Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 3425 kayıt bulundu.
Yaşlanma Glia Hücrelerini Nöronlardan Daha Fazla Etkiliyor

Yaşlanma Glia Hücrelerini Nöronlardan Daha Fazla Etkiliyor

Yaşlanma hiçbirimizin kaçamayacağı bir kaderdir. Yılların geçmesi bizde acı tatlı hatıralar bırakırken en güzeli sağlıklı yaşlanmaktır.

http://www.biyologlar.com/yaslanma-glia-hucrelerini-noronlardan-daha-fazla-etkiliyor

Salmonella ve Özellikleri

Salmonella türleri insanda başlıca akut enterokolit (gastroenterit), enterik ateş (tifo ve paratifo), bakteriyemi ve lokal enfeksiyonlara neden olabilen ya da kronik taşıyıcılık yoluyla insanda bulunabilen mikroorganizmalardır.Akut enterokolit sıklıkla Salmonella Enteritidis ve Salmonella Typhimurium suşlarının neden olduğu enfeksiyonlardır. Doğada vahşi ve evcil hayvanlar arasında yaygın olan bu etkenler insanlara en çok enfekte hayvan ürünlerinden hazırlanmış gıdaların tüketilmesiyle ve hayvan çıkartılarıyla kontamine olmuş sularla bulaşır. Hazır gıda veya hızlı-gıda tüketimi sektörü aracılığı ile kontamine gıdaların yayılması kitlesel salgınlarla sonuçlanabilmektedir.Enterik ateş (tifo) ise Salmonella Typhi‟nin neden olduğu ciddi bir kan akımı enfeksiyonudur. S.Typhi‟nin doğadaki tek konağı insandır ve diğerlerinden farklı virülans özelliklerine sahiptir. Neden olduğu hastalık bugün en sık gelişmekte olan ülkelerde görülüyorsa da suyun insan kaynaklı fekal kirlenmesinin bir sonucu olarak yayılabileceğinden, bu potansiyelin olduğu her yerde S.Typhi halk sağlığı açısından önemini korumaktadır. Salmonella Paratyphi A, Paratyphi B ve Paratyphi C de tifoya benzer bir klinik tabloya yol açarlar.Ülkemizde bütün Salmonella enfeksiyonlarının bildirimi zorunludur; tifo bildirim listesinde A grubunda yer alan bir hastalık olarak klinisyenin, akut gastroenterit etkeni Salmonella türleri de D grubunda yer alan etkenler olarak tanımlandıkları takdirde, laboratuvarların bildirim yükümlülükleri vardır (1,2). Salmonella enfeksiyonlarının tanısı laboratuvar incelemesine dayanır. Kesin tanı, şüpheli kolonilerin biyokimyasal testlerle Salmonella sp olarak ayırt edilmesi ve özgül antiserumlarla en azından serogrubunun belirlenmesiyle konur.Dışkıdan Salmonella tanısı Shigella spp ile birlikte klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarının en yaygın tanı işlerinden biridir. Mikrobiyoloji alanının gelişmeye başladığı yıllardan bu yana bilinen bu etkenlerin tanısında ciddi bir gelenek birikimi de vardır.Bununla birlikte, ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 2012 yılında ulusal klinik mikrobiyoloji laboratuvar kapasitesinin mevcut durumunun incelendiği çalışmanın sonuçlarına göre laboratuvarların (n=530) önemli sayılabilecek bir kısmında dışkıdan Salmonella spp tanısının geçerli olmayan tekniklere dayandığı izlenmiştir. Dışkıda Salmonella incelemesi yapabildiğini beyan eden laboratuvarların (n=250) ancak %40.4‟ünün geçerli bir prosedür ile tanı koyabildiği dikkati çekmektedir. Dolayısı ile vakaların önemli bir kısmının hatta salgınların tanımlanamadığı, hasta yönetimi ve epidemiyolojik çalışmaların da bu durumdan olumsuz yönde etkilendiği öngörülebilir.Bu nedenle tanıda kabul edilmiş standartlara uygun bir prosedürün el altında olması tanının yaygınlaşmasını ve güvenilir sonuçlar üretilmesini teşvik edecek bir araç olarak önemli görünmektedir. Bu UMS belgesinde de tanıda geçerli teknikler ile Salmonella spp‟nin doğru ve güvenilir bir şekilde tanımlanmasına yardımcı bir Rehber verilmesi hedeflenmiştir. Salmonella‟lar insanların ve birçok hayvan türünün bağırsak parazitidir. Bu hayvanlar arasında evcil hayvanlar, vahşi kuşlar ve kemiriciler de vardır. Dere, ırmak ve diğer su kaynaklarında, toprakta bulunurlar .Enterobactericeae ailesinde bulunan Salmonella cinsinde Salmonella enterica ve Salmonella bongori olmak üzere iki tür bulunmaktadır. Salmonella enterica türü ise 6 alt türe (I=enterica, II=salamae, IIIa=arizonae, IIIb=diarizonae, IV=houtenae, VI=indica) ayrılmaktadır. Ġnsan izolatlarının çoğu Salmonella enterica türünde yer alır. Sınıflandırma ve adlandırmanın yaratacağı karışıklığı önlemek için CDC‟nin de önerisi ile Salmonella enterica subspecies enterica içinde yer alan serotiplerin tür adları gibi sınıflandırılma alışkanlığı sürmektedir. Örneğin, Salmonella enterica subspecies enterica serotip Typhimurium yerine Salmonella serotip Typhimurium veya Salmonella Typhimurium; hatta kısaca Typhimurium şeklinde kullanılması, bu arada serotip isminin büyük harfle başlaması ama italik yazılmaması kabul edilmektedir.Salmonella‟ların doğal yerleşim yeri gastrointestinal sistemdir. Bununla birlikte çevrede, cansız ortamlarda uzun süre canlı kalabilirler; çoğalamazlar ancak hayvan veya insan dışkısı ile çevreye atıldıktan sonra uygun koşullar altında suda haftalarca, toprakta yıllarca barınabilir; enfeksiyona veya re-enfeksiyona hazır kaynak oluştururlar. Salmonella‟lar insanların tükettiği aralarında sebze ve meyvelerin de bulunduğu birçok gıdadan izole edilebilirler.

http://www.biyologlar.com/salmonella-ve-ozellikleri

Bir Yıldız Doğuyor: Astrositler Sahnede

Bir Yıldız Doğuyor: Astrositler Sahnede

Beynimizdeki tiyatronun en önemli hücresel aktörü ünvanına sahip olan nedir? Şüphesiz vereceğiniz yanıtlardan ilki ”nöronlar” olacaktır.

http://www.biyologlar.com/bir-yildiz-doguyor-astrositler-sahnede

Şekerlemeler İle DNA Modeli Nasıl Yapılır?

Şekerlemeler İle DNA Modeli Nasıl Yapılır?

DNA modelleri yapmak bilgilendirici, eğlenceli ve birazda keyifli olabilir. Burada, şeker kullanarak bir DNA modelinin nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz. Ama önce DNA nedir?

http://www.biyologlar.com/sekerlemeler-ile-dna-modeli-nasil-yapilir

Shigellanın mikroorganizma özellikleri

Shigella türleri; akut kanlı ishalin en sık görülen etkenleri arasındadır ve basilli dizanteri olarak da bilinen akut invaziv bir gastroenterit yapmaktadır. Shigella spp su ve bazen gıda kaynaklı kitlesel salgınlar yapabilen, halk sağlığı önemine sahip patojenlerdir. S. dysenteriae serotip 1 enfeksiyonları ciddi seyredebildiği ve etken birçok antimikrobiyal ilaca dirençli olduğu için ayrıca önem taşmaktadır.Shigella spp ülkemizde laboratuvardan bildirimi zorunlu etkenlerdir . Etken oldukları hastalık tablosu, başta amipli dizanteri olmak üzere diğer kanlı ishal ve dizanterilerden ayırt edilemediğinden tanı laboratuvar incelemesine dayanır. Kesin tanı, şüpheli kolonilerin biyokimyasal testlerle Shigella sp olarak ayırt edilmesi ve özgül antiserumlarla serogrubunun belirlenmesiyle konur. Dışkıdan Shigella tanısı Salmonella spp ile birlikte klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarının en yaygın tanı işlerinden biridir. Mikrobiyoloji alanının gelişmeye başladığı yıllardan bu yana bilinen bu etkenlerin tanısında ciddi bir gelenek birikimi de vardır.Bununla birlikte, ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 2012 yılında ulusal klinik mikrobiyoloji laboratuvar kapasitesinin mevcut durumunun incelendiği çalışmanın sonuçlarına göre laboratuvarların (n=530) önemli sayılabilecek bir kısmında Shigella spp tanısının geçerli olmayan tekniklere dayandığı izlenmiştir. Shigella incelemesi yapabildiğini beyan eden laboratuvarların (n=256) ancak %37.9‟unun geçerli bir prosedür ile tanı koyabildiği dikkati çekmektedir. Dolayısı ile vakaların önemli bir kısmının hatta salgınların tanımlanamadığı, hasta yönetimi ve epidemiyolojik çalışmaların da bu durumdan olumsuz yönde etkilendiği öngörülebilir. Bu nedenle tanıda kabul edilmiş standartlara uygun bir prosedürün el altında olması tanının yaygınlaşmasını ve güvenilir sonuçlar üretilmesini teşvik edecek bir araç olarak önemli görünmektedir. Bu UMS belgesinde de tanıda geçerli teknikler ile Shigella spp‟nin doğru ve güvenilir bir şekilde tanımlanmasına yardımcı bir Rehber verilmesi hedeflenmiştir.Shigella spp akut gastroenteritlerin önemli bakteriyel etkenlerinden biridir. Shigella dysenteriae aynı zamanda serogrup A, Shigella flexneri serogrup B, Shigella boydii serogrup C ve S. sonnei de serogru D olarak bilinir.İnsan ve diğer bazı büyük primatlar Shigella bakterilerinin tek doğal konağıdır. Bulaş; çoğunlukla kontamine su ya da gıda yoluyladır. Özellikle içme-kullanma sularının kontaminasyonu, 10-100 kadar az sayıda Shigella bakterisinin alınmasıyla bile enfeksiyon gelişebildiğinden dolayı, etkenin hızla yayılmasına ve salgınlara neden olmaktadır. Shigella enfeksiyonları, hijyenin yetersiz olduğu durumlarda (ör., kreşler veya diğer bakım merkezleri) kişiden kişiye bulaşır. Shigella ayrıca cinsel yolla bulaşabilir ve sineklerle de yayılabilir. Eşcinsel erkekler arasında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar bildirilmiştirShigella spp dünya genelinde yaygın olmakla birlikte, temiz ve güvenilir içme suyu temini sorunlu olan ve kanalizasyon alt yapısı gelişmemiş yerleşimlerde, özellikle az gelişmiş ülkelerde daha sık görülmektedir. Suya kanalizasyon karışması halinde patlama tarzında su kaynaklı epidemiler yapabildiği dikkati çeker. Dünyanın bazı endemik bölgelerinde (daha çok Afrika ülkelerinde), S.dysenteriae serotip 1‟in pek çok antibiyotiğe dirençli kökenlerinin görülmesi, etkeni bu bölgelerde öncelikli bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir.Shigella türlerinin coğrafi dağılımı da gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasında farklılık gösterir. Gelişmiş ülkelerdeki birçok enfeksiyon S. sonnei serogrubu ile oluşmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise en sık neden S. flexneri‟dir.Shigella enfeksiyonları akut gastroenteritlerin bakteriyel etkenleri arasında genellikle Salmonella spp ve Campylobacter spp ile birlikte ilk üç sırada yer almaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığına laboratuvarlardan yapılan bildirim verilerine göre benzer bir durum gözlenmektedir; bakteriyel etkenler arasında Shigella sp‟nin hemen hemen Campylobacter spp ile benzer sıklıkta görüldüğü ve Salmonella sp‟den sonra ikinci sırada geldiği, yılda 200-400 arasında vaka kaydedildiği dikkati çekmektedir . Ancak bu değerlerin epidemiyolojik tahminlerin çok altında olduğu düşünülmektedir. Durum kısmen bildirimin yetersizliğine (bazı laboratuvarların tanımlandıkları vakaları bildirmeyi ihmal edişine) bağlı olabileceği gibi, inceleme yapan laboratuvar sayısı ve/veya kullanılan tekniklerin yetersizliği de ilgili olabilir. Tanı kapasitesinin yetersizliği vakaların tanı alamamasına veya farklı tanılar almasına yol açıyor olabilir. Tablo1‟de diğer bir akut kanlı ishal etkeni olan Entamoeba histolytica‟nın görülüş sıklığının Shigella spp ile karşılaştırıldığında hayli yüksek oluşu da bu olasılığı desteklemektedir. Bir diğer ifade ile bu etkenlerin görülüş sıklığı için ülkemiz verileri epidemiyolojik durumdan ziyade laboratuvarların tanısal sorunlarının bir yansıması gibi görünmektedir; Shigella spp için beklenenden “düşük” tanı („underdiagnosis‟), E. histolytica için de “aşırı” tanı („overdiagnosis‟) sorunu olduğundan söz edilebilir. Söz konusu enfeksiyonların ciddi birer halk sağlığı sorunu oldukları göz önüne alındığında, gerçek epidemiyolojik verilerin elde edilebilmesinde ve uygun programların yürütülebilmesinde doğru ve güvenilir laboratuvar sonucunun önemi daha da belirginleşmektedir.Shigella‟nın tarihsel olarak “tür” olduğu düşünülmüş dört alt grubu vardır: A alt grubu S. dysenteriae, B alt grubu S. flexneri, C alt grubu S. boydii ve D alt grubu S. sonnei olarak bilinir.Genetik olarak dört Shigella türü ve E. coli tek bir genom türünü oluşturur; dört Shigella türü serolojik olarak tanımlanmış anaerojenik E.coli biyotipi gibi ele alınabilirler. S. dysenteriae türün tipik örneğidir. S. flexneri serotip 6 ve S. boydii serotip 14 gibi belirli suşlar dışında karbonhidrat fermentasyonundan gaz oluşturmazlar. Escherichia‟lar ile karşılaştırıldığında. Shigella suşları karbonhidrat kullanmada daha az aktiftir. S. sonnei suşları uzamış inkübasyonda laktozu fermente edebilir. Diğer türler bilinen en klasik besiyerlerinde genellikle laktozu fermente etmezler.

http://www.biyologlar.com/shigellanin-mikroorganizma-ozellikleri

Dev Deniz Solucanları 1000 Yıldan Fazla Yaşayabiliyor

Dev Deniz Solucanları 1000 Yıldan Fazla Yaşayabiliyor

Okyanusun derinliklerinde yaşam, olağan sınırlarının çok ötesine uzanabilir. Görsel Telif: Chemo III project/BOEM/NOAA OER

