologlar.com/genom-nedir

DNA Ne Yapar?

DNA kodu, proteinleri ve canlının büyümesi, gelişmesi ve sağlığı için temel oluşturan moleküllerin yapımı için gereken yönergeleri içerir.

http://www.biyologlar.com/dna-ne-yapar

Mikro RNA’lar ve Sinir Sistemindeki Görevleri

Mikro RNA’lar ve Sinir Sistemindeki Görevleri

Genomda saklı bulunan genetik bilgilerin bir kısmı sırasıyla önce mRNA’ya sonra da proteine dönüştürülürler.

http://www.biyologlar.com/mikro-rnalar-ve-sinir-sistemindeki-gorevleri

Biyologlar, Genlerin Organları Oluşturmasını Sağlayan Yedekleme Sistemlerini Tanımladı...

Biyologlar, Genlerin Organları Oluşturmasını Sağlayan Yedekleme Sistemlerini Tanımladı...

Belli kodlamayan DNA'yı kesmek farelerde çok fazla basamağa (kırmızı ok ile işaretli bölge ) yol açabilir. M. Osterwalder / Lawrence Berkeley Ulusal Lab

http://www.biyologlar.com/biyologlar-genlerin-organlari-olusturmasini-saglayan-yedekleme-sistemlerini-tanimladi-

GENOM DÜZENLEME: DNA’ daki Silme Düğmesine Basarak

GENOM DÜZENLEME: DNA’ daki Silme Düğmesine Basarak

Kullanıcı Dostu Yazılım, İstenen DNA Hedeflerini Silmek İçin En iyi ‘Moleküler Makas’ . (Photo: Shutterstock)

http://www.biyologlar.com/genom-duzenleme-dna-daki-silme-dugmesine-basarak


Life Length Telomere Analysis Test (T.A.T.) Testi Nedir ?

Life Length Telomere Analysis Test (T.A.T.) Testi Nedir ?

Muhtemelen telomer ve telomeraz hakkında sayısız makalenin yayınlandığını duymuşsunuzdur. En az 20.000 makale olduğu bilinmektedir.

http://www.biyologlar.com/life-length-telomere-analysis-test-t-a-t-testi-nedir-

Genetik Fosiller Çimde Uzun Süreli Ortaklığı Açığa Çıkardı

Genetik Fosiller Çimde Uzun Süreli Ortaklığı Açığa Çıkardı

Yaşam döngülerini tamamlamak için, bozuk pararetrovirüs türleri, kodlamayan düzenleyici dizilerinin (NRS'ler) sık sık değiş tokuşuyla korunan ortaklıklar oluşturmak üzere gelişti. Credit: Sunlu Chen & Yuji Kishima

http://www.biyologlar.com/genetik-fosiller-cimde-uzun-sureli-ortakligi-aciga-cikardi


İşçi mi, kraliçe mi? Arılarda sınıfsal farklılaşma nasıl belirleniyor?

İşçi mi, kraliçe mi? Arılarda sınıfsal farklılaşma nasıl belirleniyor?

"Sınıfsal" farklılaşma, sosyal böceklerin gelişim sürecindeki temel dönüşümlerden biri. Gösel : Heidi and Hans-Juergen Koch/Minden Pictures (sciencemag.org)

http://www.biyologlar.com/isci-mi-kralice-mi-arilarda-sinifsal-farklilasma-nasil-belirleniyor

Genetik Polimorfizm Nedir

Genetik Polimorfizm Nedir

Genetik polimorfizm, bir popülasyonda, farklı allellere bağlı olarak, genetik olarak belirlenmiş iki ya da daha çok alternatif fenotipin görülmesidir.

http://www.biyologlar.com/genetik-polimorfizm-nedir


DNA Şifresinin Sözcükleri: Kodonlar

DNA Şifresinin Sözcükleri: Kodonlar

Genetik kodun içinde “üçlü kodlar”, yani her biri belli bir amino asiti şifreleyen üç nükleotidli kodlar saklıdır. Peki acaba bilimciler bu amino asit kodunu nasıl keşfetti ve şifreyi nasıl çözdü? (Telif: MyStemKits.com)

http://www.biyologlar.com/dna-sifresinin-sozcukleri-kodonlar

Yaşam kitabının ilk sayfasında ne var? Gen mi RNA mı?

Yaşam kitabının ilk sayfasında ne var? Gen mi RNA mı?

Bugün giderek açığa çıkıyor ki, insan ve genel olarak yaşam sanıldığından da karmaşık. Biyolojik canlı doğası sadece gene indirgenemeyecek denli gelişkin, iç içe, girift ve kompleks.

http://www.biyologlar.com/yasam-kitabinin-ilk-sayfasinda-ne-var-gen-mi-rna-mi

“Çöp DNA” Olarak Düşünülen DNA Parçasının Yeni Bir Rolü Keşfedildi

“Çöp DNA” Olarak Düşünülen DNA Parçasının Yeni Bir Rolü Keşfedildi

Araştırmacılar, "çöp DNA" olarak tanımlanan uydu DNA'nın genomu bir arada tutmada önemli bir rol oynadığını belirledi. DNAmızın büyük bir kısmı “junk DNA” yani “çöp DNA” olarak tanımlanır.

http://www.biyologlar.com/cop-dna-olarak-dusunulen-dna-parcasinin-yeni-bir-rolu-kesfedildi

Çöp DNA  - Junk DNA - Kodlanmayan DNA Dizisi Nedir?

