Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 8279 kayıt bulundu.

ışınsal kanal

- Medüzlerde mideden uzanan ve çember kanalla birleşen dört kanaldan her biri. - Derisi dikenlilerde su kanal sisteminin bir kısmı olan ve çember kanallara ayrılan kanallardan her biri, radyal kanal.

http://www.biyologlar.com/isinsal-kanal

kaba kirlilik

Katı atığın işlemesi sonucunda ortaya çıkan son ürün.

http://www.biyologlar.com/kaba-kirlilik

onkojenik

Kanser yapıcı, karsinojenik.

http://www.biyologlar.com/onkojenik

Göbek kordon kanı nakli

Yeni doğanların göbek kordonlarından elde edilen kök hücreleri. Bunlar dondurulur ve kordon kanı bankalarında muhafaza edilir.

http://www.biyologlar.com/gobek-kordon-kani-nakli

CITES

Neslinin devamı tehlikeye girmiş olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretini kontrol ederek, bu türlerin yok olmasını önlemeye çalışan uluslararası organizasyon. 166 üyesi olan bu organizasyona Türkiye 23/09/1996 tarihinde üye olmuş ve CITES kuralları 22/12/1996 tarihinden itibaren uygulamaya konuşmuştur. ülkemizde CITES kurallarının sağlıklı uygulanabilmesi için hazırlanan CITES Yönetmeliği 27/12/2001 tarih ve 24623 sayılı Resmi Gazetede...

http://www.biyologlar.com/cites

demir yetmezliği

Kansızlık (anemi) ile belirlenen bir hastalıktır.

http://www.biyologlar.com/demir-yetmezligi

hertz

Saniyede bir devire eşit bir frekans birimi.

http://www.biyologlar.com/hertz

Akyuvar hücresi

Kandaki üç ana hücre türünden biri. Çeşitli akyuvar hücre türleri mevcuttur (yani, nötrofiller, lenfositler ve monositler).

http://www.biyologlar.com/akyuvar-hucresi

Sabitleştirici

Koruyucu ya da sabitleştirici etkisi yıkandıktan sonra bile devam eden kimyasal bir madde. Aslında uygulandığı dokunun yapısını değiştirir.

http://www.biyologlar.com/sabitlestirici

Ambulakral sistem

Bazı derisidikenlilerde  (Ör.  deniz  kestanesi, deniz  yıldızı)  Derisi  dikenlilerde  (deniz yıldızı,  deniz  kestanesi)  ağızın  etrafında onu  saran  halka  kanal  ile  buradan  ayrılan beş  radyer  kanalın  meydana  getirdiği sistemdir.  Kanallardan  su  taşınımı  ile organizma haretini sağlar.

http://www.biyologlar.com/ambulakral-sistem

ootip

Platyhelminthes’lerin Digenea üyelerinde döllenmiş yumurtaların bulunduğu yumurta bırakma kanalının özeleşmiş bölümü, döllenme boşluğu.

http://www.biyologlar.com/ootip

çağlayan

Irmak veya çaydan küçük bir suyun yüksekten dökülüp aktığı yer. Nehir yataklarında aşınma yüzünden meydana gelen yüksek setlerden akan sular.

http://www.biyologlar.com/caglayan

laurer kanalı

Yassısolungaçlardan Digenea’larda yumurta kanalı ve yumurta sarısının birleştiği yerden vücut yüzeyinin dorsaline açılan bir kanal.

http://www.biyologlar.com/laurer-kanali

com

Deniz dibi kanallarını birden kesen set, kayalık vs.

http://www.biyologlar.com/com

lav set gölleri

Aktif haldeki yanardağlardan çıkan lavların bir vadiye akıp set oluşturmaları sonucu oluşan göller. Lekeliuyuşturan balığı (Lat. Torpedo marmorata, İng. Marbled electric ray) Uyuşturan balığğıgillerden, boyları 1 m'ye ulaşabilen, başları basık ve dış hatları ile yuvarlak ve doğurarak üreyen bir balık (Uyuşturan balığı, Lekelielektrik balığı).

http://www.biyologlar.com/lav-set-golleri


lenfatik sistem

Omurgalılarda vücuda yayılmış, kan dolaşım sisteminin uçlarına bağlı ince kılcal ağ.