http://www.biyologlar.com/dev-deniz-solucanlari-1000-yildan-fazla-yasayabiliyor

Gama Radyasyonla Sterilizasyon ve Tıbbi Malzemeler

Gama Işını Nedir?Çekirdeklerinde proton ve nötron sayılarının dengesizliği sonucu, bir atomdan fazla olan enerjinin dışarıya elektromanyetik dalga tabiatında bırakılması sonucu oluşan ışımaya denir. Enerjisi α ve ß ışınlarına göre daha düşük olan ancak difüzyon yeteneği en fazla olan ışıma şeklidir (1,2).GAMA RADYASYONU ile STERİLİZASYONRadyasyonun  sterilizasyon  alanında  ilk  kez  kullanımı  l940’lı  yıllara  rastlamaktadır.  Farmasötik,  tıp  ve  gıda  alanındaki  mikroorganizmaların  sterilizasyonu/dekontaminasyonu çalışmalarında gama ışınlayıcılar ve elektron hızlandırıcılar kullanılmaktadır. Tıbbi  aletlerin  radyasyonla  sterilizasyonu  için  Uluslararası  Atom  Enerjisi Ajansı (IAEA)’nın önerdiği uygulama kuralları l967 yılında yayınlanmış olup, bu kurallar  l973’te  yeniden  gözden  geçirilmiştir  (3,4).  1992  yılı  itibariyle,  dünyada 200 kadar gama ışınlayıcı ve 800 kadar elektron hızlandırıcı bulunurken; bu sayı her yıl %l0 artmaktadır (5). Türkiye’de ise biri TAEK’e ait diğeri özel olan iki gama ışınlama tesisi bulunmaktadır (6). Gama  radyasyon  işlemi,  ürünün  kontrol  edilen  düzeylerde  iyonize  edici  radyasyona  tabi  tutulmasıdır.  Radyasyon  dozu  ise  radyasyonun  kontrol  edilmesi olup, en az hasarı verecek şekilde ürün üzerindeki mikrobiyal yükü istenen düzeye indirmektir.Gama  radyasyonu  ve  yüksek  enerjili  elektronlarla  sterilizasyon,  ilk  kez  İngiliz Farmakopesi (BP l963) ve Amerikan Farmakopesi (USP XVII)’nde yer almıştır (7,8).USP XXII: Gama radyasyonla tıbbi malzemeler, ilaç hammaddeleri ve bitmiş ürünler sterilize edilebilir. Sterilizasyon için gerekli dozu belirlemede “Assaciation for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)”ın önerdiği yöntemler uygulanır. Gerekli olan radyasyon dozu ve absorbe olan doz kimyasal ve fiziksel dozimetreler ile belirtildikten sonra, radyasyonla sterilize edilen ürünün bütün sterilize temin işlemleri yapılmalıdır (9).B.P. l993: Bu Farmakopede gama radyasyonla sterilizasyon Appendix III’te verilmiştir.  Sterilizasyon  amaçlı  ışınlama  25  kGy  dozda  yapılabilir.  Valide  edilmek şartıyla diğer dozlar da kullanılabilir. 25 kGy’den düşük doz kullanıldıysa, ürünün ek bir yöntemle ışınlama öncesinde mikrobiyal yükünün izlenmesi gerekir (10).IAEA kataloğu (11): Bu kataloğun Tek Kullanımlık Tıbbi Ürünlerin endüstriyel radyasyonla sterilizasyonu için kayıtları şöyledir:• Ürün bu dozda stabil olmalıdır.• Işınlama öncesi ürün üzerindeki mikrobiyal yük bilinmiyorsa sterilite güvence düzeyi [Sterility Assurance Level (SAL)] l0-6’yı sağlayacak doz 25 kGy olmalıdır.• İstenen SAL’ı sağlayan doz 25 kGy’den daha az ise sterilizasyon dozunun belirlenmesinde AAMI guidelines’ın Bl ve B2 metotları kullanılmalıdır.• Veya, radyasyon dozunun seçiminde ISO l ve ISO 2 metotları kullanılmalıdır. Üretici firma bu yöntemle, sterilize edilmiş ürünü ancak, yukarıda bahsedilen yöntemlerle  mikrobiyolojik  çalışmaların  yapılması  ve  ürün  tarafından  absorbe edilen  radyasyon  dozunun  kalibre  edilmiş  dozimetreler  yardımıyla  ispatlanması şartıyla pazara verebilir.Gama Radyasyonun Mikroorganizmalar Üzerine EtkisiGama radyasyonun mikroorganizmalar üzerine etkisi direkt veya indirekt olarak oluşmaktadır:Direkt etki:Molekül, radyasyon enerjisini direkt olarak alıp; iyonize olmakta, uyanılmakta  veya  bağ  kırılmaları  yoluyla  yapısının  değişmesi  şeklinde  kendini göstermektedir.İndirekt etki:Diğer bir molekülden transfer edilen enerjiyle oluşmaktadır. Mikroorganizmaların da radyasyonla inaktivasyonu kısmen hücrelerin hassas bölgelerindeki etkileşimle direkt kısmen de hücre sıvısında meydana gelen yüksek oranda aktif kimyasal radikallerle olur. Mikroorganizmaların ölümünün hücrenin genetik bilgi taşıyıcısı olan DNA’daki hasar sonucu olduğu kabul edilir. DNA’da genellikle kırılmalar oluşur. Tek iplikçikte oluşan kırılmalar tamir edilebilir. Hasarların  çoğundan  OH  radikalleri  sorumludur.  Radyasyon  DNA’daki  baz  sıralamasını değiştirerek mutasyonlara neden olabilir. Mutasyonlar bükülme ve büzülme gibi şekil bozukluklarına yol açarak DNA replikasyonlarını engeller (12).Bazı araştırmacılar, DNA’ya etki yanı sıra hücre membranının da radyasyonla sterilizasyonda önemli bir yapı olduğunu ileri sürmektedir. Enzim kesesi olarak bilinen  lizozomlar,  membran  üzerinde  bulunmaktadır.  DNA  üreme  sırasında  hücre membranının  belirli  bir  kısmına  bağlanarak  replikasyona  başlamaktadır.  Membranda meydana gelen bozukluklar hücrenin solunum fonksiyonunu etkilemekte ve mitoz bozulmaktadır. Üremeyi engelleyerek ölüme neden olmaktadır (12).TIBBİ MALZEMELERDE UYGULAMATıbbi  malzeme  üretimindeki  teknolojik  gelişmeler,  malzemenin  efektif  ve  güvenilir bir şekilde sterilize edilmiş olması zorunluluğu, problem olarak ortaya çıkmıştır. Gama radyasyonla sterilizasyon, bitmiş ürünün son ambalajında sterilizasyonuna  olanak  verme  üstünlüğüne  sahiptir.  Ayrıca  seri  ve  güvenilir  bir  yöntem olup tıbbi malzeme sterilizasyonunda son derece geniş uygulama bulmuştur.Tek  kullanımlık  tıbbi  malzeme  üretiminde  kullanılan  plastik  maddeler,  genellikle radyasyona dirençli materyallerden seçilmekte olup, sterilizasyon sonrası mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinde anlamlı değişiklikler saptanmamaktadır.Gama radyasyonuyla sterilizasyonun ilk olarak kullanımı göz merhemlerinde olmuştur (13,14). Daha sonra cerrahi sütürler sterilize edilmiştir. Yapılan çalışmalarda materyalin 25-50 kGy’lik uygulamalarda en az hasara uğradığı saptanmıştır. Diğer yöntemlere göre daha üstün olduğu görülmüştür (15). Gama ışınıyla sterilize edilebilen tıbbi malzemeler şu şekilde sınıflandırılırlar (16):l. Tıbbi bakımda kullanılan malzemeler: Hava filtreleri, yüz maskeleri, galoşlar,  fırçalar,  aşı  taşıyıcıları,  petri  plakları,  idrar  analiz  tüpleri,  test  tüpleri  gibi malzemelerdir.2. Cerrahi işlemde kullanılan ya da hastayla direkt temasta bulunan malzemeler: Yapışkan  bantlar,  hava  tüpleri,  eldivenler,  drenler,  enjektörler,  petler,  spekulumlar, cerrahi setler, sütür materyalleri, klipler, hemodiyaliz setleri gibi malzemeler cerrahi işlem sırasında kullanılmaktadır.3. Geçici veya kalıcı implant ve cihazlar: Arteriyo-venöz şantlar, periton diyaliz  setleri,  kalp  kapakçıkları,  periferal  vasküler  protezler,  dental  implantlar,  yapay göz kapağı, eklem protezleri gibi malzemelerde geçici veya kalıcı implantlar ve cihazlardır.Gama radyasyonla sterilizasyon yöntemi ABD’de plastik enjektörler, iğneler ve eldivenler  gibi  en  çok  kullanılan  tıbbi malzemelerin  sterilizasyonunda  kullanılmaktadır.Radyosterilizasyon  uygulanan  tıbbi  malzeme,  mekanik,  fiziksel  ve  kimyasal değişiklikler yönünden uygun zaman aralıklarında kontrol edildikten sonra kullanılabilir.Plastik  tıbbi  malzemelerde  radyasyonla  sterilizasyon  sonrası  görünümde,  fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinde ise değişiklik olmaktadır. Görünümdeki değişiklik, renk değişikliği veya gaz oluşumu şeklinde kalıcı olabildiği gibi geçici değişiklikler de izlenebilir.Kimyasal  değişiklikler  hidrojen  ekstraksiyonu,  dehidroklorinasyon,  çift  bağ oluşumu, bağlarda kopma, çapraz bağlanma, oksidatif dejenerasyon, serbest radikal oluşumu, polimerizasyon, depolimerizasyon ve gaz oluşumudur. Fiziksel değişiklikler arasında viskozitenin, çözünürlüğün, iletkenliğin değişimi, kristal yapı ve floresan özellik kazanma sayılabilir. Mekanik özelliklerde ise gerginlikte değişim, sertlik, uzama, fleksibilite, plastik akışkanlık gibi değişiklikler izlenebilir (11).Bundan sonraki kısımda cerrahi operasyonlarda en çok kullanılan tıbbi malzemeler ve bunların gama radyasyonla sterilizasyonundan bahsedilecektir.I. Cerrahi İpliklerKurutulmuş, bükülmüş bağırsaklar (katgüt) ve ipek iplikler başta olmak üzere çeşitli iplikler cerrahi operasyonlarda yüzyıllardır kullanılmaktadır (17). Cerrahi iplikler, organizmada absorbe olup olmadıklarına göre iki gruba ayrılırlar:a. Rezorbe olan iplikler: Katgütler ve bazı sentetik poliglikolik asit türevlerinden yapılan ipliklerdir.b. Rezorbe olmayan iplikler: Pamuk, keten, ipek, çelik ve sentetik olarak hazırlanan poliamid, poliester ve polipropilen gibi ipliklerdir.a. Rezorbe Olan Cerrahi İpliklerKatgüt:Koyun bağırsağının submukozası veya inek bağırsağı serozasından yapılır. Kollajen doku yapısında olan bu doku, özellikle kuru halde çok dayanıklıdır. Dayanıklılığı çapraz bağlarla kuvvetlendirilmiş uzun zincirler halindeki molekül yapısına bağlıdır.Katgütler:  Yalın ve sertleştirilmiş (krome) katgütler olarak iki gruba ayrılırlar. Hazırlama sırasında krom bileşiklerinden yararlanarak dokudaki absorbsiyon süreleri uzatılabilir. Bunlara krome katgüt adı verilir.Katgüt bakteri kontaminasyonu için uygun bir ortamdır. Sterilizasyon işlemlerindeki son aşamalara kadar kimyasal ve kuru ısıyla sterilize edilmiştir. Kimyasal sterilizasyonda katgütlerin niteliklerini değiştirmeyen, iyot basınç altında kolayca buharlaşabilen organik halojen türevleri fenil merküri nitrat ve fenil merküri benzoat  kullanılmıştır  (17).  Kuru  ısı  yöntemi,  toluol  gibi  anhidr  bir  sıvıyla  ıslatılmış katgüt şeridinin l60°C’de ısıtılmasıyla sağlanır. Isıtma işlemi sırasında kuru katgüt kırılgan bir hal alır. Bu nedenle kullanımdan önce, etil alkol ve izopropil alkol gibi  antiseptik  bir  çözeltiyle  esneklik  kazandırılır.  Son  yıllarda  katgütlerin  sterilizasyonunda etilen oksit (EO) ve gama ışınları kullanılmaktadır (17,18).Katgütler, tek iplikler halinde kapalı ambalajlarda steril olarak bulunur. Ambalaj içinde uygun bakterisid veya koruyucu sıvı bulunur. Ambalajda ipliğin adı, seri numarası, uzunluğu, normal veya sertleşmiş olup olmadığı, sterilizasyon yöntemi, ambalajın ısıya maruz bırakılmaması, ambalaj içindeki sıvıda bulunan bakterisid maddenin adı ve yüzdesi, üretici firma adı ve son kullanma tarihi belirtilmelidir (19,20).Diğer cerrahi iplikler: Sığır tendonlarından kollajen ipliklerle sentetik olarak poliglikolik  asit  ve  poliglactin  9l0’dan  cerrahi  iplikler  üretilmektedir. Bağırsak mukozasının patojen mikroorganizma bulundurma olasılığı nedeniyle katgüte göre daha üstündürler (21).b. Rezorbe Olmayan Cerrahi İpliklerHayvansal, bitkisel veya sentetik kaynaklı olabilirler ve tek lifli veya çok lifli iplik demeti halinde bulunurlar. Kapiller veya nonkapiller yapıda olabilirler. Sterilizasyon ısısına dayanıklı irritan veya toksik olmayan boyalarla renklendirilebilirler. Çok lifliler, liflerin örülerek veya bükülerek bir araya getirilmesiyle oluşurlar. Uygulamada madeni, gözsüz iğneye takılı olarak “atravmatik iplikler” şeklinde  bulunabilirler.  Uygun  ambalajlarda  steril  veya  nonsteril  halde  satılırlar.  Ambalajlama  kuralları  katgütte  belirtildiği  gibidir.  Rezorbe  olmayan  iplikler  steril veya nonsteril halde pazarlanabilirler. Otoklav, EO veya gama radyasyonla sterilize edilebilirler(21).Değişik  farmakopeler  rezorbe  olmayan  cerrahi  iplikleri  genel  veya  ayrı  ayrı monograflar halinde inceler ve sınıflandırılmaları, özellikleri ve kontrol yöntemleri hakkında bilgi verirler (19,22). Türk Farmakopesi’nde bu konuda bilgi yoktur. Rezorbe olmayan cerrahi ipliklerden ipek iplikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok lifli olduğundan infeksiyon riski yüksek olan bölgelerde kullanılmamalıdır. Kolay sterilize edilebilir, poliamid, polyester ve polipropilen gibi sentetik iplikler kendi kalınlıklarındaki rezorbe olan veya olmayan diğer ipliklere göre çok kuvvetli, sağlam ve dayanıklı olmaları nedeniyle tercih edilir (21). Cerrahi  ipliklerde  yapılan  kontroller  incelendiğinde,  değişik  farmakopelerin kabul ettiği cerrahi ipliklerin çaplarında farklılıklar gözlendiği gibi kalite kontrol parametreleri de değişiklik göstermektedir (19,22-4).II. Tek Kullanımlık Plastik EnjektörlerSteril  tek  kullanımlık  plastik  enjektörler,  enjekte  edilecek  preparatı  uygulamak  için  kullanılan  tıbbı  malzemedir.  Steril  ve  apirojenik  olup  tekrar  sterilize edilemez ve kullanılamaz. Enjektör gövdesi, piston ve iğneden oluşmuştur. Piston kauçuk halka içerebilir. Her enjektör, steril olarak paketlenmiştir. Enjektör gövdesi, enjekte edilecek preparatın içindeki hava kabarcıklarının ve yabancı partikülerin görülmesine izin vermeli şeffaf olmalıdır (25-27).Enjektör  yapımında  en  sık  kullanılan  plastikler  polipropilen  ve  polietilendir. Enjektörün içinde kayganlığı sağlamak için silikon yağı kullanılabilir. Tek kullanımlık plastik enjektörler, EO veya gama ışınları ile sterilize edilmektedir.  Avrupa  Farmakopesi,  enjektörlerin  kontrolünde  aşağıda  özetlenen  testleri önermektedir (27). • Çözelti S görünüşü:Yeterli miktarda enjektör kullanarak hazırlanan çözelti S, gözle incelendiğinde berrak, renksiz ve partikülsüz olmalıdır. • Asidite-alkalinite: pH nötr olmalıdır. • Absorbans:220-360 nm dalga boyunda 0.40’ü geçmemelidir.• EO kalıntısı: 10 ppm’yi geçmemelidir. • Slikon yağı: 0.25 mg.cm-2’yi geçmemelidir. • İndirgeyici maddeler: Farmakopede tanımlanan miktarı aşmamalıdır. III. Ameliyat Eldivenleri (AE), Ameliyat Giysileri (AG), Ameliyat Örtüleri (AÖ),Kepler (K) ve Maskeler (M)Tek kullanımlık cerrahi eldivenler, hasta veya kullanıcıyı çapraz kontaminasyondan korumak için tıbbi alanda kullanılan eldivenlerdir (28). Kauçuk veya sentetik materyalden yapılır. EO ve gama radyasyonla sterilize edilir.Cerrahi tek kullanımlık operasyon giysileri ve örtüleri üretimi son yıllarda gittikçe gelişen, postoperatif infeksiyon riskini en aza indirgemeye yönelik akımın endüstriyel uzantısıdır. Yakın zamanlara kadar hastayı operasyon sırasındaki kontaminasyondan koruma amaçlı olarak düşünülen cerrahi örtüler ve operasyon giysileri,  AIDS  gibi  operasyon  ekibine  bulaşabilecek  hastalık  riski  nedeni  ile  cerrahi ekip için önem kazanmıştır. Bu amaçla kan ve tüm sıvılara karşı dirençli olan tek kullanımlık ameliyat örtüleri, operasyon giysileri kullanımı yaygınlık kazanmaktadır. Bunların da sterilizasyonunda EO ve gama radyasyon yöntemleri kullanılır.Ameliyat  örtüleri,  önlükler,  kepler  ve  maskeler;  polipropilen,  polyester,  kauçuk, pamuk gibi ham maddelerden hazırlanmakta olup dokunmamış malzemelerdir. Farmakopelerde  bu  malzemelerin  kalite  kontrolleri  ile  ilgili  kayıt  bulunmamaktadır.MİKROBİYOLOJİK ÇALIŞMALARI. Gama Radyasyonla Sterilize Edilen Cerrahi İpliklerde Yapılan Mikrobiyolojik KontrollerSterilize edilecek ürünün temel olarak “Good Manufacturing Practice (GMR)” koşullarında üretilmiş olması istenir (9,10). 25 kGy’lik radyasyon dozu, gama ışınları  sterilizasyonunda  etkin  bir  sterilizasyon  dozu  olarak  kabul  görmektedir.  Bu dozun 10-6’lık SAL dozunu sağladığı kabul edilir. Ürün üzerindeki doğal mikrobiyal  yükün  radyasyon  direnci  hakkında  tespit  edilmiş  herhangi  bir  veri  yoksa minimum sterilizasyon dozu 25 kGy olarak kabul edilir. (9-11). Bu amaçla yapılan kontroller iki gurupta toplanır (28): 1. Sterilizasyon öncesi kontroller:Mikrobiyal yük tayini SAL dozu tayini.2. Sterilizasyon sonrası kontroller:Sterilize testi, sterilizasyon işlemenin validasyonu.Mikrobiyal  yükün  belirlenmesi:Mikrobiyal  yük,  ürün  veya  materyal  üzerinde bulunan  canlı  mikroorganizma  sayısıdır.  Medikal  aletler  üzerindeki  mikrobiyal yük saptanması şu aşamaları izler: • Medikal aletlerden mikroorganizmaların uzaklaştırılması,• Uygun besiyerlerine bu mikroorganizmaların aktarılması,• Mikroorganizmaların sayılması,• Mikrobiyal yük düzeltme faktörlerinin uygulanması.Mikrobiyal yük belirlerken, üç farklı üretim serisinden rastgele sterilize edilmemiş 10 örnek alınır. Örneklerin eğer mümkünse tamamı, değilse örneği temsil edecek kısmı mikrobiyal yük saptamak için kullanılır. Örnekten mikroorganizmalar ultrasonik yöntemlerle çalkalayarak veya yıkayarak elde edilir. Etiket olarak ringer, peptonlu su, sodyum klorür, su kullanılabilir. Etiket sıvısındaki mikroorganizmalar, membran filtrasyonu, plağa yayma gibi çeşitli yöntemlerle besiyerlerine aktarılır. Kullanılan besiyerleri ve inkübasyon koşulları Tablo 1’de gösterilmiştir (29).SAL  dozunun  belirlenmesi: Mikrobiyal  yükleri  belirlenen  örnekler,  SAL  l0-6 ’yı bulmak için daha önceden belirlenen radyasyon dozlarında ışınlandıktan sonra örnekler üzerindeki mikroorganizmaların ölüm oranları logaritmik olarak tespit edilir. Bunun için önce yukarıda anlatıldığı şekilde ışınlanmamış örneklerin mikroorganizma yükleri tespit edilir, sonra ışınlanmış örneklerin aynı şekilde sayımı yapılır.  Ardından  radyasyon  dozuna  karşı  logaritmik  mikroorganizma  ölüm  oranları grafiklenerek her bir örnek için SAL:l0-6 ’yı sağlayacak radyasyon dozu hesaplanır. Sterilite testi: Gama radyasyonla sterilizasyonu yapılmış örneklere uygulanır. Bu yöntemle sterilize edilen cerrahi ipliklerin steril olup olmadıklarını “Soy Bean Casein Digest Medium (SCDM)” ve “Fluid Thioglycolate Medium (FTM)” ortamları kullanarak USP XXIII ve EP l999’a uygunlukları saptanır (30,31).Sterilizasyon  işlemlerinin  validasyonu: Sterilizasyonda  kullanılan  işlemlerin geçerliliğini kanıtlamak için validasyon yapılır. Validasyon dozimetrik yolla yapılır ve örneklerin aldığı dozun, amaçlanan doz değerine uyup uymadığı kontrol etme amacını taşır. Örnekler ışınlanmaya hazırlanırken, ışımanın kaynağa en uzak olacak  noktasına  polimetilmetakrilat  (Gammex)  dozimetreler  konur.  Örnekler radyasyonla sterilize edildikten sonra, dozimetrelerin absorbansı spekrofotometr eyle ölçülerekA: Absorbansdenklemi yardımıyla örneklerin aldığı doz hesaplanır.II.  Gama  Radyasyonla  Sterilize  Edilen  Enjektörlerde  Yapılan  Mikrobiyolojik KontrollerTek kullanımlık enjektörlerin gama radyasyonla sterilizasyonu önce ve sonrası yapılan mikrobiyolojik kontroller, cerrahi ipliklerde anlatılanlar gibidir. Ayrıca,  enjektörlerin  dokuya  teması  nedeniyle  apirojen  olmaları  gerekir.  Bu  nedenle “Limulus Amebozit Lizat (LAL)” testi uygulanır (28).Pirojenite testi:  Enjektörlerin apirojen olup olmadığını anlamak için, enjeksiyonluk suyla çalkalanan enjektörlerden elde edilen içerik LAL testine tabi tutularak incelenir.III. Gama Radyasyonla Sterilize Edilen AE, AG, AÖ, K ve M’de Yapılan  Mikrobiyolojik KontrollerAE, AG, AÖ, K ve G’lerin gama radyasyonla sterilizasyonu önce ve sonrası yapılan mikrobiyolojik kontroller, cerrahi ipliklerde ve tek kullanımlık enjektörlerde yapılan mikrobiyolojik kontroller gibidir (28).Sonuç  olarak,  tek  kullanımlık  tıbbi  malzemelerin  sterilizasyonunda,  klasik sterilizasyon yöntemleri içerisinde yer alan nemli ısı, otoklavda sterilizasyon yöntemi,  düşük  erime  ısısı  plastiklerde  uygulanamamaktadır.  Sağlıklı  bir  yöntem olan EO gazı ile sterilizasyonda ise işlem gören ürünler üzerinde kalıntı bırakması, etkinliğinin basınç, sıcaklık, nem gibi birçok parametreye bağlı olması ve ayrıca çevre sorunları yaratması nedeniyle birçok ülkede kullanımı terk edilmiş veya yasal kısıtlamalar getirilmiştir.Gama radyasyonuyla sterilizasyonda ürünler üzerinde hiçbir kalıntı kalmadığı gibi çalışmalar için son derece yüksek güvenlik standartlarına ulaşmıştır. Ayrıca  işlemin  etkinliği,  sadece  doza  bağımlı  olması  bu  yöntemin  üstün  taraflarıdır.Bu nedenle tıbbi malzemelerin sterilizasyonunda EO strerilizasyonuna tercih edilebilecek çağdaş bir yöntemdir. KAYNAKLAR1.Olguner  G.  Sülfonamit  Grubu  İlaçların  Gama  Radyasyonla  Sterilizasyonu  ve  Diğer  Yöntemlerle Karşılaştırılması, Hacettepe Üniv, Sağlık Bilimleri Enst. Radyofarmasi Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000.2.Naki N. Kozmetik Ürünlerin ve Kozmetik Hammaddelerinin Gama Radyasyonla Dekontaminasyonu/Sterilizasyonu  Üzerinde  Çalışmalar,  Hacettepe  Üniv,  Sağlık  Bilimleri  Enst.,Radyofarmasi Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003.3.Radiosterilization of Medical Products, Pharmaceuticals and Bioproducts, IAEA-Tech Doc Series, No 72.4.Manual on Radiation Sterilization of Medical and Biological Materials, IAEA-Tech Doc Series, No 149, 1973.5.Stenger V. Classification and Description of Gamma Irradiators, IAEA Regional Workshop for Europe and The Middle East on Safe Operation of Industrial Radiation Facilities-Regulatory Responsibilities. Czechoslovakia, 1992:1-4.6.Siyakuş  G,  Tarakk  MD.  Gama  Işınlama  Teknolojisinde  Mevcut  Durum  ve  Amaçlananlar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik Dökümanı, 1994.7.United States Pharmacopeia (USP XVII). Mack Publishing Co. Easton PA, USA, 1984:19.8.British Pharmacopeia, University Press, Cambridge, England, 1963:A198.9.United States Pharmacopeia, Mack Publishing Co., Easton PA, USA, 1990:1978.10.British Pharmacopeia, University Press, Cambridge, England, 1993:1271-80.11.Guidelines for Industrial Radiation Sterilization of Disposable Medical Products (Cobalt-60 Gamma Irradiation). IAEA Technical Document, 1990:539.12.Gazso LG, Fundementals of Radiation Microbiology, Process and Quality Control Sterility As-surance, National Training Course on Industrial Radiation Sterilization, Ankara, 1992:1-5.13.Hangay G, Hortobagy G, Muranyi Y. Sterilization of Hydrocortisone Eye Oinment by Gamma Radiation. I. Physical and Chemical Aspects. Radiation Sterilization of Medical Product. (Proc. Symp. Budapest, 1967), IAEA, Vienna, 1967:55-62.14.Hangay G, Hortobagy G, Muranyi Y. Sterilization of Hydrocortisone Eye Oinment by Gamma Radiation. I. Physical and Chemical Aspects. Radiation Sterilization of Medical Product. (Proc. Symp. Budapest, 1967), IAEA, Vienna, 1967:63-8.15.Hudemann H. Modern Methods for Sterilization of Catgut (Ed. Wiss Z.) di Humboldt, Univ. Berlin, 1987:16;225.16.Artandi C, Plastic and Rubber Instruments and Apparatus. Manual on Radiation Sterilization  of  Medical  and  Biological  Materials,  IAEA  Technical  Reports  Series  No:  149,  Vienna,1973:187-91.17. Fish  F,  Dawson  JO.  Surgical  D  ressing,  Ligatures  and  Sutures.  William  Heinemann  (eds). Londra, 1967.18.Artandi C, Sutures. Manual on Radiation Sterilization of Medical and Biological Materials, IAEA Technical Reports Series No: 149, Vienna, 1973:173-90.19.United States Pharmacopeia, Mack Publishing Co., Easton PA, USA, 1990:1007-9.20.Türk Farmakopesi 1974 (TF 1974). Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1974.21. Bumin O. Cerrahide kullanılan dikiş materyalinin bugünkü durumu. AÜ Tıp Fak Mecmuası 1975:28;813.22.European Pharmacopeia (EP), Council of Europe, Strasbourg/Cedex, 1997:1567-76.23.Pharmacopee  Francaise  (ph.  France).  9th ed.  Association  pour  la  Lecherche  Aptiquee  a  la Pharmacopea, 1976.24.British Pharmacopeia, University Press, Cambridge, England, 1997:1271-80.25.Şırıngalar-Hipodermik-Bir  Kullanımlık,  Steril,  Bölüm  1.  Şırıngalar-Elle  Kullanım  için. Türk Standartları, Ankara, TSE, TS EN ISO 7884-1. Mart, 1984.26.British Pharmacopeia, University Press, Cambridge, England, 1993:212-4.27.Tıbbi Eldivenler-Tek Kullanımlık, Bölüm 2: Özel Nükleer ve Fiziksel Özelliklerin Denemesi. Türk Standartları Enst., Ankara, TSE, Ankara: TS 8385-2, EN 445-1996. 28.Berk  F.  Tek  Kullanımlık  Tıbbi  Malzemelerin  Gama  Radyasyon  ile  Sterilizasyonu  ve  Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması, Hacettepe Üniv., Sağlık Bilimleri Enst., Radyofarmasi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2002.29.Sterilization  of  Medical  Products-Microbiological  Methods.  I:  Estimation  of  Population  of Microorganisms on Products, ISO 11737-1, 1995.30.United States Pharmacopeia XXIII, Mack Publishing Co., Easton PA, USA, 1990:1686-90.31.European Pharmacopeia Supplement, Council of Europe, Strasbourg/Cedex, 1999. 73-7. 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2005   s -200-229Prof. Dr. A. Yekta ÖZERHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü,Radyofarmasi Anabilim Dalı, ANKARA

http://www.biyologlar.com/gama-radyasyonla-sterilizasyon-ve-tibbi-malzemeler

Uzay Kolonileri İçin Genetiği Düzenlenmiş Yaşam Formları Üretilebilir

Uzay Kolonileri İçin Genetiği Düzenlenmiş Yaşam Formları Üretilebilir

Genetik biyoteknoloji, çoğu zaman gezegenimiz dahilindeki uygulamaları açısından ele alınıp tartışılır. Fakat insanlık, gözünü başka gezegenlere dikmiş durumda.