Çöp DNA - Junk DNA - Kodlanmayan DNA Dizisi Nedir?

İnsan DNA’sı 3.2 milyar baz çiftinden oluşmuş çift zincirli bir yapıdadır. DNA zincirleri birbirine anti-paralel olarak konumlanmış ve birbirine H+ bağıyla bağlıdır.

http://www.biyologlar.com/cop-dna-junk-dna-kodlanmayan-dna-dizisi-nedir

İşlevsiz DNA (Junk DNA) ne anlama gelir ve faydası nedir?

İşlevsiz DNA (Junk DNA) ne anlama gelir ve faydası nedir?

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi biyoloji profesörü ve evrimsel genom bilişimde araştırmacı Wojciech Makalowski bu sorunun cevabını veriyor...

http://www.biyologlar.com/islevsiz-dna-junk-dna-ne-anlama-gelir-ve-faydasi-nedir

<b class=red>Kodlamayan</b> “Çöp” DNA’da Eşey Organlarının Gelişimini Kontrol Eden Bölge Belirlendi

Kodlamayan “Çöp” DNA’da Eşey Organlarının Gelişimini Kontrol Eden Bölge Belirlendi

DNA’sının herhangi bir gen içermeyen (eskiden “çöp DNA” da denilen) kısmının küçük bir bölümü eksik olan erkek farelerde, testisler yerine yumurtalıkların geliştiği gözlemlendi.

http://www.biyologlar.com/kodlamayan-cop-dnada-esey-organlarinin-gelisimini-kontrol-eden-bolge-belirlendi

L1 Zıplayan Geninin Embriyo Gelişimi İçin Gerekli Olduğu Keşfedildi

L1 Zıplayan Geninin Embriyo Gelişimi İçin Gerekli Olduğu Keşfedildi

Araştırmacıların uzun süredir ya genetik çöp ya da sinsi bir asalak olarak değerlendirdiği bir “zıplayan gen“in, aslında embriyonik gelişimin ilk aşamalarının kritik bir düzenleyicisi olduğu keşfedildi. Görsel Telif: Ramalho-Santos lab / UCSF

http://www.biyologlar.com/l1-ziplayan-geninin-embriyo-gelisimi-icin-gerekli-oldugu-kesfedildi

Genomik “Karanlık Madde” Aktivitesi Parkinson ve Psikiyatrik Hastalıkları Birbirine Bağlıyor

Genomik “Karanlık Madde” Aktivitesi Parkinson ve Psikiyatrik Hastalıkları Birbirine Bağlıyor

Yeni genetik bulgular, bu özelleşmiş hücrelerin Parkinson hastalığından şizofreniye kadar kendini gösteren durumlarda nasıl bu denli uzağa ulaşabilen etkilere sahip olduğunu ortaya koyuyor... Görsel Telif: Clemens Scherzer, Brigham and Women's Hospital

http://www.biyologlar.com/genomik-karanlik-madde-aktivitesi-parkinson-ve-psikiyatrik-hastaliklari-birbirine-bagliyor

Kuzey Kutup Balıklarındaki Antifriz Geninin, <b class=red>Kodlamayan</b> DNA Kökenli Olduğu Belirlendi

Kuzey Kutup Balıklarındaki Antifriz Geninin, Kodlamayan DNA Kökenli Olduğu Belirlendi

Araştırmacılar antifriz geninin kökenini kodlamayan DNA bölgesinde buldu! Görsel Telif: Xuan Zhuang et al., "Molecular mechanism and history of non-sense to sense evolution of antifreeze glycoprotein gene in northern gadids," PNAS (2019)

http://www.biyologlar.com/kuzey-kutup-baliklarindaki-antifriz-geninin-kodlamayan-dna-kokenli-oldugu-belirlendi

Dizilimden Ayrıldıktan Sonra Biçimi Bozulmayan ve İşlev Üstlenen Intronlar Keşfedildi

Dizilimden Ayrıldıktan Sonra Biçimi Bozulmayan ve İşlev Üstlenen Intronlar Keşfedildi

Whitehead Enstitüsü bilimcilerinden oluşan bir araştırma ekibi, intronların şimdiye dek fark edilmemiş olan şaşırtıcı bir rolünü ortaya çıkardı. Görsel Telif: Steven Lee/Whitehead Institute

http://www.biyologlar.com/dizilimden-ayrildiktan-sonra-bicimi-bozulmayan-ve-islev-ustlenen-intronlar-kesfedildi

Transkriptomik

Genomdan yazılım ile oluşan mRNA ifadelerinin eş zamanlı incelenmesidir. Bir örnekte bulunan RNA miktarına bağlı olarak, genlerin seçilmiş bir alt grubunun veya tamamının anlatım düzeyini ölçmeyi hedeflemektedir. Transkriptom, bir hücredeki tüm RNA moleküllerini ifade eder; mRNA, rRNA, tRNA ve kodlamayan RNA lar.

http://www.biyologlar.com/transkriptomik

 
3WTURK CMS v6.0