http://www.biyologlar.com/lenfatik-sistem

gamaglobülin

Kanda, lenfte, safrada vb. de bulunan bir protein türü.

http://www.biyologlar.com/gamaglobulin

iki yaşamlılar

Omurgalılar dalının, kurbağa ve semenderleri içine alan, balıklar ile sürüngenler arasında birçok karaktere sahip, soğukkanlı, larva evresinde metamorfoz geçiren, larvaları solungaçla, erginleri akciğerlerle solunum yapan, doğuran türleri de bulunan, bazıları zehirli, küçük boylu ve çıplak derili türleri içine alan bir sınıf. Amfibiler.

http://www.biyologlar.com/iki-yasamlilar

lenfosit

Yabancı bir antijenin varlığına tepki gösteren beyaz bir kan hücresi.

http://www.biyologlar.com/lenfosit

salgı

Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz.

http://www.biyologlar.com/salgi

Ege Denizi

Kuzeyde Trakya, doğuda Anadolu, güneyde Akdeniz, batıda balkan yarımadası ile kuşatılan deniz. Yüzölçümü 196,000 km²

http://www.biyologlar.com/ege-denizi

reçine

Çam, elma, erik gibi bazı odunlu bitkilerin salgıladıkları katı yada yarı akışkan, yarı saydam, suda çözünmeyen salgı maddeleri.

http://www.biyologlar.com/recine

frekans

Bir biosönozdaki populasyon üyelerinin mevcudiyetiyle ilgili bir ekolojik ifadedir. Yani bir türün belli bir sahada bulunma yüzdesidir. Belli bir sahada birden fazla örnekleme yapıldığında bir türe her zaman rastlanmayabilir.İşte rastlanma sayısının tüm örnekleme sayısına oranı, o türün frekansını verir. Rastlama sayısı.

http://www.biyologlar.com/frekans

red-tide

Kirlilik ve ötrofikasyon sonucunda, deniz planktonu tiplerinin zehirli olabilecek düzeyde yoğunlaşmasıyla kıyı sularının renginin bozulması şekliyle oluşan doğal olay. Dinoflagellata takımında yer alan alglerin, yılın beli dönemlerinde okyanuslarda çok hızlı bir şekilde çoğalmaları ve bu alglerin içerdikleri pigmentin renginin suda yoğunlaşması sonucu ortaya çıkan görüntü, kırmızı kuşak.

http://www.biyologlar.com/red-tide

kalkan balığı

Yan yüzergillerden, büyük, yassı, dersi düğme veya çivi denilen bir takım sivri kemiklerle örtül, beyaz etli balık.

http://www.biyologlar.com/kalkan-baligi

Abramis zonu

Akarsuların durgun akan bölgelerine verlen ad.

http://www.biyologlar.com/abramis-zonu

iletim dokusu

Bitkilerde ksilem ve floem, hayvanlarda ise kan ve lenf gibi iç taşıma ile ilgili doku.

http://www.biyologlar.com/iletim-dokusu

Ejektör

Belli bir hızla hareket eden bir akışkanın boşalmasını sağlayan cihaz.

http://www.biyologlar.com/ejektor

Ab sorbe su

Bir maddenin yüzeyine mekaniksel olarak sıkıca tutulmuş su molekülleri.

http://www.biyologlar.com/ab-sorbe-su

Ekimoz

Kan damarlarının yırtılmasından dolayı deri altına kan toplanması ve bu yüzden o kısmın renginin mor bir hal alması.

http://www.biyologlar.com/ekimoz

Absorpsiyon

- Bir maddenin deri ve  sindirim  kanalı  mukozası  tarafından alınmasıveya  emilmesi- Işık, ısı ve diğer ışınların  bir  maddeden  geçerken  kısmen veya  tamamen  emilmesi. - Bir  maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir.

http://www.biyologlar.com/absorpsiyon

gastrozoyit

Hidra kolonisindeki besici polip. Bir ağzı ve dokunaçları bulunan polipler, koloniyi beslemek için sindirilmiş sıvıyı özel kanallarla koloninin tümüne dağıtır.

http://www.biyologlar.com/gastrozoyit

gayzer

Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak.