http://www.biyologlar.com/uzay-kolonileri-icin-genetigi-duzenlenmis-yasam-formlari-uretilebilir

Her Nöron 1000’den Fazla Mutasyon Taşıyor Olabilir

Her Nöron 1000’den Fazla Mutasyon Taşıyor Olabilir

Vücudun tüm hücreleri doğumdan sonra aynı kaldığı sanılır ancak organlar gibi hücre genomları da çok hareketlidir.

http://www.biyologlar.com/her-noron-1000den-fazla-mutasyon-tasiyor-olabilir

Balıklar Tehlike Karşısında Şaşırıyorlar

Balıklar Tehlike Karşısında Şaşırıyorlar

Uluslararası bilim insanları, petrole maruz kalan balıkların tehlike karşısında doğru davranış sergileyemediğini ortaya çıkardı.

http://www.biyologlar.com/baliklar-tehlike-karsisinda-sasiriyorlar

Campylobacter enfeksiyonları

Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli akut bakteriyel gastroenteritlerin önde gelen nedenleri arasındadır. Daha az sıklıkla olmakla beraber diğer bazı Campylobacter türleri de akut gastroenteritlere neden olabilmektedir. Klinik bulgular özgül olmadığından tanı yalnızca laboratuvar incelemesiyle konabilir.Kampilobakteriyoz dünya genelinde yaygın bir zoonozdur. Bugün C. jejuni/coli dünyanın pek çok yerinde Salmonella spp ve Shigella spp kadar sık izole edilen enterik patojenler olarak dikkati çekmektedir. Enfeksiyonun yayılmasından kontamine gıdalar ve su sorumludur. Evcil veya vahşi hayvanlar ve kuşlar doğada sularda bulunan Campylobacter organizmalarının en önemli kaynaklarıdır. Diğer enterik patojenler gibi C. jejuni için de ayrıca fekal-oral yol ve kişiden kişiye bulaş bildirilmiştir (1).Campylobacter spp gıda (ve bazen su) kaynaklı kitlesel salgınlar yapabildiğinden, halk sağlığı önemine sahip patojenlerdir ve ülkemizde laboratuvardan bildirimi zorunludur (2,3). Ancak ülkemizde klinik laboratuvarların çok azı bu etkenin tanısı ile ilgili inceleme yapabilmektedir. 2012 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal mikrobiyoloji laboratuvar kapasitesinin mevcut durumunun incelendiği bir çalışmanın sonuçlarına göre klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarının (n=530) sadece %3.2‟sinin Campylobacter spp izolasyonu yapabildikleri gözlenmiştir (4).Vakaların önemli bir kısmının hatta salgınlarının bu nedenle tanı alamadığı düşünülürse, uygun bir prosedürün el altında olması tanının yaygınlaşmasını da teşvik edecek bir araç olarak önemli görünmektedir. Nitekim bu UMS belgesinin amacı klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarına akut gastroenterit tanısında bakteriyel etkenler tanı paneli içinde Campylobacter türlerinin tanısının da konulabilmesi için geçerli tanı yöntemlerine dair yardımcı bir rehber sunmaktır.Campylobacter türlerinin neden olduğu akut gastroenteritler dünyanın pek çok bölgesinde Salmonella spp ve Shigella spp ile birlikte ilk üç sırada yer almaktadır. Epidemiyolojik araştırmalar Afrika ve Asya‟da insidansın %19 ila %38 arasında olabildiğini, özellikle çocuklarda asemptomatik taşıyıcılık oranlarının da %9 ila %40 arasında olabildiğini göstermektedir (1,5).Laboratuvar tanısının yeterince yaygın olmayışı ve bağlı olarak bildirimlerin yetersizliği nedeniyle ülkemizde C. jejuni /coli enfeksiyonlarının yaygınlığına dair bilgilerimiz yapılan genellikle küçük ölçekli araştırmalarda elde edilen bulgularla sınırlıdır. Buna göre görülüş sıklığının %0.63 ila %16.4 arasında değişebildiği ve bazı serilerde Salmonella ve Shigella türlerinden daha sık izole edildiği dikkati çekmektedir (6,7,8,9,10).C. jejuni /coli gastrointestinal sistemin önemli invaziv patojenleridir. Diğer bir invaziv etken olan Escherichia coli O157:H7 enfeksiyonunda da hemolitik üremik sendroma (HÜS) görülebilmesi nedeniyle, etkenin tanımlanması hem hasta yönetimi hem de enfeksiyonun kaynağına yönelik incelemeler ve kontrol önlemleri açısından önem taşımaktadır (11).Gastrointestinal sistemden sıklıkla C. jejuni, C. coli, C. lari, C. helveticus ve C. upsaliensis izole edilirken, barsak dışı (yara, abse vb.) enfeksiyonlarda C.fetus subsp. fetus, ve daha az sıklıkla C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis, C. sputorum etken olarak saptanabilmektedir. C. curvus, C. rectus ve C. gracilis de periodontal hastalık ile ilişkili bulunmuştur (11,12).Gastrointestinal sistemin Campylobacter enfeksiyonlarının %90‟ından fazlasında, dışkı kültürlerinde C. jejuni tanımlanır. Ayrıca ishalli olgularda daha az sıklıkla C.coli ve C. fetus subsp. fetus izole de edilir. C. jejuni gastroenteriti kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyon olmasına rağmen bazen gençlerde ve immün düşkün hastalarda ciddi seyredebilir. Diğer türler, tanımlanma ve izolasyon zorluğu nedeniyle birçok laboratuvarda çalışılamamaktadır (11,13).İnsanlarda hastalığın kaynağının en fazla kontamine kümes hayvanı etleri olduğu kabul edilmektedir. Bulaş enfekte tavuk etlerinin iyi pişirilmeden yenmesi, çapraz bulaşa açık mutfak tezgahlarında hazırlanan taze gıdalar, bazen de iyi pastörize edilmemiş süt yoluyla olmaktadır. Kedi ve köpek gibi ev hayvanları da taşıyıcı olabilirler. Enfeksiyonlarına özellikle erken ilkbahar ve sonbahar aylarında (kanatlıların da en fazla enfekte oldukları aylara paralel) rastlanır.Campylobacter cinsi bakteriler son zamanlarda geliştirilen genetik teknikler ile 16S rRNA yönünden 3 ayrı cinse ayrılmıştır. Campylobacter, Helicobacter ve Arcobacter olarak isimlendirilen bakteriler mikroaerofilden anaerobiğe değişen özellikler gösterirler. Campylobacter türleri kıvrık, helezonik sarmallı, gram negatif bakterilerdir. Hastalık yelpazesi “iyi bilinen” (C.jejuni ve ishal ilişkisi gibi) ya da “tartışmalı” olanlar yanında (Arcobacterium türleri gibi insanda hastalık yaptığı tam bilinmeyen suşlar), sorun olarak “yeni tanımlanmış türler”e kadar geniştir (C.upsaliensis ve Helicobacter rappini gibi). Sıcaklık, inkübasyon atmosferi gibi üreme özellikleri nedeniyle bu cins içinde yalnızca en iyi bilinen birkaç tür klinik laboratuvarlarda araştırılır (11,15).Campylobacter spp, mikroaerofilik (%5-10 CO2 gereksinimi) ve termofiliktir (42°C ile 37°C‟de ürerken 25°C‟de ürememe özelliği).İnsanda patojen kabul edilen Campylobacter türleri termofilik Campylobacter‟ler olarak isimlendirilmektedir. Campylobacter cinsi içindeki tüm türler 37°C‟de üreyebilir. Patojen termofilik türler ise 42°C‟de daha iyi üreme gösterir. Termofilik olmaları, primer enfeksiyon kaynağı kabul edilen kuşların gastrointestinal sistemlerine uyum göstermelerini sağlar (14).Seçici besiyerlerinde kreme kaçan gri ya da gri/beyaz, nemli koloniler oluştururlar; hareketli ve oksidaz pozitiftir (15).Campylobacter türlerinin üreyebilmesi için düşük oksijen ve yüksek karbondioksit konsantrasyonu gerekmektedir. Isı düştüğünde, ortamdaki besin miktarı azaldığında hızla, kültürde üretilemeyen ancak canlı ortamda enfeksiyon oluşturabilen formlara dönüştükleri, bu sayede besinler üzerindeki ve doğadaki varlıklarını sürdürebildikleri bilinmektedir (14). Kaynaklar: 1 Franco DA, Williams CE. Campylobacter jejuni. In: Hui YH, Pierson MD, Gorham JR (Eds). Foodborne Disease Handbook, Volume 1: Bacterial Pathogens. 2nd Ed., Marcel Dekker, Inc. New York. 2001, p. 83-992 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete; 02.04.2011 – 27893. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110402-3.htm (son erişim tarihi: 06.01.2014)3 Bulaşıcı Hastalıkların Ġhbarı ve Bildirim Sistemi, Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi, Sağlık Bakanlığı Ankara. 2004. http://www.shsm.gov.tr/public/documents/legislation/bhkp/asi/bhibs/BulHastBilSistStanSurveLabReh.pdf (son erişim tarihi: 18.12.2013)4 T.C. Sağlık Bakanlığı (Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrolü Projesi TR0802.16-01 Avrupa Birliği ve Dünya Bankası desteği ile) (Akbaş E, Pr Danışmanı). Türkiye‟de Bulaşıcı Hastalıkların Tanısında Mikrobiyoloji Laboratuvar Kapasitesi Mevcut Durum Değerlendirmesi: Anket - LabKap2012. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, 4 Kasım 2012.5 Vandepitte J, Verhaegen J, Engbaek K, Rohner P, Piot P, Heuck CC. Basic Laboratory Proceduresin Clinical Bacteriology. 2nd ed., WHO, Geneva, Switzerland. 2003.6 Kizirgil A, Karakoç S. Çocukluk yaş grubu akut gastroenteritlerinde etiyolojik ajanların belirlenmesi. Nobel Med 2012;8(3):60-657 Özkan A. Çocukluk çağı akut gastroenterit olgularında etiyolojik ajanların belirlenmesi. Uzmanlık Tezi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana. 2005. http://library.cu.edu.tr/tezler/5425.pdf (son erişim tarihi: 24.03.2014)8 Kanan B, Akşit F. Akut gastroenteritli olgularda Campylobacter sıklığının araştırılması. İnfek Derg 2003;17(1):11-14.9 Yazıcı V, Gültekin B, Aydın N, Aral YZ, Aydoğdu A, Karaoğlu AÖ. Akut gastroenteritli olgularındı İkı örneklerinde bazı bakteri ve virüslerin araştırılması. ANKEM Derg 2009;23(2):59-6510 Zarakolu P, Akbaş E, Levent B ve ark. Ġshalli çocuk hastalardan izole edilen bakteriyel patojenlerin dağılımı. Flora 1999;4:190-4.11 Jerris RC, Fields PI, Nicholson MA. Fecal culture for Campylobacter and related organisms. In: Garcia LS, Isenberg HD (eds). Clinical Microbiology Prosedures Handbook. 2nd ed., ASM Press, Washington D.C. 2010, p. 3.8.2.1 – 3.8.2.16.12 UK Standards for Microbiology Investigations. Identification of Campylobacter species. Bacteriology – Identification, ID 23, Issue no: 2.1, Issue date: 21.10.11. http://www.hpa.org.uk/SMI (son erişim tarihi: 24.12.2013)13 York MK, Rodrigues-Wong P. Fecal culture for aerobic pathogens of gastroenteritis. In: Garcia LS, Isenberg HD (eds). Clinical Microbiology Prosedures Handbook. 2nd ed., ASM Press, Washington D.C. 2010, p. 3.8.1.1 – 3.8.1.2114 Darka Ö, Yılmaz YÖ. Tavuk eti ve campylobacteriosis. Hacettepe Tıp Dergisi 2004;35:100-10215 Fitzgerald C and Nachamkin I. Campylobacter and Arcobacter In: Versalovic J, Carroll KC, Funke G, Jorgensen JH, Landry ML, Warnock DW (eds). Manual of Clinical Microbiology. 10th ed., ASM Press, Washington D.C 2011, p. 885-899Ulusal Mikrobiyoloji Standartları 01.01.2015 / Sürüm: 1.1 / B-MT-10 / Mikrobiyolojik Tanımlama / Bakteriyoloji

http://www.biyologlar.com/campylobacter-enfeksiyonlari

Genetik hastalıklara yatkınlık: Bilmek ya da bilmemek

Genetik hastalıklara yatkınlık: Bilmek ya da bilmemek

Yeni bir çalışma, sağlıklı gözüken beş bireyden birinde genetik hastalık riski tespit etti. Peki bireylerin genetik hastalığa yatkınlıklarını öğrenmeleri her koşulda iyi bir şey mi?

http://www.biyologlar.com/genetik-hastaliklara-yatkinlik-bilmek-ya-da-bilmemek

Vibrio cholerae özellikleri

Kolera Vibrio cholerae‟nin neden olduğu, başlıca kontamine sularla yayılan akut ishalli bir hastalıktır. Kolayca önlenebilir. Öte yandan tedavisiz olgularda hayatı tehdit edicidir. Ülkemizde son yıllar boyunca görülmemektedir. Buna karşın başta Afrika, Güneydoğu Asya ve Haiti‟de olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde görülmeye devam etmektedir ve özellikle 2005 yılından bu yana giderek küresel bir artış eğiliminde olduğu belirtilmektedir (1). Dünya genelinde her yıl 3-5 milyon vaka ve 100.000‟den fazla ölüm olduğu tahmin edilmektedir.Kolera ülkemizde bildirimi zorunlu bir hastalıktır (2,3). Salgın dönemlerinde, salgın tanısı konduktan sonra vakalara klinik bulgular temelinde tanı konabilirse de özellikle salgın dışı dönemlerde (olası sporadik vakalar; ör., seyahat ilişkili vb.) koleranın kesin tanısı mikrobiyolojik incelemeye dayanır. Ülkemizde salgınların daha sıkça görüldüğü yıllarda klinik mikrobiyoloji laboratuvarları kolera tanısında ciddi tecrübe kazanmışlardır. Genel olarak enterik patojenleri tanımlayabilen laboratuvarların V. cholerae‟nin izolasyonuna ve tanımlanmasına yatkın oldukları da ileri sürülebilir. Bununla birlikte uzunca bir aradan sonra ortaya çıkabilecek bir tek vaka veya bir salgının başlangıcında „ilk vaka‟ tanısını koymak laboratuvara önemli sorumluluk yüklemektedir ve belirli bir “hazırlıklılık” yaklaşımını gerektirmektedir.Bu UMS belgesi, koleranın kesin tanısı için geçerli yöntemlere dair prosedürleri kapsamaktadır. Belgenin amacı ise olası bir vakanın tanısında izlenecek adımlar, yöntemlerin seçimi ve sorumluluklar hakkında bilgi vermektedir.Vibrio cholerae epidemik ve pandemik koleranın etkenidir. Kolera V. cholerae‟nın toksijenik O1ve O139 serogrupları tarafından oluşturulan; belirtisiz bir enfeksiyondan ağır diyare, kusma, ileri derecede sıvı kaybı ile şok ve ölüme kadar değişen klinik tablolar gösterebilen bir enfeksiyondur. O1 serogrubu Klasik ve El-Tor olmak üzere iki biyotipe ayrılmaktadır (4,5,6).Dünyada bugüne kadar sekiz pandemi meydana gelmiştir ve son ikisi halen devam etmektedir. Ġlk altı pandemide etken V.cholerae O1‟in klasik biyotipidir. Yedinci pandemi Endonezyalı bir hacıdan Mısır‟ın El-Tor kasabasında izole edilmiş ve adını da buradan almıştır. Son yıllara kadar O1 serogruplarının epidemik koleraya neden olan tek tip olduğu bilinmekteydi. O139‟a bağlı ilk salgın 1992 yılında Madras‟tan (Hindistan) başlayarak yayılmış ve klinik olarak O1‟den ayırt edilmeyen epidemik kolera vakaları görülmeye başlamıştır. Etkilenen grup başlıca erişkinler olup El-Tor‟a göre daha hızlı seyretmiştir ve sekizinci pandeminin etkeni olarak belirtilmiştir (7,8,9). Koleranın küresel yayılımını etkileyen faktörler tam olarak bilinmemektedir, bu yüzden yeni bir salgının nerede ve ne zaman çıkacağını tahmin etmek olanaksızdır.Vibrionaceae ailesinde yer alan Vibrio cinsi içinde en az 34 tür tanımlanmıştır. Bunlardan sadece 12‟si insanlar için patojen olup diğerleri çevresel izolatlardır ve deniz Vibrio‟ları olarak adlandırılır (7,9,10).V. cholerae aerob, fermentatif, oksidaz pozitif, polar flajellaları ile oldukça hareketli, gram negatif, kıvrık, virgüle benzeyen basillerdir. Hücre duvarının O somatik antijen yapısındaki farklılıklara göre 150‟nin üstünde farklı serogruba ayrılırlar. Sadece toksijenik serogrup O1 ve O139 epidemik koleraya neden olur. Diğer serogruplar (nontoksijenik O1/O139 serogrupları) genellikle sporadik özellikteki ishal olgularından sorumludur, koleraya neden olmazlar (7,9).V. cholerae O1 serogrubu Inaba, Ogawa ve Hikojima olmak üzere üç serotipe ayrılmaktadır. O139‟da serotip bulunmamaktadır (4,5,6).V. cholerae’nın doğal ortamı sulardır. Bakteri sularda alglere, su kabuklularına, zooplanktonlara yapışarak yaşamaktadır (5,7,8).V. cholerae’nın dış etkilere karşı direnci azdır. 55oC‟de 10-15 dakikada, 100°C‟de ise 1-2 dakikada ölür. Kuruluğa, güneş ışığına, asitlere duyarlıdır. Mide asiditesi, vibrioları kısa sürede inaktive eder ve bu durum birçok bireyi koleraya yakalanmaktan kurtarır. Çeşitli eşya ve besinler üzerinde birkaç saat ile birkaç gün arasında canlı kalabilirler (6)Enfeksiyonun tek kaynağı insandır. Yayılım fekal-oral yol ile olmaktadır. Kaynak hemen her zaman insan fekal atıkları ile kontamine olmuş sulardır. Kontamine sularla bulaşmış gıdalar da (sebzeler, yeşillikler vb) kaynak olabilir. Güvenli kanalizasyon sisteminin olmadığı yerleşimlerde içme sularının enfekte bireylerin dışkısı ile kirlenmesi sonucu hastalık hızla yayılabilir (1,4,5,6).Şiddetli vakalardan ziyade asemptomatik kişiler hastalığın yayılımında daha önemlidirler. Böyle vakalar, epidemiler arasındaki dönemde etkenin canlılığını sürdürme işlevi görürler. Pratik olarak hastalığın kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı kabul edilir. Enfektif dozu 1011 organizmadır (1,4,5,6).Tanı, özellikle salgın dışı zamanlarda laboratuvar incelemesinde dayanır. Etkenin kültürden izolasyonu ve tanımlanması tanıda „altın standart‟tır. V. cholerae kültürü en kolay olan bakterilerden biridir. Primer kültür besiyerleri olarak koyun kanlı agar ve TCBS agar (veya eşdeğeri bir besiyeri) kullanılır (10,11). Taze dışkı örneklerinin direkt mikroskopik incelemesine, özellikle salgınlarda hızlı bir ön tanı için başvurulabilir. Mikroskopta inceleme alanında çok hızla hareket eden, alanı hızla terk eden bakterilerin gözlenmesi ve O1 veya O139 antiserum ile hareketin immobilizasyonu ön tanı koymaya yardımcı olabilir (10).Kaynaklar1 CDC. Cholera - Vibrio cholerae infection. http://www.cdc.gov/cholera/general/index.html (son erişim tarihi: 28.03.2014)2 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete; 02.04.2011 – 27893. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110402-3.htm (son erişim tarihi: 06.01.2014)3 Bulaşıcı Hastalıkların Ġhbarı ve Bildirim Sistemi, Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi, Sağlık Bakanlığı, Ankara. 2004. http://www.shsm.gov.tr/public/documents/legislation/bhkp/asi/bhibs/BulHastBilSistStanSurveLabReh.pdf (son erişim tarihi: 18.12.2013)4 Keddy KH, Sooka A, Parsons MB, et al. Diagnosis of Vibrio cholerae O1 Infection in Africa. J Infect Dis 2013;208 (Suppl 1):23-315 Harris JB, LaRocque RC, Qadri F et al. Cholera. Lancet 2012;379(9835):2466–24766 Wells J. Salmonella serotype Typhi, Shigella, and Vibrio cholerae. In: Perilla MJ (ed). Manual for the Laboratory Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing of Bacterial Pathogens of Public Health Importance in the Developing World. CDC National Center for Infectious Diseases and World Health Organization Department of Communicable Disease Surveillance andResponse. WHO. 2003, p. 102-162.7 Curved Gram-negative Bacilli and Oxidase-Positive Fermenters: Campylobacteraceae and Vibrionaceae. In: Winn WC, Allen SD, Janda WM, Koneman EW, Procop GW, Schreckenberger PC, Woods GL (eds). Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th ed., Lippincott Williams & Wilkins. 2007, p. 392-428.8 Akgün Y. Vibrio cholerae ve diğer Vibrio türleri In: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M (eds) İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Nobel Tıp Kitabevleri. 2008, s. 2201-22119 WHO. Global Task Force on Cholera Control: Prevention and control of cholera outbreaks: WHO policy and recommendations.http://www.who.int/cholera/technical/prevention/control/en/index.html (son erişim tarihi: 28.01.2014)10 Abbott SL, Janda JM, Johnson JA, Farmer III JJ. Vibrio and Related Organisms. In: Versalovic J, Carroll KC, Funke G, Jorgensen JH, Landry ML, Warnock DW (eds). Manual of Clinical Microbiology. 10th ed., ASM Press, Washington D.C. 2011, p. 666-676 Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Bakteriyoloji / Mikrobiyolojik Tanımlama / B-MT-12 / Sürüm: 1.1 / 01.01.2015

http://www.biyologlar.com/vibrio-cholerae-ozellikleri

Yersinia enfeksiyonu - Yersinia enterocolitica ve Yersinia pseudotuberculosis

Yersinia enfeksiyonu, psödoapendiküler sendromdan septisemi, farenjit, artrit ve osteomiyelit gibi eklem ve kemik enfeksiyonlarına kadar değişen farklı klinik formlara neden olmaktadır. Yersinia enterocolitica diğer üç tür içinde insanlarda en fazla ve en değişken enfeksiyona neden olan türdür. Yersinia spp ülkemizde laboratuvardan bildirimi zorunlu etkenlerdir (1,2). Yersinia enfeksiyonlarının tanısı bakterinin kültürden izolasyonuna dayanır; kesin tanı için özellikle dışkıdan elde edilen izolatların biyotip ve serotipinin de tayini gerekmektedir. Enterobacteriaceae üyesi olmaları nedeniyle, akut ishal tanısı için dışkı kültürleri Yersina spp‟nin izolasyonu ve tanımlanmasına da imkan sağlar. Ancak bu bakterilerin daha özel şartlara gereksinim duyabildiği ve izolasyon şansını artmak için klinik laboratuvarlarca yeri geldiğinde uygulanabilmesi önem kazanır. Bu nedenle bu UMS belgesinde Yersinia enfeksiyonlarının tanıda geçerli teknikler ile doğru ve güvenilir bir şekilde tanımlanmasına yardımcı bir Rehber verilmesi hedeflenmiştir.Yersinia enterocolitica ve Yersinia pseudotuberculosis‟e bağlı enfeksiyonlar insanlarda barsak ve barsak dışı enfeksiyonlara neden olmaktadırlar. Bu bakterilere bağlı en sık görülen enfeksiyonlar enterokolit, mezenter adenit, terminal ileit, septisemi ve ayrıca reaktif artrit gibi otoimmün hastalıklardır. Yersinia‟ların neden olduğu gastrointestinal enfeksiyonlar kontamine gıda ve suların fekal-oral yoldan bulaşması, kontamine hayvanlara veya karkaslarına direkt el-ağız yoluyla maruz kalınması ya da nadiren kontamine kan transfüzyonu ile bulaşmaktadır. Y. enterocolitica ve Y. pseudotuberculosis yaşlılar, immün sistemi baskılanmış kişiler ve altta yatan metabolik hastalığı olanlarda septisemiye neden olabilmektedir (3,4). Enterokolite neden olan Yersinia türleri izole edildiği takdirde bildirilmeleri önem arz etmektedir.Yersinia türleri Enterobacteriaceae ailesinde bulunan pleomorfik gram negatif basillerdir. Yersinia‟lar 11 tür içerirler. Y. pestis dışında, insanlarda en sık enfeksiyon yapan türler Y.enterocolitica ve Y. pseudotuberculosis‟dir. Y. enterocolitica‟nın 60 serotipi ve 6 biyotipi tanımlanmıştır. En sık O:3,O:5, O:8 ve O:9 serotipleri hastalıkta izole edilirken, biyotipler içinde en sık görülenler ise biyotip 2,3 ve 4‟tür. Y. pseudotuberculosis somatik antijenlerine göre 6 serotipe (I-VI) ve 4 alt tipe ayrılmaktadır. O grup 1 insanlarda enfeksiyonların %80‟inden sorumludur.Yersinia türleri fakültatif anaerob, oksidaz negatif, laktoz negatif, üreaz pozitiftir. Bu türler 37°C‟de hareketsiz, 25°C‟de hareketlidirler. Her iki tür de beyin kalp infüzyon, MacConkey agar (MAC) ve SS agarda, oda sıcaklığında ve 37°C‟de, fosfat tamponlu tuzlu suda ise +4°C‟de üreyebilmektedir. Ekilen besiyerlerinde koloniler genellikle 48 saat inkübasyon sonucunda ayırt edilebilir hale gelirler (4).Y. enterocolitica tüm dünyada yaygın olup kaynak kontamine su, yiyecekler, vahşi ve evcil hayvanlardır. En sık kuzey Avrupa ülkelerinde ve Kanada‟da izole edilmekte, Güney Amerika, Afrika, Asya ülkelerinden de bildirilmektedir.Y. enterocolitica ile enfeksiyon, kişinin yaşına bağlı olarak farklı semptomlara neden olabilir (3). Çocuklarda enterokolit tablosu daha sık görülmekte, bu formun özellikle 1-4 yaşı etkilediği gözlenmektedir. Mezenter adenit ve terminal ileit tablosu ise daha çok ileri yaş çocukları ve genç erişkinleri etkilemektedir.Y. enterocolitica en sık kontamine yiyecek ve suların alınmasıyla fekal-oral yolla, daha az sıklıkla ise enfekte hayvan ve insandan direkt temas ile bulaşmaktadır. Domuz, kemirici, tavşan, koyun, deve, at, köpek ve kediler Y. enterocolitica’nın zoonotik kaynakları arasındadır. Enfeksiyon insanlara köpek, kedi veya onların dışkıları ile temas sonucu bulaşabilir. Y. enterocolitica patojenik serotiplerinin taşıyıcılığı en sık domuzlarda görülmektedir; bu nedenle bazı özel çiğ veya az pişmiş domuz eti ürünlerinin tüketimi gastroenterit için başlıca risk faktörüdür. Buzdolabında +4°C‟de saklanan etlerin enfeksiyon için iyi bir kaynak olduğu düşünülmektedir (4,5). Y. enterocolitica ile ilişkili kronik taşıyıcılık bildirilmemiştir. Türkiye‟de bu konuda yapılan çalışmalar sınırlıdır. Kontamine süt ve dondurmaya bağlı epidemiler bildirilmiştir.Y. enterocolitica ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir durum da kan transfüzyonu reaksiyonları ile ilgilidir. Bakterinin soğukta üreyebilme özelliği, kan ve ürünlerinin soğukta depolanması sırasında bakterinin üremesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, kan kullanımı sonrasında oluşan reaksiyonlarda bu bakteriye bağlı bakteriyemi veya endotoksemi oluşabileceği akla getirilmelidir.İmmün sistemi baskılanmış kişilerde Y. enterocolitica’ya bağlı septisemi ve lokalize metastatik enfeksiyonlar görülmektedir. ġeker hastalığı, malignensi, immünsüpresif tedavi, kronik karaciğer hastalığı, alkolizm, malnütrisyon, ileri yaş, hemolitik anemiye bağlı yüksek doz demir kullanımı bu enfeksiyonlar için en önemli risk faktörleridir (5).Y. pseudotuberculosis‟e bağlı enfeksiyonlar daha nadir görülmektedir. Bu bakteri de doğada yaygın olarak bulunmakta, kemiriciler, tavşan, deve, çiftlik hayvanlarından, vahşi ve evcil kuşlardan izole edilmektedir. Kontamine yiyecek ve suların alınması ve enfekte hayvanlarla direk temas sonucu bulaşmaktadır. Enfeksiyonları daha çok Avrupa‟da 5-14 yaş grubu kişilerden bildirilmiştir. Erkeklerde kadınlara oranla 3 kere daha fazla rastlanmaktadır. Hastalık daha çok kış aylarında saptanmaktadır (5). Y. enterocolitica ve Y. pseudotuberculosis‟e bağlı enfeksiyonlarda rutin laboratuvar testleri özgül değildir. Lökosit sayısı normal veya hafif yüksek olabilir.Tanı bakterinin kültürden izolasyonuna dayanır. Bu türler dışkıdan ve klinik forma göre mezenterik lenf nodları, faringeal eksuda, kan ve diğer steril vücut sıvıları ile apseden izole edilebilmektedir. Y. enterocolitica ve Y. pseudotuberculosis‟i üretmek için seçici CIN agar ve soğukta zenginleştirme yöntemleri kullanılır. Kültürde üreyen kolonilerden biyokimyasal özelliklerine göre ayırıma gidilmekte, kesin tanı referans laboratuvarlarında biyotiplendime ve serotiplendirme ile konmaktadır (4,6).KAYNAKLAR: 1 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete; 02.04.2011 – 27893. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110402-3.htm (son erişim tarihi: 06.01.2014)2 Bulaşıcı Hastalıkların Ġhbarı ve Bildirim Sistemi, Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi, Sağlık Bakanlığı, Ankara. 2004. http://www.shsm.gov.tr/public/documents/legislation/bhkp/asi/bhibs/BulHastBilSistStanSurveLabReh.pdf (son erişim tarihi: 18.12.2013)3 CDC. Yersinia. http://www.cdc.gov/nczved/divisions/dfbmd/diseases/yersinia/ (son erişim tarihi: 18.12.2013)4 Schriefer ME, Petersen JM. Yersinia. In: Versalovic J, Carroll KC, Funke G, Jorgensen JH, Landry ML, Warnock DW (eds). Manual of Clinical Microbiology. 10th ed., ASM Press, Washington D.C. 2011, p. 627-638.5 Dennis DT, Mead PS. Yersinia species, including Plague. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin RD (eds). Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 7 ed., Churchill Livingstone Elsevier, Philadelphia. 2010, p. 2943-2953 6 UK Standards for Microbiology Investigations. Identification of Yersinia species. Bacteriology – Identification, ID 19, Issue no: 2.1, Issue date: 21.10.11. http://www.hpa.org.uk/SMI (son erişim tarihi: 24.12.2013) Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Bakteriyoloji / Mikrobiyolojik Tanımlama / B-MT-06 / Sürüm: 1.1 / 01.01.2015

http://www.biyologlar.com/yersinia-enfeksiyonu-yersinia-enterocolitica-ve-yersinia-pseudotuberculosis

Biyolojinin rasyonalizasyonu DNA’nın keşfinin öyküsü

Biyolojinin rasyonalizasyonu DNA’nın keşfinin öyküsü

20. yüzyılda genetikteki üç dev adım Mendel’in kalıtımı nicelleştirmesi, Watson-Crick’in DNA modeli ve İnsan Genom Projesinin başarıyla sonuçlandırılması.

http://www.biyologlar.com/biyolojinin-rasyonalizasyonu-dnanin-kesfinin-oykusu

Listeria monocytogenes enfeksiyonu

Listeriyoz Listeria monocytogenes türü bakterilerin neden olduğu klinik tabloların genel adıdır. Bu klinik tablolar gastroenteritten sepsis, menenjit, rombensefalit ve perinatal hastalıklar gibi ciddi invaziv enfeksiyonlara kadar değişiklik gösterir. Öncelikle yaşlılar, hamile kadınlar, yenidoğanlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler etkilenir. Gebelerde düşüklere yol açarken in-utero (transplasental) ya da enfekte doğum kanalından geçiş sırasında anneden bebeğe bulaşarak yenidoğanda yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara sebep olabilir. Nadir de olsa bu risk faktörleri olmayan kişilerde de enfeksiyon görülebilir (1,2).L. monocytogenes ülkemizde laboratuvardan bildirimi zorunlu bir etkendir (3,4). Kesin tanısı mikrobiyolojik inceleme ile konur. Dışkıdan izolasyonu özellik arz ettiği için güç olmakla birlikte steril vücut bölgelerinden izolasyonu klinik laboratuvarlarda kolay gerçekleştirilebilir. Böyle vakaların da gıda kaynaklı bir salgınla ilişkili olma olasılıkları vardır ve bildirilmelidirler. Bu UMS belgesinde L.monocytogenes enfeksiyonlarının, geçerli teknikler ile doğru ve güvenilir bir şekilde tanımlanmasına yardımcı bir Rehber verilmesi hedeflenmiştir.Listeria monocytogenes listeriyoz hastalığının etkenidir. Akut gastroenteritten sepsis, menenjit, rombensefalit, perinatal hastalıklar ve düşük gibi ciddi invaziv enfeksiyonlara kadar değişik klinik tablolara neden olabilmektedir (1,2).L. monocytogenes doğada yaygın olarak bulunur. En önemli bulaş yolu kontamine yiyeceklerin tüketilmesidir.Bulaşta rol oynayan gıdalar başlıca çiğ kırmızı et, balık, çiğ sebzeler ile pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleridir. L. monocytogenes işlenmiş gıdalarda da bulunabilir. Bakteri, asit ve tuz eklenmesi gibi gıda işlemlerinden sonra canlılığını koruyabilme yeteneği ile özellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra birçok patojen bakterinin tersine, L. monocytogenes‟in düşük sıcaklıklarda çoğalabilme özelliği vardır ki bu özellik buzdolabında saklanan yiyeceklerde bile bakterinin üreyebilmesini sağlar (1,2,5,6)Nadiren de olsa enfekte hayvanlardan direkt temas yoluyla insanlara bulaş olabilir. Vertikal geçişle anneden bebeğe bulaş da görülebilir. Anneden bebeğe inutero (transplasental) ya da enfekte doğum kanalından geçiş sırasında L. monocytogenes bulaşı yenidoğan enfeksiyonlarına neden olabilir (5,6).Listerialar sporsuz, fakültatif anaerob, katalaz pozitif, oksidaz negatif, gram pozitif çomak bakterilerdir. Listeria cinsinde L. monocytogenes, L. grayi, L.innocua, L. ivanovii, L. seeligeri, L. welshimeri ve L. marthii olmak üzere 7 tür bulunmaktadır (1). Ġnsanda patojen tek tür L. monocytogenes‟dir.Listeria türleri çevrede yaygın olarak bulunur. Evcil ve vahşi hayvanların yanı sıra taşıyıcı insanların dışkısından izole edilebilir. Hayvanlar hastalık belirtisi göstermeden bakteriyi taşıyabildiklerinden dışkı, süt ve uterus salgılarıyla mikroorganizmanın dışarı atılmasına yol açarlar. Bunun sonucunda et ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalar kontamine olabilir (1,2).L. monocytogenes soğuk, kuruluk gibi olumsuz çevre koşullarına dayanıklıdır. Geniş bir ısı aralığında (1°C ile 45oC arasındaki sıcaklıklarda) üreyebilir ve buzdolabında kontamine olmuş yiyeceklerde çoğalabilir; 3.6‟dan 9.5‟e kadar değişen pH aralığında canlılığını koruyabilir. Bunun yanı sıra %20 oranında sodyum klorür varlığında canlılığını sürdürebilme özelliğine sahiptir (1,2).Yiyeceklerde bulunan L. monocytogenes genellikle pişirme ve pastörizasyon ile yok edilebilir (1,2). Listeria spp 0.4-2 μm boyunda, 0.5 μm eninde oldukça küçük, genç kültürlerinde düz veya hafif kıvrık, uçları yuvarlak, bazen bir ya da iki uçlarında şişlikler gösteren, yan yana veya uç uca ikişerli, bazen kısa zincirler oluşturan gram pozitif basillerdir. Kaynaklar: 1 Wellinghausen N. Listeria and Erysipelothrix. In: Versalovic J (editor in chief). Manual of Clinical Microbiogy.10th ed., ASM Press, Washington D.C. 2011, p. 403-412.2 Farber JM(1), Peterkin PI. Listeria monocytogenes, a food-borne pathogen. Microbiol Rev 1991;55(3):476-511.3 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete; 02.04.2011 – 27893. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110402-3.htm (son erişim tarihi: 06.01.2014)4 Bulaşıcı Hastalıkların Ġhbarı ve Bildirim Sistemi, Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi, Sağlık Bakanlığı, Ankara. 2004. http://www.shsm.gov.tr/public/documents/legislation/bhkp/asi/bhibs/BulHastBilSistStanSurveLabReh.pdf (son erişim tarihi: 18.12.2013)5 Mateus T, Silva J, Maia RL, Teixeira P. Listeriosis during Pregnancy: A Public Health Concern. ISRN Obstet Gynecol 2013;2013:851712.6 Lorber B. Listeria monocytogenes. In: Mandell GL, Bennett JE & Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Elsevier, Philadelphia. 2010, p.2707-2714 Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Sayfa 21 / 24 Bakteriyoloji / Mikrobiyolojik Tanımlama / B-MT-14 / Sürüm: 1.1 / 01.01.2015

http://www.biyologlar.com/listeria-monocytogenes-enfeksiyonu

Sularla Buşalan Hastalıklar Nelerdir ?

Sularla Buşalan Hastalıklar Nelerdir ?