http://www.biyologlar.com/gayzer

Acı balık nedir

Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 8-10 cm  kadar uzunlukta, dişisi yumurtalarını yumurtlama borusu  aracılığıyla  bazı  midye türlerinin arasına bırakan, erkeği spermlerini bunların yanına  bırakan, bir  ay  sonra  yavruların midyeyi  terkettiği  görülen, iki hayvan arasında ortak yaşam görülen,  Avrupa ve Türkiye'de göllerde yasayan bir tür.

http://www.biyologlar.com/aci-balik-nedir

eklem bacaklılar

Sölomlu hayvanların Birincil-ağızlılar (Protostomia) nun en geniş bir dalı. Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır. Her bölgeçeşitli sayıda bölütlerden yapılmıştır. Bölütlere bağlı olan ekstremiteler daima eklemli parçalardan yapılmışlardır. Kan birincil ve ikincil karın boşluklarının birleşmesinden meydana gelen genel vücut boşluğu veya karın boşluğu içinde dolaşır. Deri zaman zaman atılan kitin bir örtü ile...

http://www.biyologlar.com/eklem-bacaklilar

sarı kanat

Lüfer türlerinin 10-14 tanesinin bir kilo geldiği 15-20 cm lik olan bireylerine denir.

http://www.biyologlar.com/sari-kanat

gaz

Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde bulunduğu kabın her yanına yayılmak ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapma özelliğinde olan akışkan madde.

http://www.biyologlar.com/gaz

Mast hücresi

- Yangı ve alerjilerde  rolü  olan  histamin  salgılayan beyaz kan hücreleri - Bağışıklık tepkisinin bir parçası olarak histamin ve diğer lokal kimyasal aracılar için özelleşmiş olan hücreler.

http://www.biyologlar.com/mast-hucresi-2

gaz kesesi

Birçok kemikli balıkta çeperi sindirim kanalı ile aynı yapıda, içi hava ve diğer gazlarla dolu olan, hidrostatik denge, solunum ses çıkarma ve ses almada görevli yapı. Yüzme kesesi.

http://www.biyologlar.com/gaz-kesesi

ortam

Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal ve maddi şartların tümü; hücreleri veya canlı varlıkları doğrudan doğruya çevreleyen mekan; canlı varlıkların sürekli olarak madde ve enerji alışverişi yaptığı ve bu yüzden az veya çok bağlı bulunduğu çevre.

http://www.biyologlar.com/ortam

Açık dolaşım sistemi

Hemen  hemen   bütün  eklem bacaklılarda ve yumuşakçaların birçoğunda bulunan arter ve kan boşluğundan meydana gelmiş olan açık bir dolaşım sistemi.

http://www.biyologlar.com/acik-dolasim-sistemi

çekinik

Bir kaç kuşak sonra meydana çıkan ve o zamana kadar oradaki döllerle gizli kalan soyaçekim nitelikleri hakkında kullanılır, resesif.

http://www.biyologlar.com/cekinik

limnokren

Tektonik olaylar sonucu oluşan çatlaklardan çıkan ve önce kaynak çukurunda toplanan ve daha sonra oluşturdukları su yolundan akan kaynaklar.

http://www.biyologlar.com/limnokren

immünoglobulinler

IgM, IgG, IgA, IgD ve IgE olarak belirtilen, kan serumunda, diğer vücut sıvılarında, çeşitli organ ve dokularda bulunan, antikor özelliğine sahip proteinler.

http://www.biyologlar.com/immunoglobulinler

kanal

Bazı bölgelerde sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu.

http://www.biyologlar.com/kanal

limnoloji

İç sulardaki biyolojik yaşamı, verimliliği ve bu olaya etki eden doğal faktörleri çeşitli bilimlerim (kimya, fizik, biyoloji, bakteriyoloji, jeoloji gibi) metot ve yöntemlerinden yararlanarak kalitatif ve kantitatif yönden inceleyen bilim dalı.

http://www.biyologlar.com/limnoloji-2

kanalizasyon sistemi

Atık suyun toplanmasında, işlenmesinde ve tasfiyesinde kullanılan donanım.

http://www.biyologlar.com/kanalizasyon-sistemi

kancur

İzmarit balığının küçüğü.

http://www.biyologlar.com/kancur

kaniniform

Köpek dişleri şekli; yırtıcı dişler.

http://www.biyologlar.com/kaniniform

 
3WTURK CMS v6.0