Bir zamanlar, suyun doğadaki sürekli dönüşümü nedeni ile sonsuza kadar bitmeyecek bir kaynak olduğu düşünülüyordu.

http://www.biyologlar.com/sularla-busalan-hastaliklar-nelerdir-

Biyolojik evrim ile ilgili bazı popüler yanlış yorumlamalar

Biyolojik evrim ile ilgili bazı popüler yanlış yorumlamalar

Bir tıp fakültesi öğrencisinin, özellikle hastalık ve tıbbın kavranışı sırasında evrimsel perspektiflerin etkisini öğrenirken yanlış yorumlaması olası birkaç durumdan söz etmek mümkündür. Bu yanlış yorumlamalardan bazıları şunlardır:

http://www.biyologlar.com/biyolojik-evrim-ile-ilgili-bazi-populer-yanlis-yorumlamalar

Clostridium botulinum - Botulismus Enfeksiyonu

Clostridium botulinum tarafından salgılanan nörotoksinlerin (BoTN) neden olduğu botulismus ağır seyirli bir hastalıktır. Çoğunlukla hastanın öyküsü ve klinik bulgularına göre ön tanısı konabilir. Hastadan alınan serum, dışkı, kusmuk veya mide içeriğinden ya da hastanın yemiş olduğu şüpheli gıdadan BoTN‟in gösterilmesi veya dışkıdan C. botulinum‟un izole edilmesi tanıyı doğrular.Botulinum nörotoksini çok kuvvetli toksik etkiye sahiptir. Biyolojik silah olarak kullanılma potansiyeli nedeniyle BoNT biyoterör ajanları arasında yer alır. Botulismus vakaları ise, biyolojik terör olasılığının dışlanmasını gerektirdiğinden, aynı zamanda halk sağlığı acili olarak kabul edilirler (1,2).Botilismus ülkemizde bildirimi zorunlu bir hastalıktır (3,4). Tanıda kullanılabilecek teknikler rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarının tanı kapsamına girmediği için örneklerin mikrobiyolojik incelemesi sadece referans merkezlerinde yapılmaktadır. Şüpheli durumlarda bir klinik laboratuvar büyük olasılıkla yatan hastadan örneklerin alınması ve Referans laboratuvara gönderilmesinde rol oynayacaktır. Bu nedenle bu UMS belgesinde de, botulismus şüphesi bulunan olgularda tanı amacıyla uygun örneklerin seçilmesi, yeterli miktarda alınması ve doğru biçimde paketlenmesi için gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.Botulismus, Clostridium botulinum, nadiren Clostridium baratii ve Clostridium butyricum türlerinin salgıladığı nörotoksinlerin neden olduğu, seyrek görülen, ancak ciddi seyirli nöroparalitik bir hastalıktır (2).C. botulinum spor oluşturan zorunlu anaerob bir bakteridir. Sporlar doğada yaygın olarak bulunur. Uygun anaerob koşulların oluşması durumunda sporlar germinasyona uğrayıp çoğalır, bu esnada BoNT salgılanır. Son derece yüksek toksik etkiye sahip olan BoNT, ağır zehirlenmelere hatta ölüme neden olabilir (1,2,5).Botulismusun beş tipi tanımlanmıştır. En fazla görülen formu gıda-kaynaklı botulismustur; içinde daha önce toksin oluşmuş besinlerin, çoğunlukla ev yapımı sebze veya et konservelerinin yenilmesiyle gerçekleşir. Daha az sıklıkla infant botulismusu görülür, besinlerle ağızdan alınmış sporların bağırsakta kolonizasyonu sonrası gelişir. Lezyonların C. botulinum ile kolonize olmasının ardından yara botulismusu oluşabilir. Bu klinik tabloların dışında, çocuk veya erişkinlerde intestinal kolonizasyon sonucu meydana gelen botulismus olguları bilinmektedir. Tedavi amaçlı uygulamalara veya laboratuvar kazası ile toksin enjeksiyonlarına bağlı gelişen botulismus olguları bildirilmiştir (6). Biyolojik terör amaçları için BoNT‟nin kullanılma olasılığı önemli bir kaygı nedenidir (2,5).C. botulinum, gram pozitif, hareketli, subterminal oval spor yapabilen zorunlu anaerob, iri bir basildir. ġeffaf, düzgün olmayan koloniler oluşturur. At kanlı agarda hemoliz yapar, belirgin koloniler yerine, besiyerinin yüzeyine bir film tabakası şeklinde yayılım gösterir (2,7).Fenotipik ve genotipik özelliklerine göre C. botulinum, grup I, II, III ve IV olmak üzere dört farklı grupta incelenir. Bu gruplarda yer alan C. botulinum suşları, serolojik yönden farklılık gösteren yedi (Toksin A-G) nörotoksin salgılar. Farklı tipler bazı konaklara özgüllük gösterir, Tip A, B, E ve F toksinleri insanda, C ve D tipleri ise hayvan ve kuşlarda hastalık oluşturur. Arjantin'de topraktan izole edilen G tipinin insan veya hayvanlarda hastalık yaptığına dair bir bildirim (salgın veya olgu) yoktur (1,2,8).Botulismusun tüm klinik formlarında toksinler aynı şekilde etki gösterir. Toksinler periferal bölgeden (bağırsak, yara, akciğer) kan dolaşımına geçer; motor nöronlarda kas-sinir bağlantılarına ulaşır ve presinaptik membrana bağlanarak asetilkolinin salgılanmasını engeller, kas kasılması gerçekleşemez. Bunun sonucunda gevşek (flask) paralizi gelişir (1).Nörotoksin 19 aminoasitten oluşan, 1.5×104 dalton ağırlığında bir proteindir. Son derece toksik olan maddenin 0.1 ila 1μg‟ı bir insanın ölmesi için yeterlidir. Toksinler ısıya duyarlıdır, kaynatılmakla yapısı ve aktivitesi bozulur. Polivalan antitoksinlerinin koruyucu etkisi bulunmaktadır (1,5). Botulismus bulaşıcı değildir. Kaynaklar 1 Capek P, Dickerson TJ. Sensing the deadliest toxin: technologies for botulinum neurotoxin detection. Toxins (Basel) 2010;2 (1):24-53.2 Botulism in United States, 1899-1996: Handbook for Epidemiologists, Clinicians & Laboratory Workers. CDC. 1998. www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/files/botulism_manual.htm (son erişim tarihi: 16.12.2013)3 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete; 02.04.2011 – 27893. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110402-3.htm (son erişim tarihi: 06.01.2014)4 Bulaşıcı Hastalıkların Ġhbarı ve Bildirim Sistemi, Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi, Sağlık Bakanlığı Ankara. 2004. http://www.shsm.gov.tr/public/documents/legislation/bhkp/asi/bhibs/BulHastBilSistStanSurveLabReh.pdf (son erişim tarihi: 18.12.2013)5 Lindstrom M, Korkeala H. Laboratory diagnostics of botulism. Clin Microbiol Rev 2006;19(2): 298–314.6 Botulism. http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/botulism.pdf (son erişim tarihi: 31.03.2014)7 Specimen collection and anaerobic culture techniques. In: Jausimies-Somer HR, Summanen P, Citron DM, Baron EJ, Wexler HM, Finegold SM, Wadsworth KTL, eds. Anaerobic Bacteriology Manual. 6th ed. Star Publishing. Belmont, CA. 2002.8 Solomon H. Lilly T. FDA Bacteriological Analytical Manual. Chapter 17, Clostridium botulinum. 2001. http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm070879.htm (son erişim tarihi: 16.12.2013) Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Bakteriyoloji / Mikrobiyolojik Tanımlama / B-MT-15 / Sürüm: 1.1 / 01.01.2015

http://www.biyologlar.com/clostridium-botulinum-botulismus-enfeksiyonu

Pürin

Pürin (1), heterosiklik, aromatik bir organik bileşiktir. Birbiriyle kaynaşmış imidazol ve pirimidin halkalarından oluşur. Pürin türevleri genel olarak "pürinler" olarak adlandırılır. Pürinler ve pirimidinler (pirimidin türevleri) azotlu bazlar arasında yer alan iki gruptur. Bu bazlar deoksiribonükleotitler ve ribonükleotitlerin içinde yer alarak hücrelerdeki genetik bilginin kodlanmasında önemli bir rol oynarlar. DNA ve RNA'nın canlılardaki yaygınlığı nedeniyle, pürinler doğada en çok görülen azotlu heterosiklik bileşiklerdir

http://www.biyologlar.com/purin

Korunan Alanlarda 150 Bin Adet Meyve Fidanı Toprakla Buluştu…

Korunan Alanlarda 150 Bin Adet Meyve Fidanı Toprakla Buluştu…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ülke genelinde koruma altında bulunan alanlarda yaklaşık 150 bin meyve fidanını toprakla buluşturdu.

http://www.biyologlar.com/korunan-alanlarda-150-bin-adet-meyve-fidani-toprakla-bulustu

Chlamydia trachomatis Enfeksiyonları

Chlamydia trachomatis tanımlanmış 18 serovarı ile hayli çeşitli klinik tablolara neden olabilen bir patojendir. Hem neden olduğu CYBE‟ler hem de trahom ülkemizde bildirimi zorunlu hastalıklar arasında yer alır (1,2). Trahom, sıklıkla körlükle sonuçlanabilen bir hastalık olmakla birlikte ülkemizde artık neredeyse görülmemektedir. C. trachomatis‟in neden olduğu üretrit, epididimit, servisit, akut salpenjit gibi enfeksiyonlarının ise bakteriyel CYBE‟ler arasında ilk sırada olduğu tahmin edilmektedir. Kadınlarda PIH ve infertilitenin de önde gelen nedenleri arasındadır (3,4). Asemptomatik taşıyıcılığının yaygınlığı sorunu daha da ağırlaştırmaktadır. Kesin tanı ancak mikrobiyolojik inceleme ile mümkündür. Ancak -yalnızca ülkemizde değil, dünya genelinde de- tanıda ciddi bir yetersizlik vardır. C. trachomatis‟e bağlı CYBE‟lerin kontrolü ile ilgili çabalarda tanının daha fazla laboratuvarda konulabilir hale gelmesi, bu yüzden, önemli hedeflerden biridir (3).Chlamydia türleri zorunlu hücre içi parazitidirler. Çoğaltılmaları için, virüslerde olduğu gibi, ancak özel şartlara sahip laboratuvarlarda uygulanabilen hücre kültürü tekniklerinin kullanılması gerekir. Ancak günümüzde organizmanın antijenlerinin ya da nükleik asitlerinin gösterilmesine dayalı teknikler mevcuttur ve bu tekniklerin yaygınlaşması hedeflenebilir.Bu UMS belgesinde laboratuvarda C. trachomatis enfeksiyonlarının doğru ve güvenilir tanısı için güncel ve geçerli yaklaşım ve prosedürlerin verilmesi hedeflenmiştir.Chlamydiaceae ailesi içerisinde bugün için bilinen en yaygın insan patojenleri; Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae ve Chlamydia psittaci‟dir.Klamidyalar, RNA ve DNA içeren zorunlu hücre içi bakterileridir. Hücre duvarı yapıları gram negatif bakterilere benzer, ancak lipopolisakkarit tabaka göreceli olarak düşük endotoksik aktiviteye sahiptir. Klamidyal majör dış membran proteini (MOMP), organizma dış membranının en önemli yapısal bileşenidir ve ompA geni tarafından kodlanır (5,7).Klamidyalar ikiye bölünerek ancak diğer bakterilerden farklı bir şekilde çoğalırlar. Küresel şekilli elementer cisim (EB), organizmanın ökaryotik hücreleri enfekte eden şeklidir ve hücre dışı ortamda çok kısa süre yaşayabilirler.Konak hücre içerisine giren EB‟ler metabolik olarak aktif retiküler cisime (RB) dönüşürler. RB‟ler vakuollerin içerisinde ikiye bölünerek çoğalmaya başlarlar ve sonunda karakteristik intrasitoplazmik inklüzyonları oluştururlar. Klamidyal döngünün son basamağında RB‟ler yeniden organize olarak EB‟lere dönüşür ve yüzlerce EB hücre dışına salınır; tüm döngü 48-72 saat sürer (6,7).C. trachomatis‟in laboratuvar tanısı için alınılacak örnek(ler)e, klinik tablo ve kullanılacak laboratuvar tekniğine göre karar verilir. C. trachomatis genital sistem enfeksiyonlarının tanısı için kadınlarda endoserviksten ve erkeklerde üretradan örnek alınır. C. trachomatis‟in NAAT ile tanısı için en iyi seçenek(ler) ise erkek hastada ilk akım idrarı ve kadın hastada vajen sürüntü örnekleridir. Duyarlılık ve özgüllük, serviks ve üretradan invaziv yöntemler ile alınan örnekler ile aynıdır. Ġlk akım idrarı ve vajen sürüntü örnekleri için kültür ve NAAT dışındaki teknikler (DFA, EIA ve NAH gibi) önerilmemektedir (7,8).Üst genital sistem enfeksiyonlarının laboratuvar tanısı için; fallop tüplerinden aspirasyon sıvısı ve endometriyal örnekler kullanılabilir. Trahom, inklüzyon konjonktiviti ve yeni doğan konjonktiviti için konjonktivadan örnek alınmalıdır. Yeni doğan pnömonisi için uygun örnek(ler); nazofarinks ve derin solunum yolu örnekleridir. Homoseksüel erkek hastaların tarama programlarında NAAT testleri için rektal ve faringeal örnekler önerilmektedir. LGV vakalarında; ülser sürüntüsü, bubo sıvısının aspirasyonu, rektal veya üretral eküvyonlar toplanabilir.C. trachomatis enfeksiyonlarının laboratuvar tanısında hücre kültürü yöntemi yüksek özgüllüğe sahip bir testtir ve „altın standart‟ olarak tanımlanır. Ancak, duyarlılığı görece düşük ve teknik olarak zor ve zaman alıcı bir yöntemdir. Örnek toplama, transport ve saklama süreçleri özel koşulları gerektirir. Günümüzde C.trachomatis enfeksiyonlarının laboratuvar tanısında kültür dışı pek çok yöntem geliştirilmiş ve başarıyla uygulanmaktadır. Bununla birlikte, antibiyotik duyarlılık testlerinin gerektiği durumlarda ve özgüllüğü sebebiyle cinsel istismar vakalarında / adli olgularda hücre kültürü önerilmektedir (6,7).NAAT‟ler genital C. trachomatis enfeksiyonlarının tanısında yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip ve rutin uygulanan laboratuvar testleridir. NAAT testlerinin hastanın kendisi veya klinisyen tarafından alınan vajen sürüntüsü veya idrar örneklerine uygulanabilmesi bu testlere büyük avantaj sağlamaktadır. İnvaziv olmayan yöntem(ler) ile alınan örneklerde tanı imkanı sağlaması; belirtisiz bireylerin tarama programlarının yürütülmesini ve temaslı kişilerin örnek vermeyi kabulünü kolaylaştırmaktadır. ġüpheli cinsel istismar vakalarında idrarbörneklerine NAAT uygulaması ikinci bir doğrulama testi ile birlikte önerilmektedir.NAH testleri; endoservikal ve üretral sürüntü örnekleri için NAAT yapılamadığı veya ekonomik olmadığı durumlarda önerilmektedir. Genel olarak antijen saptama testleri ve kültürden daha duyarlı yöntemlerdir (5,7).Antijene özgül monoklonal antikorların kullanıma girmesi ile DFA ve EIA gibi antijen saptama tekniklerinin özgüllükleri artmıştır. DFA kısa sürede sonuç alınan, örnek sayısı az laboratuvarların tercih ettiği, ancak deneyimli personel tarafından uygulanması gereken testlerdir. NAAT testlerinin yapılamadığı veya ekonomik olmadığı durumlarda endoservikal ve üretral sürüntü örnekleri için kullanılabilir. C.trachomatis‟e rektal ve faringeal maruziyeti olan bireyler ve konjonktival örnekler için anti-MOMP DFA kitleri önerilebilir (5,7).Öte yandan, NAAT‟a kıyasla nispeten düşük duyarlılıkları nedeniyle EIA, DFA ve NAH tabanlı testlerin kullanımından giderek vazgeçilmektedir (7).Tekrarlanan tedavi başarısızlığı durumlarda, örnekler referans laboratuvara iletilmeli, kültürden izolasyon denenmelidir (7).Serolojik testler (kompleman fiksasyon, mikroimmün floresan, antikor EIA vb.) C.trachomatis‟in neden olduğu üretrit ve servisit gibi alt genital sistem enfeksiyonlarının tanısında ve asemptomatik bireylerde tarama amacıyla önerilen testler değildir. Çünkü bu yüzeysel enfeksiyonlar saptanabilir bir antikor yanıtı geliştiremezler (5,7). Serolojik testler, LGV şüpheli vakalarda, perihepatit olasılığında ve yenidoğan pnömonisinin tanısında önerilebilir.Chlamydia‟lar için antibiyotik duyarlılık testleri standardize edilememiştir ve invitro direnç ile hasta cevabı arasında uyumsuzluk vardır. Bu nedenle yalnızca bazı araştırma laboratuvarlarında uygulanmaktadır (7). Antibiyotik duyarlılık testi, artan konsantrasyonlarda antibiyotik içeren bir dizi besiyerinin kullanıldığı hücre serilerine mikroorganizmanın inokülasyonu ile yapılır. 48 saatlik inkübasyon sonrasında hücreler FITC ile işaretli anti-klamidyal antikor ile boyanır ve inklüzyon formasyonunu inhibe eden en düşük konsantrasyon minimal inhibitör konsantrasyon olarak rapor edilir. Kaynaklar 1 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete; 02.04.2011 – 27893. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110402-3.htm (son erişim tarihi: 06.01.2014)2 Bulaşıcı Hastalıkların Ġhbarı ve Bildirim Sistemi, Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi, Sağlık Bakanlığı Ankara. 2004. http://www.shsm.gov.tr/public/documents/legislation/bhkp/asi/bhibs/BulHastBilSistStanSurveLabReh.pdf (son erişim tarihi: 18.12.2013)3 WHO. Sexually transmitted infections (STIs). Fact sheet No: 110. Updated Nov 2013. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/ (son erişim tarihi: 16.01.2014)4 Infertility Prevention Campaign. Summary of a Review of the Literature: Programs to Promote Chlamydia Screening. Prepared for CDC. Academy for Educational Develop. 2007. http://www.cdc.gov/std/HealthComm/ChlamydiaLitReview2008.pdf (son erişim tarihi: 16.01.2014)5 Winn WJ, Allen SD, Janda WM, Koneman EW, Procop GW, Schreckenberger PC, Woods GL (eds). Diagnosis of infections caused by viruses, Chlamydia, Rickettsia, and related organisms. Chapter 23. In: Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th ed., Lippincott Williams and Wilkins. Philadelphia PA. 2006, p.1403-66 Clarke L. Viruses and Chlamydiae: Isolation of Chlamydia spp in cell culture. In: Garcia LS, Isenberg HD (eds). Clinical Microbiology Prosedures Handbook. 3th ed., ASM Press, Washington D.C. 2010, p.10.67 Gaydos C, Essic A. Chlamydiaceae. In: Versalovic J, Carroll KC, Funke G, Jorgensen JH, Landry ML, Warnock DW (eds). Manual of Clinical Microbiology. 10th ed., ASM Press, Washington D.C. 2011, p. 986-10008 Leber AL, Exner M. Molecular diagnostics: Molecular methods for direct detection of microorganisms in clinical specimens. In: Garcia LS, Isenberg HD (eds). Clinical Microbiology Prosedures Handbook. 3th ed., ASM Press, Washington D.C. 2010, p.12.2 Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Bakteriyoloji / Mikrobiyolojik Tanımlama / B-MT-16 / Sürüm: 1.1 / 01.01.2015

http://www.biyologlar.com/chlamydia-trachomatis-enfeksiyonlari


Erkekler Neden Meme Ucuna Sahip?

Erkekler Neden Meme Ucuna Sahip?

Erkekler bebekleri emziremez, peki neden erkeklerin de kadınlar gibi meme uçları var ? New York Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nden Paleoantropolog Ian Tattersall, bu sorunun cevabının anne karnında geçirdiğimiz süreçteki gelişimimize bağlı olduğunu söylüyor.

http://www.biyologlar.com/erkekler-neden-meme-ucuna-sahip


Karın ve Karın Zarı Hakkında Bilgi

Karın (abdomen, batın): kaburga kemiklerinden kasıklara kadar olan kısım. Karın duvarı, en dışta deri, derinin altında yağ tabakası, yağ tabakasının altında karın boşluğu içinde iç organları barındıran kas tabakasından oluşmaktadır. Santral obesite olarak adlandırılan yani karın bölgesinin aşırı şişmanlığının, yağlanmasının, vücuttaki fizyolojik değişikliklerle beraber koroner kalp hastalığı riskini arttırdığı kanıtlamıştır. Karın bölgesinin yağlanması, görünümü ya da bu bölgede baş gösteren değişiklikler kişinin sosyal hayatına, cinsel hayatına ve sağlık durumuna da doğrudan yansımaktadır. Deri, karın bölgesinin dış yüzeyini kaplayarak doğrudan göze çarpan ve dış etkenlerden koruyucu bir konumda olduğu için en önemli yapıdır. Hamilelik sırasında gerek karın içinde yer alan bebeğin büyümesi gerekse bebeğin içinde bulunduğu rahmin içini dolduran amnion sıvısının artışı sonucu ilerleyen aylarla birlikte karın da büyümeye başlar. Hamileliğin 5 ayından itibaren büyüme hızı da artar. Bu büyümeyle birlikte karın derisi gerginleşiyor, gerginleştikçe incelir. Hamileliğin son ayında en yüksek noktaya ulaşan derideki incelme, derinin gerilime karşı zayıf olan bölgelerinde çatlaklara neden olabilir. Vücut, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, hamilelik insan metabolizmasında hormonların da etkisiyle tüm vücudu etkileyen değişikliklere neden olur. Bu değişikliklerden en göze çarpanı gebelik sırasında alınan kilolar. Yağ dokusu gebelik sırasında alınan kiloların yaklaşık % 20 sini teşkil eder. Doğumun ardından normale dönüş süreci başlıyor. Emzirme döneminde süt yapımında kullanılan yağlar annenin yağ depolarından sağlandığı için hamilelikte alınan kilolar bu dönemde yavaş yavaş erimeye başlar. Bebeğini emziren kadınlar, emzirmeyenlere göre günde 600 – 800 kalori daha fazla harcarlar. Karın duvarı, en dışta deri, derinin altında yağ tabakası, yağ tabakasının altında karın boşluğu içinde iç organları barındıran kas tabakasından oluşur. Hamilelikle birlikte karın içindeki rahim doğal olarak büyümeye başlar. Rahim büyüdükçe karın duvarını oluşturan kaslar da esneyerek genişler. Hamileliğin son aylarında karın içinin büyümesine bağlı olarak karın kaslarının esneklik kapasitesini zorlamaya başladığında ise karın ortasındaki kasları birbirine bağlayan kas kılıfı gerginliğe bağlı olarak genişler. Bunun sonucunda kaslar birbirinden uzaklaşır ve daha ayrık hale gelir. Doğumun ardından esnek olan kaslar eski haline tekrar döner, ancak genişleyerek gevşemiş olan kas kılıfı kaslar gibi esnek bir yapıda olmadığı için eski haline dönemez, gevşek olarak kaldığı için de karın orta kasları birbirinden ayrık bir şekilde durur. Bu durum dış görünüme, karın bölgesinin dışa doğru bombe yapmış, şişkin bir görünümü şeklinde yansır. Karın Zarı Karın zarı ya da peritoneum (ya da periton) abdomen ve pelvis boşluğu duvarlarının iç yüzünü ve bu boşlukta yer alan tüm organları saran veya örten zara verilen isimdir. İki kısımdan oluşur[1]: * Karın ön ve arka duvarlarının iç, diyaframın alt ve pelvis boşluğunun üst yüzünü saran bölümüne peritoneum parietale adı verilir. * Karın arka duvarından ve diyafram bazı bölgelerde ayrılarak, iç organların bir kısmını veya tamamını saran bölümüne ise peritoneum viscerale denir. Peritoneum, bağ dokusu aracılığı ile karın duvarının iç yüzüne ve organlara yapışır. Parietal periton, genellikle abdominal ve pelvik duvarlara zayıf tutunduğu ve kolayca ayrılabildiği halde, diyaframın iç yüzüne ve linea alba’nın arkasına daha sıkı tutunur. Visseral periton ise ise organa sıkıca yapışır ve kolaylıkla kaldırılamaz. Parietal periton ile abdomen ve pelvis boşlukları duvarları arasında kalan aralığa spatium extraperitoneale, bu aralıkta yer alan gevşek bağ dokusuna fascia extraperitonealis, yine burada yer alan organlara da organum extraperitoneale denir. Ekstraperitoneal aralığın, karın arka duvarı ile komşu olan bölümüne spatium retroperitoneale, pubis’in arkasında kalan bölümüne ise spatium retropubicum (Retzius aralığı) denilir.

http://www.biyologlar.com/karin-ve-karin-zari-hakkinda-bilgi

Neisseria gonorrhoeae Enfeksiyonu

Gonore, erkekte genellikle üretrit, prostatit, epididimit, üretral darlık gibi genitoüriner enfeksiyonlara yol açan, kadında çoğunlukla asemptomatik olsa da endoservisit, salpenjit, endometrit, tubo-ovaryan apse, dış gebelik, PIH gibi ciddi sorunlara yol açan, cinsel temasla bulaşan bir hastalıktır. Etkeni sadece insanlarda patojen olan Neisseria gonorrhoeae‟dir. Ayrıca cinsel davranışlara bağlı olarak farenjit, proktit ile de karşımıza çıkabilir. Gebelikte spontan düşük, erken membran rüptürü, prematüre doğum gibi komplikasyonlara; enfekte anneden doğan bebeklerde gonokokkal konjonktivite neden olabilir. Çocuklarda izole edilmesi cinsel istismar göstergesidir (1,2,3,4,5,6).Gonorenin kesin tanısı mikrobiyolojik inceleme ile konur. Laboratuvarda Gram boyama, kültür, hızlı antijen testleri, NAH testleri ve NAAT gibi yöntemlerden yararlanılabilirse de yöntemlerin hepsi tanıda aynı değere sahip değildir (1,3,5,6). Bu UMS belgesi, gonorenin kesin tanısı için geçerli yöntemlere dair prosedürleri kapsamaktadır. Belgenin amacı ise; hasta yönetiminde ve bildirime esas doğru ve güvenilir sonuçların elde edilebilmesi için, yöntemlerin seçiminde, tanıdaki yerlerinin değerlendirilmesinde ve doğru uygulanmalarında kullanılacak süreçleri vermektir.N.gonorrhoeae’nin neden olduğu gonore cinsel yolla bulaşan ve genellikle alt genital sistem olmak üzere çeşitli mukoz membranları tutan bir hastalıktır. Cinsel temasla bulaşan bakteriyel enfeksiyonlar arasında ikinci sıklıkla görülmektedir. Özellikle ergenlik ve genç erişkinlik döneminde görülür (1,2,3,5,6).Erkekte sıklıkla belirti verir ve en sık üretral akıntı ve dizüri şikayetine neden olur. Kadında vajinal akıntı, cinsel ilişki sonrası kanama görülse de %80 belirtisizdir. Erkekte genellikle üretrit, prostatit, epididimit gibi genitoüriner enfeksiyonlara ve üretral darlık, kısırlık gibi sonuçlara yol açar. Kadında endoservisit, salpenjit, endometrit, tubo-ovaryan apse, dış gebelik, kısırlık, PIH gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Ayrıca erkeklerle cinsel ilişkide bulunan erkeklerde ve kadınlarda cinsel davranışlara bağlı olarak farenjit, proktit ile de karşımıza çıkabilir (1,2,3,5,6).Gonore, gebelikte spontan düşük, erken membran rüptürü, prematüre doğum gibi komplikasyonlara da neden olur. Erişkinde otoinokülasyon ile veya enfekte anneden doğan bebeklerde gonokokkal konjonktivit (oftalmia neonatorum) oluşabilir. Tarihte körlüklere neden olmuştur. Doğumda göze %0.5‟lik eritromisin içeren merhem sürülmesi doğumsal konjonktiviti önlemek için kullanılır (1,2,4,6).Mukozal enfeksiyonların %1‟inden azında immün kompleks oluşumuna bağlı yaygın gonokokkal enfeksiyon görülebilir. Septik artrit ve vaskülitik deri lezyonlarıyla ortaya çıkar. Çocuklarda gonore tespit edilmesi cinsel istismar göstergesidir, tanıda çok dikkatli olmak gerekir (1,5,6).N. gonorrhoeae gram negatif diplokoktur. Hareketsizdirler. Oksidaz ve katalaz pozitiftir. Karbonhidratlardan fermentasyonla değil oksidasyonla asit oluştururlar. Sadece glikoza etki eder. Güç üreyen bir bakteridir. Çikolata agar gibi zengin besiyerinde, nemli ve %3-7 CO2‟li ortamda 35-37°C‟de 48-72 saatte ürer (1,5,6).Dış ortam şartlarına son derece dayanıksız bir bakteri olan N. gonorrhoeae sadece insanda patojendir. Belirti vermese de bireyde N. gonorrhoeae saptanırsa, kesinlikle patojen kabul edilir (1,5,6).Gonorenin kesin tanısı mikrobiyolojik inceleme ile konur. Laboratuvarda Gram boyama, kültür, hızlı antijen testleri, NAH testleri ve NAAT gibi yöntemlerden yararlanılabilirse de yöntemlerin hepsi tanıda aynı değere sahip değildir. Ayrıca hasta başı hızlı testler de kullanıma girmiştir (6,7,8).Üretra erkeklerde primer enfeksiyon bölgesidir ve tanıda en sık kullanılan örnek üretral akıntıdır; ancak N. gonorrhoeae rektum, orofarinks, konjonktiva, epididim gibi bölgelerde de enfeksiyona neden olabildiği için klinisyen farklı örnekleri laboratuvara gönderebilir. Ġlk-akım idrar da değerli bir tanı örneğidir (4).Kadınlarda gonokok enfeksiyonun primer bölgesi ise endoservikstir; ancak organizma ayrıca üretra, rektum, orofarinks, konjonktiva ve Bartholin bezlerinin kanallarından elde edilebilir. Vajinal sürüntü kadınlardaki enfeksiyonun tanısı için geçerli bir örnek olarak kabul edilmemektedir ancak ergenlik öncesi kızların gonore tanısı için değerli bir örnek olabilir. Kadınlarda ilerleyen genital enfeksiyon pelvik inflamatuvar hastalığa (PIH) ve nadiren de perihepatite yol açabilir (4).Tanıda klinik örneklerden olabildiğince hem mikroskopik incelemeler hem de kültür yapılmalıdır.Üretral akıntıdan yapılan Gram boyamada bol PNL ve hücre içi gram negatif diplokokların görülmesi önemli bir bulgudur ve erkek olgularda kesin tanı koydurur. Kadınlarda endoservikal bölge florasının benzer bakterileri nedeniyle pozitif yaymalar olası tanı bulgusudur ve kültür ile doğrulanmalıdır (5,6).Kültürler çikolata agar ve seçici MTM gibi besiyerlerine ekilir, CO2‟li etüv veya mumlu jarda, 35°C‟de, 48-72 saat inkübe edilir. Besiyerlerinde üreyen gram negatif diplokoklar incelenir. Oksidaz pozitif ve süperokzol test pozitif olanlar kültür doğrulama testlerine (karbonhidratlara etki testleri ve Mueller Hinton agar gibi temel besiyerlerine ekim) alınır. N. gonorrhoeae temel besiyerlerinde üreyemez. Glikoza etki ederken, maltoz, sukroz, früktoz ve laktoza etkimez. Ayrıca gerekirse kromojenik enzim substrat testleri, DFA, NAH, NAAT, MALDI – TOF MS, DNA sekanslama gibi yöntemlerden biriyle daha doğrulama yapılır (1,5,6,8,9,10).N. gonorrhoeae‟nin laboratuvar incelemeleri kapsamında, rutinde, antibiyotik duyarlılık testi yapılmaz. Tedavide önceleri penisilin, tetrasiklin, spektinomisin ve kinolonlar kullanılırken, direnç gelişimi nedeniyle bugün sadece tek doz seftriakson ve sefiksim reçete edilmektedir. Hastaların cinsel partnerleri de tedavi edilmelidir (2). Tedaviye dirençli izolatlar için antibiyotik duyarlılık testleri genellikle yeterli imkanlara sahip üniversite veya eğitim araştırma hastaneleri tarafından yapılabilir (1,5,6,8).Kaynak:1 Elias J, Frosch M, Vogel U. Neisseria. In: Versalovic J (ed in chief). Manual of Clinical Microbiology. 10th ed., ASM Press, Washington D.C. 2011. p.559-5732 Workowski KA, Berman S. (CDC). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. MMWR Recomm Rep 2010 Dec 17;59(RR-12):1-1103 Swaygard H, Sena AC, Cohen MS, et al. Diagnosis of gonococcal infections. UpToDate, Nov 2012. http://www.uptodate.com/contents/diagnosis-of-gonococcalinfections? source=search_result&search=neisseria+diagnosis&selectedTitle=71%7E150 (son erişim tarihi: 20.12.2013)4 Dunne WM. Neisseria gonorrhoeae cultures. In: Garcia LS (ed in chief). Clinical Microbiology Procedures Handbook. 3rd ed. ASM Press, Washington D.C. 2010, p. 3.9.3.1- 3.9.3.135 Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Neisseria and Moraxella catarrhalis. In: Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology. 12th ed., Mosby Elsevier Press, St. Louis, MO. 2007, p. 447-4536 Winn Jr W, Allen S, Janda W, Konemann E, Procop G, Schreckenberger P, Woods G. Neisseria species and Moraxaella catarrhalis. In: Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th ed., Lippincott Williams and Wilkins; Philadelphia, PA: c2006, p.566-6227 Mayor MT, Roett MA, Uduhiri KA. Diagnosis and management of gonococcal infections. Am Fam Physician 2012;86(10):931-88 Health Protection Agency. Identification of Neisseria species. National Standart Method NSM BSOP ID6 Issuex. 2007. http://www.hpa-standartmethods.org.uk/pdf (son erişim tarihi: 18.12.2013)9 Leber AL. Amplification-based methods. In: Garcia LS (editor in chief). Clinical Microbiology Procedures Handbook. 3rd ed., ASM Press, Washington D.C. 2010, p. 12.2.3.1- 12.2.3.1110 Novak-Weekley S. Nucleic acid probe-based methods. In: Garcia LS (editor in chief). Clinical Microbiology Procedures Handbook. 3rd ed., ASM Press, Washington D.C. 2010, p. 12.2.2.1- 12.2.2.6Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Sayfa 21 / 23 Bakteriyoloji / Mikrobiyolojik Tanımlama / B-MT-17 / Sürüm: 1.1 / 01.01.2015

http://www.biyologlar.com/neisseria-gonorrhoeae-enfeksiyonu

Kuş yumurtalarının şekilleri neden bu kadar farklı?

Kuş yumurtalarının şekilleri neden bu kadar farklı?

Bir çulluğun yumurtasının şekli damlaya, bir baykuşunki golf topuna ve bir sinek kuşununki ise şekere benzer. Yeni araştırma sayesinden artık bilim insanlarının bu çarpıcı çeşitlilik için ikna edici bir açıklaması var:

http://www.biyologlar.com/kus-yumurtalarinin-sekilleri-neden-bu-kadar-farkli

Kanıtlar, İnsanlarda Kötü Genleri Yok Etmek İçin <b class=red>Doğa</b>l Seleksiyonun Çalışmakta Olduğunu Gösteriyor

Kanıtlar, İnsanlarda Kötü Genleri Yok Etmek İçin Doğal Seleksiyonun Çalışmakta Olduğunu Gösteriyor

Araştırmacılar, İngiltere ve ABD genelinde 170.000’den fazla kişiyi kapsayan büyük bir genomik çalışmada, çeşitli genleri ve gen dizilerini tespit ettiler. Sergey Nivens/Shutterstock

http://www.biyologlar.com/kanitlar-insanlarda-kotu-genleri-yok-etmek-icin-dogal-seleksiyonun-calismakta-oldugunu-gosteriyor

Sifilizin - Treponema pallidum enfeksiyonu

Sifiliz, sadece insanda patojen olan Treponema pallidum subsp. pallidum‟un etken olduğu sistemik bir hastalıktır. Başlıca cinsel yolla bulaşır. Ayrıca anneden bebeğe ya da kan transfüzyonu ile de bulaşabilir. Tedavi edilmediği durumlarda ileri evreleri söz konusudur (1). Sifiliz, cinsel yolla bulaşması nedeniyle halk sağlığını yakından ilgilendirmektedir. Enfeksiyöz evrelerde olguların erken tanısı ve tedavisi ile hastalığın yayılması azaltılabildiği için kontrol programlarında laboratuvar tanısı önem kazanmaktadır. Hastalığın mikrobiyolojik tanısında etkenin mikroskopik olarak gösterilmesi mümkün olmakla birlikte, tanıda sıklıkla serolojik testler kullanılır. Serolojik testler tarama, klinik tanı ve doğrulama veya tedaviye yanıtı değerlendirmek amacıyla kullanılabilirler. Serolojik tanıda esas olan nontreponemal testlerle yapılan tarama ve ardından sonucun treponemal testlerle doğrulanmasıdır (1,2). Sifiliz tanısında serolojik yöntemler, özellikle nontreponemal testler, klinik laboratuvarlarda en yaygın çalışılan testler arasındadır. Nitekim ülkemiz genelinde rutin mikrobiyoloji laboratuvar kapasitesinin mevcut durumunun incelendiği bir çalışmanın sonuçları da laboratuvarların (n=510) %62.1‟inde nontreponemal testlerin çalışıldığını, buna karşın treponemal testlerin laboratuvarların %15.1‟inde yapıldığını göstermiştir. Karanlık alan incelemesinin ise, ankete katılanlar arasında sadece bir laboratuvarda yapıldığı dikkati çekmektedir (3). Sifiliz ülkemizde bildirimi zorunlu bir hastalıktır (4,5). Bu UMS belgesinde, sifiliz tanısında asgari laboratuvar gerekleri ve sorumluluklar ile doğru ve güvenilir tanının prensip ve tekniklerine dair bir rehber verilmesi hedeflenmiştir. Sifiliz hastalığının son 30 yılda tüm dünyada insidansında artış olmuş ve 2000‟li yıllarda halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmiştir (1). Gelişmekte olan ülkelerde hemen her zaman yüksek insidansa sahip olmuştur. Gelişmiş ülkelerde sorun daha çok düşük sosyoekonomik çevrelerde, cinsel aktif gençler ve genç yetişkinler arasında belirginleşmektedir. Gelişmiş ülkelerde ayrıca homoseksüel (özellikle HIV+ olan) erkeklerde insidansın arttığı belirtilmektedir (1,2). Cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlar için de geçerli olduğu gibi; sifilizin toplumda yayılma eğilimi HIV‟in yayılma eğiliminin bir göstergesi olarak kabul edilebilir (2). Konjenital vakalara yol açması ve latent seyri, hastalığın sürveyansı için diğer önemli gerekçelerdir. Enfeksiyöz evredeki kişilerin erken tanısı ve tedavisi ile hastalığın yayılması, konjenital sifiliz ve geç dönem komplikasyonların morbiditesi azaltılabilir (1,2). Bu nedenle kontrol programlarında laboratuvar tanısı önem kazanmaktadır. Treponema cinsi içinde insan patojeni olan 4 tür T. pallidium subsp. pallidum (sifiliz etkeni), T. pallidium subsp. pertenue (yaws etkeni), T. pallidium subsp. endemicum (endemik sifiliz etkeni) ve T. carateum (pinta etkeni) mevcuttur. Bu türler morfolojik ve antijenik olarak benzer oldukları için bulaşma yolları dahil epidemiyolojik ve klinik özellikler esas alınarak ayırt edilirler. T. pallidium subsp. pallidum 0.1-0.5 x  5-20 μm boyutlarında bir spirokettir. Işık mikroskopu ile görülemez, Gram boyası ile boyanmaz. Kültürde üretilemez (6). Sifilizde immün yanıt dış membran lipoproteinleri tarafından uyarılır. T. pallidum konakta bağlandığı lipit hücreleri in-vivo immünojen haline dönüştürür. Ġmmün yanıt özgül olan ve olmayan antikorların oluşumuyla gelişir. Özgül antitreponemal IgM yanıtı 2. hafta, IgG yanıtı ise 4. haftanın sonunda oluşur (6). İmmün yanıt HIV enfeksiyonundan ve tedaviden etkilenir (gecikebilir, azalabilir, artabilir). Özgül olmayan antikor yanıtı ve IgM düzeyi etkin tedavi sonrası düşer. Özgül IgG yanıtı hayat boyu sürer (2,6). Semptomların geliştiği dönemde antikor yanıtı mevcuttur. Primer evrede şankr oluşumundan 1-4 hafta sonra serum antikorlarının gelişmesi beklenir. Sekonder evre ve enfeksiyöz kabul edilen erken latent evrede (ilk 1 yıl) tüm serolojik testler reaktiftir. Geç latent dönemde ise nontreponemal testlerin düzeyi düşmeye başlar. Geç dönem sifilizi olan hastaların %30 kadarında nontreponemaltestler negatif, treponemal testler pozitiftir (2). Genital ülser veya sekonder sifiliz evresi döküntülü lezyonlarından karanlık alan mikroskopisinde veya DFA ile mikroorganizmanın görülmesi mümkündür. Ancak tanıda sıklıkla serolojik testler kullanılır. Serolojik testler tarama, klinik tanı ve doğrulama veya tedaviye yanıtı değerlendirmek amacıyla kullanılabilirler. Serolojik tanıda esas olan nontreponemal testlerle yapılan tarama ve ardından sonucun treponemal testlerle doğrulanmasıdır (8,9,10). Sifiliz serolojik testlerinin kullanım endikasyonları şöyle sıralanabilir (1,2,11): - Asemptomatik bireylerde (ör., gebeler)- Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riski olan bireylerde- Kan, organ/doku donörlerinde- HIV ile enfekte kişilerde- Genital ülser varlığında- Kronik nörolojik hastalık varlığında- Nontreponemal tarama testlerinde reaktif sonuç alındığında- Enfeksiyonun aşamasını ve tedaviye yanıtı takip amacıyla. Nörosifilizde BOS bulguları; total proteinde artış (50 mg/dL), mononükleer hücreartışı (>5 hücre/mL), VDRL pozitifliği olarak  beklenir. VDRL pozitifliği oldukça özgüldür, negatifliği ise nörosifilizden uzaklaştırmamaktadır. Serum VDRL pozitifliği ile birliktelik beklenir. BOS FTA-ABS pozitifliği oldukça duyarlı ancak özgüllüğü düşüktür (8). Konjenital sifiliz için, seropozitif anneden doğan bebek, anne son 4 haftada tedavi almamışsa değerlendirilmelidir. Bebeğin serumunda nontreponemal antikor titresi annenin 4 katı kadardır. Özgül IgM varlığı tanıda yardımcıdır. Bebeğin serumunda IgG varlığı 12. aya dek sürmektedir (8,12). Kaynaklar: 1 Tramont EC. Treponema pallidum (Syphilis). In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th ed., Churchill Livingstone Elsevier, Philadelphia. 2010.2 Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines. MMWR 2010;59 (RR-12):26-40.3 T.C. Sağlık Bakanlığı (Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrolü Projesi TR0802.16-01 Avrupa Birliği ve Dünya Bankası desteği ile) (Akbaş E, Pr Danışmanı). Türkiye‟de Bulaşıcı Hastalıkların Tanısında Mikrobiyoloji Laboratuvar Kapasitesi Mevcut Durum Değerlendirmesi: Anket - LabKap2012. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, 4 Kasım 2012.4 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete; 02.04.2011 – 27893. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110402-3.htm (son erişim tarihi: 06.01.2014)5 Bulaşıcı Hastalıkların Ġhbarı ve Bildirim Sistemi, Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi, Sağlık Bakanlığı Ankara. 2004. http://www.shsm.gov.tr/public/documents/legislation/bhkp/asi/bhibs/BulHastBilSistStanSurveLabReh.pdf (son erişim tarihi: 18.12.2013)6 Radolf JD, Pillay A, Cox DL. Treponema and Brachyspira, human host-associated spirochetes. In: Versalovic J, Carroll KC, Funke G, Jorgensen JH, Landry ML, Warnock DW (eds). Manual of Clinical Microbiology, 10th ed., ASM Press, Washington D.C. 2011, p. 941-963.7 Zanto SN. Changing algorithms in syphilis laboratory diagnosis. Clinical Microbiology Newsletter 2010;32(8):59-64.8 Pope V. Laboratory diagnosis of syphilis, introduction. In: Garcia LS, Isenberg D (eds). Clinical Microbiology Procedures Handbook, 3rd ed., ASM Press, Washington D.C. 2010, p. 11.5.1.1 - 49 Tucker JD, Bu Jin, Brown LB et al. Accelerating worldwide syphilis screening through rapid testing: a systematic review. The Lancet Infect Dis 2010:10:381-38610 Pope V. Laboratory diagnosis of syphilis, direct fluorescent-antibody test for Treponema pallidum. In: Garcia LS, Isenberg D (eds). Clinical Microbiology Procedures Handbook, 3rd ed., ASM Press, Washington D.C. 2010, p. 11.5.2.1 - 211 Hicks CB. Diagnostic testing for syphilis. UpToDate, Nisan 2012. www.uptodate.com/contents/diagnostic-testing-for-syphilis (son erişim tarihi: 20.12.2013)12 Herremans T, Kortbeek L, Notermans DW. A review of diagnostic tests for congenital syphilis in newborns. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2010;29:495-501 Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Bakteriyoloji / Mikrobiyolojik Tanımlama / B-MT-18 / Sürüm: 1.1 / 01.01.2015

http://www.biyologlar.com/sifilizin-treponema-pallidum-enfeksiyonu

Pantotenik asit

Pantotenik asit (vitamin B5), hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklarda bulunabildiğinden dolayı yunanca "her yer" anlamına gelen "pantos" sözcüğünden kökenini almıştır. Vücutta depolanamayan ve suda eriyen bir vitamindir. Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması için gereklidir. Bu vitamin insan bağırsak florası tarafından sentez edildiği için eksikliğine pek sık rastlanmaz. Ancak eksikliğinde deride yaralar, saç dökülmesi, sinir sistemi bozuklukları gibi belirtiler görülebilir. Savaş esirlerinde gözlenen Burning Foot sendromu pantotenik asit eksikliğine bağlanmıştır. Aktif formu koenzim A ve ACP'dir (açil taşıyıcı protein). Asetil ve Açil gruplarının koenzim A ya taşınmasında rol oynar. Ayrıca eksikliğinde hayvanlarda sindirim kanalı bozukluğu görülmüştür. Kimyasal yapısı B-alanin-pentoik asittir. Yüksek doz vitamin B5 alımında yoğun olarak gastrointestinal sistem bozuklukları görülür. Doğal olarak vitamin B5 brokoli, mercimek, buğday, yumurta ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.

http://www.biyologlar.com/pantotenik-asit

Orgazm olamayan kadınlara iyi haber! Cinsel terapi ile anorgazmi tedavisi

Orgazm olamayan kadınlara iyi haber! Cinsel terapi ile anorgazmi tedavisi

Bazı kadınlar orgazm duygusunu hiç yaşamazlar. Bazıları da sonradan orgazmı yaşayamaz hale gelir. Cinsellikten hiç zevk alınmayan bu duruma anorgazmi deniyor.

http://www.biyologlar.com/orgazm-olamayan-kadinlara-iyi-haber-cinsel-terapi-ile-anorgazmi-tedavisi

İklim Değişikliği, 2070 yılına kadar Dünyadaki Parazit Türlerinin Üçte Birini Yok Edebilir

İklim Değişikliği, 2070 yılına kadar Dünyadaki Parazit Türlerinin Üçte Birini Yok Edebilir

Bazı tahminlere göre, gezegendeki türlerin yüzde 75’i kaybolabilir. Zaten kurbağalar, deniz memelileri ve arılar gibi hayvanlar korkutucu oranlarda ölüyor. Pavel Krasensky/Shutterstock.com

http://www.biyologlar.com/iklim-degisikligi-2070-yilina-kadar-dunyadaki-parazit-turlerinin-ucte-birini-yok-edebilir

Lazer etiketli ürünler piyasaya çıkıyor

Lazer etiketli ürünler piyasaya çıkıyor

Plastik olmayan lazer etiketlerinin denemeleri patatesler ve avokadlarla başladı. Fotoğraf: ICA / Doğa ve Diğer

http://www.biyologlar.com/lazer-etiketli-urunler-piyasaya-cikiyor

Şarbon - Bacillus anthracis Enfeksiyonu

Şarbon, Bacillus anthracis bakterisinin neden olduğu zoonotik bir enfeksiyondur. Esasen koyun, keçi, sığır gibi ot yiyen hayvanların hastalığıdır. İnsanlara genel olarak direkt temas ile nadiren de enfekte etlerin yenmesi ve sporların solunması ile bulaşabilir. Bulaş yolu hastalığın formlarını da belirler ve şarbon kutanöz, intestinal ya da akciğer (solunumsal) olmak üzere üç klinik formda ortaya çıkabilir. Solunumsal şarbon başlıca mesleki bir hastalık olmakla birlikte biyolojik terör tehdidi ile de ilişkili olabileceği için ayrıca önem kazanmıştır (1).B. anthracis kolay üretilebilir bir organizma olması ve sporlarının solunum yolu ile yayılma potansiyeli nedeniyle biyotehdit ajanları arasında tanımlanmıştır (1). Ülkemizde de şarbon bildirimi zorunlu hastalıklar arasında yer almaktadır (2,3). Dünyada genellikle referans ya da yetkilendirilmiş laboratuvarlarda çalışılmasına izin verilen B. anthracis laboratuvar çalışanları için de yüksek riskli bir patojendir.İncelemelerin ideal olarak Referans laboratuvarlarda yapılması gerekir. Öte yandan B. anthracis rutin tanı olanakları içinde kültürlerden izole edilebilen bir organizmadır ve -sıklıkla kutanöz- şarbon şüpheli örnekler klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarına gelir.B. anthracis gram pozitif, kalın, çomak şeklinde, sporlu ve kapsüllü bir bakteridir. Aerob veya fakültatif aerob özellikte ve hareketsizdir. Boyutları 1-2 x 3-8 μm arasındadır (1). Basilin köşeli bir yapısı vardır. Sporlanma aerob koşullarda olur. Sporlar yuvarlak veya oval yapıda olup fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı çok dirençlidirler. Sporların doğada 50-60 yıl süreyle canlı ve bulaşıcı kaldığı bilinmektedir (1,4,5,6). Vejetatif formlar dezenfektanlara ve ısıya dirençsizdir. 55-58°C‟de 10-15 dakikada ölür. Buna karşın spor formu fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı çok dirençlidir. Otoklavda nemli sıcaklıkta 121°C‟de 15 dakikada ve kuru sıcaklıkta 160°C‟de 60 dakikada inaktif hale gelir. %0.1‟lik cıva klorid 5 dakikada ve %10‟luk formol 15 dakikada sporları öldürür (1,4,6). B. anthracis özgül gama fajı ile diğer basillerden ayırt edilebilir (1,7).B. anthracis‟in pXO1 ve pXO2 adlı iki plazmidi vardır; pXO1 plazmidi koruyucu antijen, letal (öldürücü) faktör ve ödem faktörünü kodlamaktadır; pXO2 ise kapsül oluşumunu sağlayan gen dizilerini taşır (1,8). Bakteri bu plazmidlerden birini ya da her ikisini kaybederse avirulan hale gelir, hastalık yapma yeteneğini kaybeder (1).Şarbon, B.anthracis‟in etken olduğu ve sıklıkla otçul hayvanlarda görülen bir enfeksiyondur. Ġnsanlarda, etkenin bulaş yoluna göre kutanöz, gastrointestinal ve solunumsal şarbon olmak üzere 3 formu vardır (1,5).1 - Kutanöz şarbon en sık görülen formdur; bütün şarbon olgularının %95 kadarını oluşturur ve sıklıkla hayvan yünleri, derileri ve postları ile uğraşanlarda görülür. Uygun tedavi verildiği sürece, nadiren ölümcüldür.2 - Gastrointestinal şarbon, kontamine etlerin tam pişirilmeden tüketilmesini takip eden 1-7. günler arasında görülür ve mortalitesi yüksektir.3 - Solunumsal (akciğer) şarbon ise, B. anthracis sporlarının solunum yoluyla alınması sonucu oluşur. Erken prodromal dönemde tedavi edilebilir olmasına rağmen, semptomların başlamasından itibaren 48 saat içinde uygun antimikrobiyal tedavi başlanmazsa mortalitesi çok yüksektir (1).İnsandan insana bulaş olduğu teyit edilmemiştir (1,5).Gelişmiş endüstriyel ülkelerde şarbon -özellikle hayvansal ürünlerle ilgili sıkı ithalat düzenlemelerinin de bir sonucu olarak- hiç görülmeyen veya nadir görülen bir hastalıktır. Buna karşın insan şarbonu birçok ülkede ciddi bir halk sağlığı problemidir; özellikle ekonomisinde hayvancılığın önemli yer tuttuğu gelişmekte olan bölgelerde şarbon görülmeye devam etmektedir. Bu bölgelerden biri de Türkiye‟dir. Her yıl dünya genelinde kaydedilen vakaların çoğunluğu Türkiye, Pakistan, İran ve Sudan'dan bildirilmektedir. Bir diğer ifade ile Ortadoğu, Asya ve Afrika‟nın bazı bölgelerinde şarbon hiperendemik; Avrupa‟nın güneyinde, Afrika, Avustralya, Asya ile Kuzey ve Güney Amerika‟nın önemli bir kısmında ise endemiktir (6,7). (ġarbonun dünyadaki dağılımına dair harita için: http://www.vetmed.lsu.edu/whocc/mp_world.htm ).B. anthracis‟in biyoterör ajanı olarak tarihi yüzyıllar kadar eskilere dayanır (7). Soğuk savaş yıllarında da pek çok ülkenin B. anthracis‟i biyolojik silah olarak geliştirdiği bilinmektedir. Ancak en sarsıcı gelişme, yakın geçmişte 2001 yılında ABD‟de yaşanan biyoterör saldırısıdır. Mektup zarfları içinde taşınan toz halinde sporların inhalasyonu sonucu 22 kişide akciğer şarbonu geliştiği ve %45 ölümle sonuçlandığı rapor edilmiştir (6,7,8). Bu olay pek çok yönü ile şarbonun ele alınmasına vesile olmuştur ve dikkatleri özellikle laboratuvar tanısının ve kolay elde edilebilirliğinin önemine de yönlendirmiştir. Bu nedenle DSÖ -kasıtlı salınım olasılığı da dahil epidemik hazırlıklılık için- her ülkenin şarbon tanısında yeterli bir kapasiteye sahip olmasını hedef olarak göstermektedir. Bu çerçevede ülkeler değişik laboratuvar seviyelerinde; (i) klinik örneklerden B. anthracis‟in izolasyonu ve doğrulaması ve (ii) B. anthracis için diğer destekleyici laboratuvar testleri (kan ve doku örneklerinin yaymalarında M‟Fadyean (polikrom metilen mavisi) boyama, immünohistokimyasal boyama, klinik örneklerde PCR ile B. anthracis DNA‟sının gösterilmesi vb.) yapılabiliyor olmalıdır (1).ABD‟de mevcut bildirim sistemine göre tek bir pulmoner şarbon vakasının görülmesi halinde bile sağlık personelinin biyoterörizm olasılığını düşünmesi ve harekete geçmesi yönünde uyarı vardır (7,9,10,11). Bu duyarlılık ülkenin epidemiyolojik verilerine göre 2001 yılından önceki 100 yıl boyunca sadece 18 pulmoner şarbon vakasının görülmüş olması ile de ilişkili görünmektedir. Şarbonun tanısı başlıca etkenin kültürlerden izolasyonuna dayanır. B. anthracis sıvı ve katı kültürlerde kolaylıkla ürer. Ayrıca mikroskopi, moleküler tanı ve seroloji de destekleyici tanı araçları olarak önem arz eder (6,7,8,9).Kaynaklar1 Anthrax in humans and animals. WHO Guidelines of Anthrax 2008, p.115-137. http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241547536_eng.pdf (son erişim tarihi:12.12. 2013)2 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete; 02.04.2011 – 27893. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110402-3.htm (son erişim tarihi: 06.01.2014)3 Bulaşıcı Hastalıkların Ġhbarı ve Bildirim Sistemi, Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi, Sağlık Bakanlığı 2004, Ankara. http://www.shsm.gov.tr/public/documents/legislation/bhkp/asi/bhibs/BulHastBilSistStanSurveLabReh.pdf (son erişim tarihi: 18.12.2013)4 WHO Manual for Laboratory Diagnosis of Anthrax. World Health Organization Regional Office for South-East Asia New Delhi, 2003. http://209.61.208.233/LinkFiles/Reports_anthrax.pdf (son erişim tarihi: 06.02.2014)5 Keck G. Bioterrorism: Bacillus anthracis. In: Garcia LS (ed. in chief). Clinical Microbiology Procedures Handbook. 2nd ed update, ASM Press, Washington D.C. 2007, p. 16.4.1-16.4.86 Sharp SE, Loeffelholz M. Biothreat agents. In: Versalovic J (ed. in chief). Manual of Clinical Microbiology, 10th ed., ASM Press, Washington D.C. 2011, p. 174-1877 Anthrax (Bacillus anthracis). Sentinel level clinical laboratory guidelines for suspected agents of bioterrorism and emerging infectious diseases. American Society for Microbiology (ASM). http://www.asm.org/images/PSAB/Anthrax_July23_2013.pdf. (son erişim tarihi: 12.12.2013)8 Logan NA, Hoffmaster AR, Shadomy SV, Stauffer KE. Bacillus and other aerobic endosporeforming bacteria. In: Versalovic J (ed. in chief). Manual of Clinical Microbiology. 10th ed., ASM Press, Washington D.C. 2011, p. 381-4039 Weyant RS, Ezzell JW, Popovic T, Lindsay KQ, Morse SA. Basic laboratory protocols for the presumptive identification of Bacillus anthracis. In: Bioterrorism Preparedness and Response. 1999 Ulusal Mikrobiyoloji Standartları 01.01.2015 / Sürüm: 1.1 / B-MT-20 / Mikrobiyolojik Tanımlama / Bakteriyoloji

http://www.biyologlar.com/sarbon-bacillus-anthracis-enfeksiyonu

Genomik Dilin Karmaşık Grameri

Genomik Dilin Karmaşık Grameri

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nde yapılan yeni bir çalışma, insan genetik kodundaki “gramerin” dünya üzerinde konuşulan en karmaşık dilden bile daha karmaşık olduğunu ortaya koydu.

http://www.biyologlar.com/genomik-dilin-karmasik-grameri

Bitki Evrimi 2/5: Ormanların Doğuşu

Bitki Evrimi 2/5: Ormanların Doğuşu

Yeşil bir gezegende yaşıyoruz. Bize bu gayet sıradan, alışılmış ve dolayısıyla önemsiz geliyor ama bitkiler Dünya üzerinde yaşayan en önemli canlılar.

http://www.biyologlar.com/bitki-evrimi-ormanlarin-dogusu

Soluk - Nefes Borusu Hakkında Bilgi

Nefes borusu (soluk borusu) vücutta solunan havanın geçtiği, boru şeklinde bir organdır. Omurgalılarda trakea havanın boğazdan akciğerlere geçişini sağlarken, omurgasızlarda dışarıdaki havayı doğrudan iç dokulara ulaştırır. Soluk borusu, gırtlağın altındadır, on iki santimetre boyundadır.(Yani çok uzun değildir.) Altıncı boyun omuru hizasında gırtlaktan başlar. Dördüncü sırt omurunda ikiye ayrılarak bronşları yapar. Arkası düz silindirik bir borudur. Arka duvarı zardan, diğer duvarları yarım halka biçiminde üst üste dizilmiş kıkırdaklar, kas ve zardan yapılıdır. Soluk borusunun içini örten mukoza hava ile gelen küçük yabancı cisimlerin dışarıya atılması için, titrek tüylü hücrelerle döşelidir .Bronşlar, soluk borusunun ikiye ayrılmasından doğanlar, soluk borusunun yapısındadırlar, yalnız kıkırdakları daha düzensizdir. Her biri bir akciğere girer, sağ bronş daha ince, daha kalın daha kısa daha diktir; sol bronş daha ince, daha uzun ve daha yataydır. Bronşlar akciğerde ince dalcıklara ayrılırlar. Akciğer, göğüs boşluğunda sağ ve solda iki tanedir. Sağ akciğer, üç sol akciğer iki lobludur. Her akciğer tabanı diyaframda olan birer yarı koni biçimindedir. Dış ve iç iki yüz bir taban bir de tepeleri vardır. Akciğere giren çıkan yapılar iç yüzün ortasından girerler. Buraya akciğer atardamarları, akciğer toplardamarları, akkar yolları ,sinirler girer ve çıkarlar. Bronşlar içi hava ile dolu alveol denen keseciklerde biterler. Bu keseciklerin duvarlarında kılcal damarlar yayılır. Plevra, akciğerin dış yüzü ile diyafrağmanın üst yüzünü arasız örten seröz bir zardır. İç ve dış iki yaprağı arasında plevra boşluğu adı altında nemli ve kaygan boşluk vardır. Böylece, akciğerin solunum sırasında şişip küçülmesi kolaylıkla sağlanmış olur.

http://www.biyologlar.com/soluk-nefes-borusu-hakkinda-bilgi

Tularemi - Francisella tularensis

Tularemi, Francisella tularensis‟in neden olduğu vahşi-doğa kaynaklı zoonotik bir enfeksiyondur. Enfeksiyöz dozun çok düşük olabilmesi (<10 organizma) ve enfeksiyöz aerosollerle (solunum yoluyla) alınabilmesi F. tularensis‟i halk sağlığı ve güvenliği açısından riskli bir patojen haline getirmektedir. Nitekim, F.tularensis bu özellikleri dolayısı ile Risk grubu 3 mikroorganizma olarak sınıflandırılmış ve biyotehdit ajanları arasında tanımlanmıştır (1,2,3). Bilhassa kültürlerden izolasyon özel laboratuvar şartları gerektirmektedir ve dünyada genellikle referans laboratuvarlarda çalışılmasına izin verilen yüksek riskli bir organizmadır. Ülkemizde de bildirim sisteminde “ihbarı zorunlu hastalıklar” arasında yer almaktadır (4,5).Anlaşılacağı üzere, tularemi tanısı klinik mikrobiyolojinin rutin tanı faaliyetleri kapsamına girmemektedir. ġüpheli durumlarda bir klinik laboratuvar büyük olasılıkla yatan hastadan örneklerin alınması ve Referans laboratuvara gönderilmesinde rol oynayacaktır. Ancak klinik laboratuvarlar tularemi ön-tanısı almadan gelmiş örneklerde bazen farkına varmadan mikroorganizmayı izole edebilirler ve ciddi bir risk doğabilir. Serolojik ve/veya moleküler tanı ise klinik laboratuvarlar düzeyinde konabilir.Tularemi bir zoonotik enfeksiyondur. Ateş, lenf nodlarının tutulumu ve toksik bir tablo ile karakterizedir. Hastalığın nedeni olan Francisella tularensis küçük (0.2- 0.5 x 0.7-1.0 μm boyutlarında), pleomorfik, hareketsiz, zorunlu aerob, fakültatif hücre içi, gram negatif bir bakteridir. Toksin üretmeyen ve ince lipopolisakkarid yapıda bir kapsülü bulunan bakteri dış ortam şartlarına fazla dayanıklı değildir (6). Doğadaki rezervuarları tavşanlar, su-sıçanları ve tarla fareleridir. Doğal odaklarda periyodik salgınlar (epizootikler) gerçekleşir. Tularemi, ülseroglandüler, glandüler, oküloglandüler, orofaringeal, respiratuvar ve tifoid olmak üzere altı klinik formda seyredebilir (7,8). Etkenin vücuda giriş yolu ile tularemide gözlenen klinik formlar arasında bir ilişki vardır. Orofaringeal formda kontamine su veya yiyecek alımı; oküloglandüler formda kontamine el ile göze temas veya aerosoller; ülseroglandüler ve glandüler formlarda kene, sinek gibi vektörler, enfekte hayvan ya da dokuları ile temas (avcılar); ve respiratuvar formda ise laboratuvar ortamında aerosol maruziyeti veya dışarıda kontamine toz, saman inhalasyonu (tahıl veya yem ürünlerini işleme) ile bulaş rol oynamaktadır. Tifoidal (sistemik) formda vücuda giriş yolu tam bilinmemektedir (1,3,5,6). Ġnsandan insana geçiş bildirilmemiştir (1). Tulareminin klinik bulguları F.tularensis‟in virulansına, giriş yoluna, alınan bakteri miktarına ve kişinin bağışık yanıtına bağlı olarak değişmektedir Asemptomatik bir seyirden sepsise kadar değişebilen klinik tablolar görülebilmektedir (1,6).Kuluçka süresi 1-21 gün arasında (ortalama 3-5 gün) olabilir. Hastalık aniden başlar, üşüme ile ateş 38-40°C‟ye çıkar. Halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, iştahsızlık, boğaz ağrısı (farenjit), öksürük ve göğüs ağrısı eşlik eder. Daha nadir olarak bulantı, kusma görülebilir. Semptomlar özgül değildir. Etkenin giriş bölgesinde bir ülser olabilir. Ateş genellikle 2-4 gün sürer, tedavi edilmeyen olgularda semptomlar günlerce (30 günden fazla) devam edebilir. Tulareminin başlangıç formlarından herhangi biri bakteremik yayılımla pnömoniye veya daha nadir olarak sepsise ya da menenjite ilerleyebilir. Olguların yaklaşık yarısında rölatif bradikardi görülür (1,6,7,9).F. tularensis aerosolize formda yüksek düzeyde enfeksiyözdür. Solunum yolu ile enfeksiyöz dozu 10-50 organizma kadar düşük olabilmektedir. Tarih boyunca bir biyolojik silah olarak kullanımı yolunda pek çok girişim olmuştur. 2. Dünya  Savaşında Japonlar biyolojik silah olarak F.tularensis‟in kullanımı üzerine araştırma yürütmüşlerdir. Amerika Birleşik Devletleri de 1950‟ler ve 60‟lardaaerosol olarak salınabilen F.tularensis silahları üretmişler; 1973‟de bu silahları imha etmişlerdir. Sovyetler Birliği ise sadece F.tularensis‟i değil, aynı zamanda antibiyotik-dirençli suşlarını biyolojik silah olarak üretmişler (2,3). 1969 yılında DSÖ‟nün yürüttüğü bir tahmin çalışmasına göre, 50 kg‟lık F.tularensis ürününün, gelişmiş bir ülkede bir metropolün üzerine aerosol olarak salınması halinde 250.000 kişinin hastalanmasına ve 19.000 kişinin ölümüne neden olacağı hesaplanmıştır. Böyle bir olayda vakaların en çok pnömonik formda olacağı ve tedavisiz olgularda ölüm oranlarının %30-50 olacağı düşünülmektedir (2,3,7).Enfeksiyöz dozunun çok düşük (<10 bakteri) olabilmesi ve aerosol yayılma potansiyeli nedeniyle F. tularensis laboratuvar kaynaklı enfeksiyonların da en sık görülen nedenleri arasındadır (9,10,11).F. tularensis Kuzey Yarımkürede yaygın bir mikroorganizmadır ve yakın dönemde pek çok ülkede, en önemlileri de Norveç‟te ve Türkiye‟de kaydedilmiş olan tularemi salgınlarından sorumludur (9,12,13,14,15).Tularemi gerçekte bir kırsal bölge hastalığıdır ve geçmişte de büyük epidemiler yapmıştır. Ülkemizde başta Marmara, Batı Karadeniz, Ġç Anadolu Bölgesi olmak üzere tüm coğrafik bölgelerden salgın veya sporadik olgular şeklinde bildirilmektedir (13,14,16).Hastalığın kesin tanısı laboratuvar incelemesine dayanır. Bakterinin kültürlerden izolasyonu veya serolojik incelemede çift serum örneğinde serokonversiyonun ya da özgül antikor titrelerinin dört kat arttığının gösterilmesi tanı koydurucudur. Hastalığın görece nadir olması nedeniyle PCR‟ın tanıdaki rolüne dair henüz yeterince veri toplanmış değildir. Ülseroglandüler form örneklerinde geleneksel PCR‟a dayalı başarılı tanı uygulamaları vardır. Yakınlarda çeşitli klinik örneklerde gerçek-zamanlı PCR tekniği ile uygulamalar da yayınlanmıştır. Ancak, PCR‟a dayalı teknikler henüz F. tularensis‟i F.novicida‟dan ayırt edememektedir (6). Kaynak: 1 WHO Guidelines on tularemia. World Health Organization. WHO /CDS/EPR/2007.72 Christopher GW, Cieslak TJ, Pavlin JA, Eitzen EA. Biological Warfare: A Historical Perspective. JAMA 1997;278:412-4173 McLendon MK, Apicella MA, Allen LAH. Francisella tularensis: taxonomy, genetics, and immunopathogenesis of a potential agent of biowarfare. Annu Rev Microbiol 2006;60:167-85.4 BulaĢıcı Hastalıkların Ġhbarı ve Bildirim Sistemi, Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi, Sağlık Bakanlığı 2004, Ankara. http://www.shsm.gov.tr/public/documents/legislation/bhkp/asi/bhibs/BulHastBilSistStanSurveLabReh.pdf (son eriĢim tarihi: 18.12.2013)5 Tularemi Hastalığının Kontrolü için Saha Rehberi. T.C. Sağlık Bakanlığı 2011, Ankara6 Petersen JM, Schriefer ME, Araj GF. Francisella and Brucella. In: Versalovic J (editor in chief). Manual of Clinical Microbiology. 10th ed., ASM Press, Washington D.C. 2011, p. 751-7697 Sjostedt A. Tularemia: History, epidemiology, pathogen physiology, and clinical manifestations. Ann N Y Acad Sci 2007;1105:1-298 Hornick RB. Tularemia. In: Alfred SE, Philip SB (eds). Bacterial Infections of Humans Epidemiology and Control. Plenum Publishing Co. New York. 1991, p. 787-802.9 Francisella tularensis. Sentinel level clinical laboratory guidelines for suspected agents of bioterrorism and emerging infectious diseases. American Society for Microbiology (ASM). Third revision, July 2013. http://www.asm.org/index.php/guidelines/sentinel-guidelines (son eriĢimtarihi: 18.12.2013)10 Luper D. Tularemia. Bioterrorism. In: Garcia LS. (ed in chief). Clinical Microbiology Procedures Handbook. 2nd ed. update, ASM Press, Washington D.C. 2007, p. 16.8.1-311 Shapiro D, Schwartz DR. Exposure of laboratory workers to F.tularensis despite a bioterrorism procedure. J Clin Microbiol 2002;40:2278–8112 Larssen KW, Afset JE, Heier BT, Krogh T, Handeland K, Vikøren T, Bergh K. Outbreak of tularemia in central Norway, January to March 2011. Euro Surveill 2011;16(13). pii: 19828.13 Dikici N, Ural O, Sümer S, Oztürk K, Albayrak Yiğit O, Katlanır E, KeleĢ B. Konya bölgesinde tularemi. Mikrobiyol Bul 2012; 46(2):225-35.14 Ulu-Kilic A, Gulen G, Sezen F, Kilic S, Sencan I. Tularemia in central Anatolia. Infection 2013;41(2):391-9.15 SimĢek H, Taner M, Karadenizli A, Ertek M, Vahaboğlu H. Identification of Francisella tularensis by both culture and real-time TaqMan PCR methods from environmental water specimens in outbreak areas where tularemia cases were not previously reported. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012. Mar 3. http://www.springerlink.com/content/n63702g3w7667536/fulltext.pdf.16 Gürcan ġ, Eskiocak M, Varol G, Uzun C, Tatman-Otkun M, ġakru N, Karadenizli A, Karagöl Ç, Otkun M. Tularemia re-emerging in European Part of Turkey after 60 years. Jpn J Infect Dis 2006;59:391-3. http://www.nih.go.jp/JJID/59/391.html Ulusal Mikrobiyoloji Standartları 01.01.2015 / Sürüm: 1.1 / B-MT-21 / Mikrobiyolojik Tanımlama / Bakteriyoloji

http://www.biyologlar.com/tularemi-francisella-tularensis

CRISPR nedir ?

CRISPR nedir ?

CRISPR/Cas sistemi; memeli genlerine hedeflenmiş mutasyonların aktarıldığı bir sistemdir

http://www.biyologlar.com/crispr-nedir-

İlkel Çorba, Canlandırıcı Bir Pre-Protein Yahnisimiydi?

İlkel Çorba, Canlandırıcı Bir Pre-Protein Yahnisimiydi?

Yaşamın ilk polimerleri, gölet suyunun tekrar tekrar kuruması ve dolması gibi bugün hala Dünya'da gözlemlenen günlük bir süreçle ortaya çıkmış olabilir. Credit: Ram Krishnamurthy / Center for Chemical Evolution

http://www.biyologlar.com/ilkel-corba-canlandirici-bir-pre-protein-yahnisimiydi

Veba - Yersinia Pestis

Veba, Yersinia pestis‟in oluşturduğu, bubonik veba (hıyarcık vebası), pnömoni (akciğer vebası), sepsis, menenjit gibi akut ve fatal seyirli tablolarla ortaya çıkabilen zoonotik bir enfeksiyondur. Ana rezervuarları sıçan, sincap, bayır sıçanları, yabani tavşanlar ile bu hayvanlardaki bit, pire gibi ektoparazitlerdir.Y. pestis yüksek enfeksiyöz potansiyeli nedeniyle biyotehdit ajanları arasında tanımlanır ve enfeksiyonlarının uluslararası bildirimi zorunludur (1). Dünya genelinde genellikle referans ya da yetkilendirilmiş laboratuvarlarda çalışılmasına izin verilen yüksek riskli bir organizmadır. Ülkemizde de bildirim sisteminde “ihbarı zorunlu hastalıklar” arasında sınıflandırılmıştır (2,3).Bu özellikleri nedeniyle veba tanısı klinik mikrobiyolojinin rutin tanı kapsamına girmemektedir. ġüpheli durumlarda bir klinik laboratuvar büyük olasılıkla yatan hastadan örneklerin alınması ve Referans laboratuvara gönderilmesinde rol oynayacaktır. Ancak düşük de olsa vebadan şüphelenilmeksizin örneklerin klinik laboratuvara gelmiş olması ve bir Enterobacteriaceae üyesi olan organizmanın rutin kültürlerden izole edilmesi olasılığı vardır.Veba dünyada bilinen en eski ve en tehlikeli zoonozlardan birisidir. Kaynağı vahşi doğada yaşayan kemiricilerdir (1,4). Güney Amerika ve Kuzey Amerika‟nın batı bölgeleri, Orta Doğu ve Güney Afrika, Kuzey Afrika ile Hazar denizini çevreleyen bölgelerde vahşi kemiricilerde varlığını sürdürmekte; enzootik alanlarda evcil kemiricilerle karşılaşma riski ve halk sağlığı tehdidi devam etmektedir. 1990‟lara kadar dünyanın pek çok yerinde kentsel alanlarda kontrol altına alınmışken bazı Afrika kentlerinde yeniden görülmeye başlaması dikkatle izlenmektedir. Çin, Hindistan, bazı diğer Orta ve Güneydoğu Asya ülkelerinde ise veba halen endemik bir enfeksiyondur ve sıklıkla epidemi potansiyeli taşır.Veba uluslararası bildirimi zorunlu enfeksiyonlar arasındadır.Y.pestis, Enterobacteriaceae ailesi içinde yer alan gram negatif, hareketsiz, fakültatif anaerop, sporsuz, 1.5×0.7 μm boyutunda, kısa, oval kokobasil morfolojisinde bir bakteridir (1,4,5). Spor oluşturmadığı için dış ortam koşullarına çok dayanıklı değildir. Güneş ışığına ve ısıya karşı oldukça duyarlı olduğu için konak dışında uzun süre varlığını devam ettiremez (1). Ancak su, nemli toprak ve hububat içerisinde haftalarca canlı kalabilir. Donma noktasına yakın sıcaklıklarda aylarca hatta yıllarca canlılığını sürdürebilir. Kurumuş balgam, pire dışkısı ve ölü vücudunda da bir süre canlılığını devam ettirebilir. Isı etkisi ile (55°C‟de) 15 dakikada ve kimyasal dezenfektanlardan %0.5 fenolde 10-15 dakika ölür (1,6,7).Y.pestis genellikle fare piresi (Xenopsylla cheopis) ısırığı ile insanlara bulaşırsa da, enfekte doku ile direkt temas veya akciğer tutulumu olan insan veya hayvanların solunum yollarından yayılan aerosoller ile de bulaşabilir (4,8). Deve piresi, bit, kene, mite ve kan emen diğer ektoparazitler de bakterinin insanlara yayılmasında rol oynayabilirler (1,6). Enfeksiyon insandan insana nadir olarak insan pireleriyle de bulaşabilir; bu döngüye şehir vebası adı verilir (1,4).Etkenin konağa giriş yoluna göre hastalık bubonik veba, veba sepsisi ve akciğer vebası olmak üzere üç ana klinik formda ortaya çıkabilir. Bu formların dışında, daha nadir olarak menenjit, farenjit veya deri bulguları ile seyreden klinik formlar da görülebilir.Bubonik veba enfekte pire ısırığı veya ciltteki hasarlı bölgelerin enfekte hayvanların doku ve vücut sıvıları ile teması sonucu meydana gelir. En sıkrastlanan (%75) klinik tablodur. Ġki ile on gün arasındaki kuluçka süresini takiben ateş, titreme, baş ağrısı, eklem ağrısı, miyalji, halsizlik, bir veya birden fazla bölgede lenf bezlerinde büyüme (bubonlar) ve ağrı gibi semptomlar ortaya çıkar. Bunlara bulantı, kusma, karın ağrısı sıklıkla eşlik eder (4,5,6). Bubonlar ısırık bölgesine (ya da bakterinin vücuda girdiği yere) en yakın lenf bezlerinde organizmanın çoğalmasının bir sonucudur; palpasyon ile tipik -ve tularemik bubonlardan farklı- olarak sabittir; etkilenmiş lenf nodlarının ayrı ayır tespit edilemez olması ile tanımlanabilir. Ayrıca bubon üzerindeki deride yerel olarak sıcaklık artışı ve eritem olabilir. Uygun antibiyotik tedavisi başlanmaz ise bubonlardan sistemik yayılım gerçekleşebilir. Örneğin, veba menenjiti bubonik vebanın yetersiz tedavi edilmesine bağlı bir komplikasyon olarak gelişir (4,6,8).Akciğer vebası, doğrudan enfeksiyöz damlacıkların solunması ile (primer) ya da bubonik veba sırasında bakterilerin hematojen yoldan akciğere yayılması ile (sekonder) gelişebilir. Akciğer vebasında, birkaç saat ile 1-2 gün arasında değişen bir kuluçka süresini takiben yüksek ateş, baş ağrısı, miyalji, güçsüzlük ve akciğer belirtileri (göğüs ağrısı, prodüktif bir öksürük, takipne, dispne, hipotansiyon ve solunum güçlüğü) gelişir (4,6). Plevral göğüs ağrısı, kanlı balgam çıkarma, pulmoner ödem, subkutan amfizem gelişebilir. Hastaların çoğunda ajitasyon, agresif davranışlar gibi mental durum değişiklikleri görülebilir. Akciğer vebası hastalığın en ciddi formudur ve aynı zamanda enfeksiyöz solunum yolu damlacıklarıyla insandan insana bulaşabilen formdur (4,6,8). Erken tedaviyle bile ölüm oranı yaklaşık %10-20‟dir, tedavi verilmezse ölüm oranı %90‟a kadar çıkabilmektedir.Septisemik veba tedavi edilmemiş bubonik veya akciğer vebasının bir komplikasyonu olarak gelişebilir. Belirgin lenfadenopati olmayabilir. Tedavi edilmezse %100 fataldir (1,4).Veba klinik özellikleri bakımından tularemi ile büyük benzerlik gösterir ve bazen sadece epidemiyolojik risk faktörleri temelinde ayrım mümkün olabilir. Ancak önemli bir fark olarak, akciğer vebasında seyir tularemiye nazaran daha fulminandır.Şüpheli vakalarda endemik bölgede yaşama veya endemik bölgeye seyahat öyküsü ön tanıyı güçlendiren önemli bir bilgidir.Kaynak1 WHO. Plaque manual. Epidemiology, Distribution, Surveillance and Control. 3rd ed. WHO. 19982 BulaĢıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete; 02.04.2011 – 27893. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110402-3.htm (son eriĢim tarihi: 06.01.2014)3 BulaĢıcı Hastalıkların Ġhbarı ve Bildirim Sistemi, Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi, Sağlık Bakanlığı Ankara. 2004.http://www.shsm.gov.tr/public/documents/legislation/bhkp/asi/bhibs/BulHastBilSistStanSurveLabReh.pdf (son eriĢim tarihi: 18.12.2013)4 Perry RD, Fetherston JD. Yersinia pestis - etiologic agent of plague. Clin Microbiol Rev 1997;10(1):35-665 Titball RW, Hill J, Lawton DG, Brown KA. Yersinia pestis and plague. Biochem Soc Trans 2003;31 (Pt 1):104-76 Rollins SE, Rollins SM, Ryan ET. Yersinia pestis and the plague. Am J Clin Pathol 2003;119(Suppl):78-857 Plaque (Yersinia pestis). Sentinel Level Clinical Laboratory Guidelines For Suspected Agents Of Bioterrorism and Emerging Infectious Diseases. American Society for Microbiology (ASM) http://www.asm.org/images/PSAB/Plague_July_23_2013.pdf (son eriĢim tarihi:12.12.20 13)8 Inglesby TV, Dennis DT, Henderson DA, et al. Plague as a biological weapon: medical and public health management. Working Group on Civilian Biodefense. JAMA 2000;283:2281-2290Ulusal Mikrobiyoloji Standartları 01.01.2015 / Sürüm: 1.1 / B-MT-21 / Mikrobiyolojik Tanımlama / Bakteriyoloji

http://www.biyologlar.com/veba-yersinia-pestis

Bilimde Önemli Buluş; DNA’ya Görüntü Yüklendi

Bilimde Önemli Buluş; DNA’ya Görüntü Yüklendi

Harvard Üniversitesi’ndeki bilim adamları, CRISPR-Cas adlı gen düzenleme tekniğini kullanarak bir görüntünün piksellerine karşılık gelen bilgileri canlı bakterilerin genomuna işleyebildi.

http://www.biyologlar.com/bilimde-onemli-bulus-dnaya-goruntu-yuklendi

Evrim düşüncesinin tarihi

Evrim düşüncesinin tarihi

Evrim düşüncesi; türlerin zaman içerisinde değişmelerini ifade eden kavram olarak köklerini eski çağlardan; Yunanistan'dan, Roma'dan, Çin'den ve ortaçağ İslâm biliminden alır.

http://www.biyologlar.com/evrim-dusuncesinin-tarihi

Mor Renkli Patates

Mor Renkli Patates

İsrailli bilim insanları parlak renklerde daha sağlıklı patates ve domates sentezlezliyorlar. Kullanılan teknoloji ile ayrıca, alışılmadık renk tonlarında süs bitkileri de üretebilir.

http://www.biyologlar.com/mor-renkli-patates

Hayvanlar ile İlgili  Sorular ve Cevaplar

Hayvanlar ile İlgili Sorular ve Cevaplar

Bir gen mutasyonu, bazı kaplanların beyaz bir deriye sahip olmalarına neden olur. Credit: Iñaki Respaldiza/Getty Images

http://www.biyologlar.com/hayvanlar-ile-ilgili-sorular-ve-cevaplar

Arjinin

Arginin (Arg, R) bir α-aminoasittir. L-arginin, doğada bulunan proteinlerin yapısını oluşturan 20 aminoasitten biridir.

http://www.biyologlar.com/arjinin

Gezegenimizde Bulunan En Hızlı Canlılar

Gezegenimizde Bulunan En Hızlı Canlılar

Yalancı bir şahin İspanya'daki Cantabria sahillerinin dağlarını avı için dolaşıyor. Bu kuşlar gezegenimizin en hızlı hayvanları arasında yer alır. Javier Fernández Sánchez / Moment / Getty Görüntüleri

http://www.biyologlar.com/gezegenimizde-bulunan-en-hizli-canlilar

Mars yüzeyi mikrobiyal yaşam için fazla toksik olabilir

Mars yüzeyi mikrobiyal yaşam için fazla toksik olabilir

Mars yüzeyindeki perklorat bileşiği, morötesi ışınlarıyla birlikte Mars yüzeyini bakteriler için ölümcül bir hale getiriyor olabilir.

http://www.biyologlar.com/mars-yuzeyi-mikrobiyal-yasam-icin-fazla-toksik-olabilir

Kimerizm Nedir ve Neden Önemlidir?

Kimerizm Nedir ve Neden Önemlidir?

Genetik kimerizm farklı zigotlardan çoğalan hücrelerin tek bir organizma oluşturması olarak bilinen biyolojik terimdir.

http://www.biyologlar.com/kimerizm-nedir-ve-neden-onemlidir

 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0